Användarvillkor för Tessin

1. Allmänt

Genom godkännandet av dessa "användarvillkor för tessin.com" ("Användarvillkoren") betraktas du som en "Investerare" (så som nedan definieras) och du intygar därmed att:

 • Du är intresserad av att erhålla erbjudanden om fastighetsrelaterade investeringsmöjligheter i enkla, icke överlåtbara, skuldebrev emitterade av privata aktiebolag, bostadsrättsföreningar, bostads- och fastighetsaktiebolag, ekonomiska föreningar eller liknande med beräknade årliga avkastningsnivåer över 5 % ("Investeringar" eller "Fastighetsinvesteringar").

 • Du är minst 18 år gammal, du godkänner Användarvillkorens samtliga skrivningar och klausuler i dess helhet samt att du är bosatt, folkbokförd samt obegränsat eller allmänt skattskyldig inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet).

 • För det fall du representerar ett företag eller annan juridisk person är du minst 18 år gammal, att du är behörig firmatecknare eller har fullmakt att binda den juridiska personen vid dessa Användarvillkor samt att du på den juridiska personens vägnar samt för egen del godkänner Användarvillkorens samtliga skrivningar och klausuler i dess helhet, inklusive men ej begränsat till styckena "Ansvarsbegränsningar" och "Risker" nedan.

 • Representerar du inte ett företag eller annan juridisk person så investerar du enbart för egen räkning och inte för någon annans räkning i någon form, dvs inte som befullmäktigad, bulvan, uppdragstagare eller liknande.

Användarvillkoren innehåller den information som anges i kapitel 6a i finska konsumentskyddslagen (1978/38). Informationen lämnas på svenska, vilket är gällande språk under avtalsperioden.

2. Om Tessin

Tessin driver ett investerarnätverk ("Investerarnätverket") bestående av fysiska och juridiska personer som via den elektroniska anslagstavlan på tessin.com ("Anslagstavlan") har anmält sitt intresse för Fastighetsinvesteringar och i övrigt godkänt Användarvillkoren ("Investerare"). Anslagstavlan utgör en länk mellan fastighetsbolagen i behov av kapital ("Fastighetsbolag") och Investerarna. I inloggat läge på Anslagstavlan har Investeraren möjlighet att anmäla sitt intresse för specifika Investeringar genom att "reservera andelar". Investerare som "reserverat andelar" kan därefter erhålla ett skarpt investeringserbjudande som fullföljs genom att Investeraren undertecknar en separat distribuerad elektronisk teckningslista eller ett elektroniskt enkelt, icke överlåtbart, skuldebrev. Reservation av andelar är att betrakta som en intresseanmälan och är inte bindande för Investeraren. Juridisk bundenhet uppstår först i samband med undertecknandet av den elektroniska teckningslistan alternativt skuldebrevet. Antalet poster i en Investering är alltid begränsat till maximalt 200 stycken när emittenten är ett aktiebolag. Investeraren debiteras inga avgifter för användning av Anslagstavlan.

Anslagstavlan och Investerarnätverket drivs och administreras av Tessin Nordic AB (publ), org. nr. 556965-9187 (”Tessin”). Tessin innehar tillstånd från Finansinspektionen att tillhandahålla gräsrotsfinansieringstjänster. Tessin utgör en länk mellan Investerare och Fastighetsbolag, innebärande att Tessin varken direkt eller indirekt driver, förvaltar, äger eller ansvarar för någon Investering. Tessin hanterar inget kapital och mottager inga betalningar. Betalningar hänförliga till Fastighetsinvesteringar sker via en av två betaltjänster, Zimpler AB, org nr. 556887–9984, eller Mangopay S.A, org. nr B173459. Zimpler är ett betalningsinstitut och har tillstånd från Finansinspektionen i Sverige att utföra betaltransaktioner. Mangopay har av Finansinspektionen i Luxembourg (CSSF) godkänts att utföra betaltjänster inom Europa.

Se fullständiga villkor för Mangopay här (endast tillgänglig på Engelska).

3. Övervakande myndighet

I Sverige är Tessin registrerat som finansiellt institut hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet. Tessin står dock inte under Finansinspektionens tillsyn i Sverige.

I Finland är, eller har Tessin ansökt om att bli, registrerad som förmedlare av gräsrotsfinansiering i enlighet med lagen om gräsrotsfinansiering (25.8.2016/734) och betraktas som en annan finansmarknadsaktör hos Finansinspektionen. Kontaktuppgifter till Finansinspektionen i Finland är: Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors, tel. +358(0)9 183 51, e-post: kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi.

4. Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Alla finansiella institut ska ha tillräckligt bra kännedom om sina kunder för att kunna bedöma risken för penningtvätt. Detta regleras i den svenska lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt den finska lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017). Med anledning av detta så åtar sig Investeraren att korrekt, fullständigt och sanningsenligt besvara frågorna i det kundkännedomsformulär som aktualiseras efter att Investeraren har reserverat andelar på Anslagstavlan. Vidare så sker identitetskontroll innan en Investering slutförs genom att den elektroniska teckningslistan eller skuldebrevet undertecknas i Scrive med hjälp av BankID.

Som ett led i Tessins åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism så får Investerare som investerar i egenskap av fysisk person (dvs som inte investerarar i egenskap av representant för ett företag eller annan juridisk person) inte investera för någon annans räkning i någon form - inte som befullmäktigad, bulvan, uppdragstagare eller liknande. Kontakta Tessin på info@tessin.com för eventuella frågor om detta.

5. Investerare utanför Sverige/Finland/EES

Inga Investeringar riktar sig, direkt eller indirekt, till personer som är bosatta, folkbokförda och/eller skattskyldiga utanför EES. Personer som är bosatta, folkbokförda och/eller skattskyldiga utanför EES får därmed varken anmäla sig till Investerarnätverket eller slutföra en Investering.

No investments are directed, directly or indirectly, to persons resident, registered and / or taxable outside of the EEA (European Economic Area). Persons resident, registered and / or taxable persons outside of the EEA may neither sign up to Tessin Nordic AB's investment network nor complete an investment.

Inga Investeringar har registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 eller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller enligt tillämplig lag i annat land. Inga Investeringar riktar sig, varken direkt eller indirekt, till (i) personer med hemvist i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Kanada eller annat land där distribution av Investeringen eller erbjudande om Investeringen strider mot tillämpliga lagar eller regler, eller förutsätter prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk eller finsk rätt eller (ii) sådana personer vars deltagande av annan anledning förutsätter prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk eller finsk rätt. Varken erbjudandet om Investering, teckningsanmälan, skuldebrevet eller annan information får distribueras i eller till ett land där distributionen eller erbjudandet om Investeringen förutsätter registreringsåtgärder eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk eller finsk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land. Det åligger Investeraren att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige.

6. Användning av Anslagstavlan

Investeraren ansvarar för att all användning av Anslagstavlan sker i enlighet med dessa Användarvillkor, lagar och praxis inom branschen. Investeraren åtar sig att inte sprida eller vidarebefordra information, material eller erbjudanden kopplade till Investeringar till allmänheten eller till tredje part som inte är att betrakta som Investerare i enlighet med Användarvillkoren.

Investeraren ska tillse att inloggningsuppgifter till Anslagstavlan ej sprids till tredje part och är skyldig att omedelbart informera Tessin för det fall inloggningsuppgifterna förloras eller hamnar i orätta händer.Tessin ansvarar inte för eventuella skador som kan följa av att en tredje part använt en Investerares inloggningsuppgifter till Anslagstavlan.

Tessin förbehåller sig rätten att omedelbart spärra Investerarens konto och/eller dra in status som "Investerare" för det fall Investeraren brutit mot Användarvillkoren och/eller för det fall Investerarens agerande, enligt Tessins uppfattningar, direkt eller indirekt skadar eller riskerar att skada Tessin och/eller Anslagstavlan.

7. Immateriella rättigheter

Tessin och/eller en tredje part innehar äganderätten och samtliga immateriella rättigheter till Anslagstavlan och de program som driver Anslagstavlan. Investeraren innehar enbart de rättigheter som uttryckligen anges i Användarvillkoren. Investeraren är medveten om att Anslagstavlans bilder, filmer, texter och övrigt innehåll skyddas av immateriella rättigheter och åtar sig att inte använda eller nyttja dessa. Tessin upplåter, varken direkt eller indirekt, någon licens eller nyttjanderätt till de bilder, filmer, texter eller övrigt innehåll som finns på Anslagstavlan.

Investeraren förstår att Anslagstavlan och de program som finns på Anslagstavlan innehåller immateriella rättigheter som innehavs av Tessin och/eller tredje parter. Programmen eller dess delar får inte kopieras, ändras eller översättas och dess kod får inte undersökas eller dekrypteras.

8. Personuppgifter

Tessin behandlar Investerarens personuppgifter bland annat i syfte att tillhandahålla Investeraren Anslagstavlan, relevant information om de Fastighetsinvesteringar och eller andra tjänster som erbjuds, för andra affärssyften, för att utveckla Anslagstavlan samt för att uppfylla skyldigheter som följer av lag. För att läsa mer om vilka personuppgifter Tessin behandlar, varför de behandlas och hur personuppgifter skyddas, se Tessins Integritetspolicy. Den vid var tid gällande Integritetspolicyn utgör en del av Användarvillkoren och Investeraren godkänner att Tessin behandlar personuppgifter i enlighet med Integritetspolicyn.

Genom att acceptera Användarvillkoren samtycker Investeraren till att Tessin eller Tessins samarbetspartners riktar direkt marknadsföring gentemot Investeraren, via e-post eller på annat sätt. Investeraren har rätt att återkalla sitt samtycke till direktmarknadsföring genom att kontakta Tessin på info@tessin.com eller avregistrera sig från de utskick som mottas.

9. Ångerrätt enligt den svenska distansavtalslagen

Denna punkt är enbart tillämplig på Investerare som är fysiska personer och som agerar i egenskap av privatperson och inte som representant för en juridisk person. Enligt den svenska lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler ("Distansavtalslagen") så kan Investerare inom 14 dagar från det att denne blev Investerare ångra detta och därmed avregistrera sig från Anslagstavlan. Detta kan Investerare göra genom att inom denna period skicka ett meddelande därom per e-post till info@tessin.com. Enligt Distansavtalslagen ska Tessin upplysa om följande:

 • Med detta avtal kan följa skatter, avgifter eller kostnader som varken betalas genom Tessin eller påförs av Tessin.

 • Tessin kommer inte att fakturera någon avgift eller motsvarande i samband med Investerares utövande av ångerrätt enligt Distansavtalslagen.

 • Tessin följer den svenska marknadsföringslagen (2008:486).

Observera att ångerrätten enligt Distansavtalslagen enbart gäller registrering till Anslagstavlan inte själva Investeringarna.

10. Ångerrätt enligt den finska konsumentskyddslagen

Denna punkt är enbart tillämplig på Investerare som är fysiska personer och som investerar i egenskap av privatperson och inte som representant för en juridisk person. Enligt den finska konsumentskyddslagen (20.1.1978/38) ("Konsumentskyddslagen”) kan Investerare inom 14 dagar från det att denne blev Investerare ångra detta och därmed avregistrera sig från Anslagstavlan. Detta kan Investerare göra genom att inom denna period skicka ett meddelande därom per e-post till info@tessin.com. Enligt konsumentskyddslagen ska Tessin ge följande förhandsinformation till Investerare som utgörs av fysiska personer:

 • Med detta avtal kan följa skatter, avgifter eller kostnader som varken betalas genom Tessin eller påförs av Tessin. Inkomstskatt, och/eller andra vid var tid gällande skatter, ska betalas på den ränteinkomst som Investeringarna inbringar Investerare som är allmänt skattskyldiga i Finland.

 • Tessin fakturerar inte någon avgift eller motsvarande i samband med Investerares utövande av ångerrätt enligt Konsumentskyddslagen.

 • Tessin följer Konsumentskyddslagen.

Observera att ångerrätten enligt Konsumentskyddslagen enbart gäller registrering till Anslagstavlan inte själva Investeringarna.

11. Tillgänglighet

Anslagstavlan kan från tid till annan vara helt eller delvis otillgänglig på grund av underhåll eller andra orsaker. Tessin ansvarar inte under några omständigheter för eventuella konsekvenser eller skador till följd av att Anslagstavlan inte kan användas på avsett sätt.

12. Cookies

Cookies är nödvändiga för att användaren ska kunna använda tessin.com ("Anslagstavlan") och dess funktioner på återkommande basis. Tessin använder cookies när du besöker sajten. En cookie är en liten informationsfil som placeras i användarens dator. Tessin använder sig av både sessions-cookies som tas bort när du stänger webbläsaren och vid behov mer långlivade cookies. Tessin samlar även statistik kring besökare på Anslagstavlan med hjälp av cookies. Informationen som samlas in kan t.ex. vara uppgifter om vilka sidor som har besökts på Anslagstavlan och hur lång tid användaren spenderar på sajten.

Tessin använder cookies för driften av Anslagstavlan samt de tjänster som tillhandahålls. Cookies kan även komma att användas för att analysera användande av Anslagstavlan och förbättra Tessins tjänster och verktyg.

Om du vill kan du stänga av cookie-funktionen i din webbläsare. Det gör du genom att gå in i säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Det kan dock innebära att du inte kan använda vissa tjänster på Anslagstavlan nu eller i framtiden.

Tessin använder, eller kan komma att använda, följande cookies när du besöker Anslagstavlan och/eller när du använder någon av Anslagstavlans tjänster:

 • Google Analytics och Facebook används i syfte att registrera och analysera besökares aktivitet på Anslagstavlan. Denna cookie är permanent och sätts av Google och Facebook.

 • Session-cookie sätts automatiskt av Anslagstavlan och behövs för att Anslagstavlan ska fungera. När webbläsaren stängs försvinner denna cookie automatiskt. Informationen lämnas inte ut till någon utomstående.

De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Om du som besökare eller användare av någon av Tessins tjänster inte längre önskar att Tessin samlar in information om dig genom cookies kan du enkelt ta bort dessa genom att ändra dina webbläsarinställningar. Mer information om användningen av cookies och hur de kan blockeras kan du hitta på eller allaboutcookies.org.

Som användare av Anslagstavlan är du införstådd med och accepterar att tjänsternas funktionalitet, kvalitet och tillgänglighet kan försämras eller hindras om du inte godkänner användningen av cookies. Tessin ansvarar inte för information som placeras på eller hämtas från din utrustning via någon utomståendes cookies.

13. Löptid, uppsägning och förändringar

Det avtal som Användarvillkoren utgör, löper tills vidare, till dess att det sägs upp av en av parterna. Tessin kan komma att ändra Användarvillkoren från tid till annan och kommer då att publicera de ändrade Användarvillkoren på Anslagstavlan. De ändrade villkoren blir gällande för nya användare och Investerare från och med det datum de publiceras på Anslagstavlan. Redan existerande Investerare blir bundna av de ändrade villkoren 14 dagar efter meddelande via e-post eller genom publicering på Anslagstavlan. Om en Investerare inte godkänner de ändrade Användarvillkoren bör Investeraren säga upp avtalet inom 14 dagar från att de ändrade villkoren publicerades på Anslagstavlan.

14. Risker

Tessin lämnar inga rekommendationer, råd eller garantier avseende Investeringar. Tessin upplåter endast ett tekniskt verktyg samt en Anslagstavla till Fastighetsbolagen och har inget ansvar eller insyn i investeringen, marknadsföringen eller erbjudandet. De Investeringar som marknadsförs på Anslagstavlan är normalt sett förknippade med hög risk. Vanligtvis handlar det om toppfinansiering utan, eller med efterställda, säkerheter. Bakom Investeringen står typiskt sett mindre aktörer med begränsade finansiella resurser. I stort sett alla Investeringar som marknadsförs på Anslagstavlan är förknippade med risker som inte banker eller kreditinstitut accepterar. Det är också anledningen till att den beräknade avkastningen ofta är osedvanligt hög. Den som inte är att betrakta som erfaren fastighetsinvesterare bör alltid rådgöra med relevant expertis såsom finansiella rådgivare, investeringsrådgivare, advokat, revisor eller liknande innan en Investering genomförs.

Varje Investeringserbjudande är unikt, varför det är av största vikt att Investeraren noggrant utvärderar såväl Investeringserbjudandet som Fastighetsbolaget innan Investeraren fullföljer en Investering. Fastighetsbolaget är ansvarigt för såväl genomförandet och förvaltandet av Investeringen liksom Investeringserbjudandet i sin helhet, inklusive men ej begränsat till dess villkor, prognoser och andra eventuella utfästelser. Investeringserbjudandet har utformats och godkänts av Fastighetsbolaget.

Fastighetsinvesteringar eller Investeringar som marknadsförs via Anslagstavlan skyddas inte av bestämmelserna i den svenska lagen (1995:1571) om insättningsgaranti, den insättningsgaranti som avses i den finska lagen om myndigheten för finansiell stabilitet 19.12.2014/1195 eller den svenska lagen (1999:158) om investerarskydd eller ersättningsfonden för investerarskydd som avses i 11 kapitlet i den finska lagen om investeringstjänster (747/2012) (eller annan icke uttryckligen angiven garanti), vilket innebär att Investeraren inte kan få någon ersättning i enlighet med dessa regler om Fastighetsbolaget försätts i konkurs eller annars har betalningssvårigheter.

Investeraren är medveten om att Investeringserbjudandet, vid bristande intresse eller av annan anledning, när som helst kan komma att avbrytas. Investeraren är medveten om att möjligheten att ta sig ur en Investering under löptiden i många fall kommer att vara liten eller obefintlig. Investeringen är ej noterad varför Investeraren inte kommer att kunna avyttra den på börsen eller en reglerad marknadsplats. Investeraren är tillika medveten om att de enkla skuldebrev som emitteras av Fastighetsbolag ofta ej är överlåtbara.

Investeraren är tillfullo ansvarig för sitt användande av Anslagstavlan samt för de eventuella investeringsbeslut som fattas med anledning av detta. Investeraren är medveten om att en Investering alltid är förknippad med risker och att hela eller delar av investerat kapital kan gå förlorad. Investeraren är även medveten om att vissa Investeringar är förknippade med osedvanligt hög risk, inklusive men ej begränsat till byggrisk, finansiell risk, likviditetsrisk, motpartsrisk samt avyttringsrisk. Fastighetsbolaget kommer i många fall att sakna betydande finansiella resurser vilket kan medföra en ytterligare förhöjd risk för Investeraren.

Läs mer om generella investeringsrisker på tessin.com/risker.

15. Ansvarsbegränsningar

Utöver vad som i övrigt framgår av Användarvillkoren så gäller följande friskrivningar:

Tessin lämnar inga garantier eller utfästelser beträffande innehåll, information, kalkyler, beräkningar, utfästelser eller annat som presenteras på Anslagstavlan oavsett om detta härstammar från Fastighetsbolaget eller inte. Tessin tar varken direkt eller indirekt ansvar för Investeringserbjudandet och en Investering är enbart en angelägenhet mellan Investeraren och Fastighetsbolaget och Tessin är enbart att betrakta som en länk dem emellan. Tessin lämnar inte heller några garantier eller utfästelser beträffande Anslagstavlan eller dess funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet. Varken Tessin eller Anslagstavlan har någon direkt eller indirekt koppling, inflytande eller ansvar över Fastighetsbolaget, Investeraren eller Investeringserbjudandet. Tessin företräder varken Fastighetsbolaget eller Investeraren, gör ingen bedömning av Fastighetsbolaget och/eller Investeringserbjudandet samt ger inga som helst rekommendationer eller utlåtande till någon part avseende Investeringserbjudandet.

Investeraren åtar sig, utan begränsning i tid, att varken direkt eller indirekt framställa krav eller anspråk gentemot Tessin, dess koncern- eller intressebolag, ägare eller företrädare (styrelseledamöter, VD, personal och konsulter) med anledning av (i) att Anslagstavlan ej är tillgänglig (ii) kapital direkt eller indirekt har förlorats i samband med en Investering (iv) att Investeraren ej erbjudits att fullfölja en Investering (v) att Fastighetsbolaget ej uppfyllt sina förpliktelser och/eller följt relevanta avtal, föreskrifter, lagar eller regler (vi) att åtgärder och/eller beslut med anledning av Investeringen ej vidtagits och/eller vidtagits vid fel tidpunkt eller i fel omfattning (vii) att Fastighetsbolaget lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter om sig själv, Investeringserbjudandet eller annat.

Tessin är inte under några omständigheter ansvarig för indirekt skada eller förlust av intäkt. Tessins totala skadeståndsansvar gentemot Investeraren ska inte under några omständigheter överstiga det hösta beloppet av 10 000 SEK eller 1 000 EUR.

16. Lagval och tvistlösning

Användarvillkoren regleras av svensk lag. Alla tvister med anledning av Användarvillkoren ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

Med undantag från vad som föreskrivs ovan om lagval och tvistlösning, kan yrkanden som ställs av konsumenter med hemvist eller vanliga vistelseort i Finland prövas av den tingsrätt inom vars domkrets konsumenten har sin hemvist eller vanliga vistelseort. Användarvillkoren regleras av finsk lag för konsumenter med hemvist eller vistelseort i Finland. En konsument kan begära en rekommendation från konsumenttvistenämnden för att avgöra en tvist. En begäran om rekommendation till avgörande sker genom en skriftlig eller elektronisk ansökan till konsumenttvistenämnden på adressen: Tavastvägen 3 / PB 306, 00531 Helsingfors, tfn 029 566 5200, e-post: kril(at)oikeus.fi, websida: www.kuluttajariita.fi/sv/index.html.