Integritetspolicy

Denna policy ("Integritetspolicyn") utgör en integrerad del av Tessin Nordic AB (publ):s (556965–9187) ("Tessin") Användarvillkor och avser behandlingen av personuppgifter inom verksamheten. Integritetspolicyn beskriver hur Tessin samlar in, behandlar och skyddar dina personuppgifter. Den gäller från och med att den publiceras på tessin.com. Uppdateringar i Integritetspolicyn kommer att publiceras på tessin.com och Investeraren kommer att erhålla information via e-post för det fall större förändringar sker i Integritetspolicyn.

Med personuppgift avses information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person men inte information som anonymiserats eller aggregerats på ett sådant sätt att den (inte heller med hjälp av annan information) kan identifiera en specifik fysisk person.

De definitioner som anges i Integritetspolicyn ska ha samma innebörd som i Användarvillkoren, om inte annat framgår av sammanhanget. Nedan följer en förteckning över Integritetspolicyns innehåll:

 1. Personuppgiftsansvarig
 2. Vilka uppgifter Tessin behandlar
 3. Användning av personuppgifter
 4. Avsluta vår användning av personuppgifter
 5. Utlämnande av personuppgifter
 6. Cookies m.m.
 7. Åtkomst, granskning samt ändring av personuppgifter
 8. Överföring av personuppgifter till tredje land
 9. Avslutande av ditt konto och bevarande av personuppgifter
 10. Dina rättigheter
 11. Kontaktuppgifter

1. Personuppgiftsansvarig

Tessin är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för den behandling av personuppgifter som sker via Anslagstavlan och inom ramen för de tjänster som tillhandahålls enligt Användarvillkoren samt ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med de principer som framgår av Integritetspolicyn.

2. Vilka uppgifter Tessin behandlar

När du registrerar ett konto via tessin.com och godkänner Användarvillkoren accepterar du att dela med dig av vissa personuppgifter till Tessin och godkänner därmed att informationen kommer att överföras och lagras på våra servrar i Sverige eller i andra länder i eller utanför EU/EES.

2.1 Information Investeraren lämnar till Tessin

Tessin samlar in och sparar information som uppges i samband med registrering till Anslagstavlan och som du lämnar vid användande av Anslagstavlan, såsom vid fullföljandet av en Investering eller nyttjandet av andra tjänster eller verktyg som Tessin tillhandahåller eller kan komma att tillhandahålla. Information som avses omfattar till exempel:

 • Uppgifter som lämnas till Tessin vid registrering som medlem på Anslagstavlan, bestående av e-postadress, samt i vissa fall telefon- eller mobiltelefonnummer samt för- och efternamn.

 • För de fall en Investering genomförs via Anslagstavlan och uppgift lämnas om ditt personnummer, ekonomiska information i form av bankkontonummer samt eventuellt din folkbokföringsadress.

 • Information om ditt användande av Anslagstavlan, innefattande information om genomförda eller avbrutna reservationer, fullföljandet av Investeringar samt övriga aktiviteter hänförliga till ditt konto.

 • Information kring huruvida betalning för Investeringar har erlagts samt vilken ersättning du erhållit i form av utdelning, amortering, ränta eller återbetalning av en Investering.

 • Information och/eller korrespondens som skickas till Tessin, exempelvis i form av feedback eller uppgifter som lämnats till Tessins kundtjänst.

 • Dokumentation Tessin efterfrågat för att Tessin ska uppfylla sina åtaganden om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Du kan t.ex. behöva bekräfta din folkbokföringsadress, verifiera din identitet samt besvara frågor genom Tessins kundkännedomformulär.

 • Dokumentation som Tessin i övrigt efterfrågar med anledning av att det uppstått tveksamheter kring huruvida Användarvillkoren efterföljs.

2.2 Information som Tessin samlar in automatiskt

När du använder Anslagstavlan, andra tjänster som Tessin tillhandahåller, klickar på länkar i nyhetsbrev från Tessin eller på Anslagstavlan, insamlas automatiskt information som skickas från din dator, mobiltelefon eller annan enhet som används för att nyttja Anslagstavlan. Informationen är endast hänförlig till den enskilda Investeraren om Anslagstavlan nyttjas av en registrerad Investerare. Informationen består av anslutningsinformation, statistik om sidvisningar, IP-adress, trafik till och från Anslagstavlan, annonsdata, hänvisande URL samt standardmässig information från webbloggar.

2.3 Information från utomstående part

Tessin kan komma att inhämta kompletterande uppgifter om dig från en tredje part, t.ex. säljarföretag eller dataleverantörer och lägga till uppgifterna i Tessins information om dig. Informationen kan innefatta kreditupplysningsinformation, information från domstolar och eller myndigheter. Information inhämtas dock endast i den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning.

3. Användning av personuppgifter

3.1 Syftet med behandlingen

Tessin behandlar dina personuppgifter med syftet att ge dig tillgång till Anslagstavlan, hantera det dagliga affärsbehovet, för övervakning- och analysändamål, för att erbjuda möjlighet att nyttja Tessins tjänster och verktyg, för att tillhandahålla kundservice och relevant information från Tessin bestående av bland annat erbjudande om nya Investeringar samt för marknadsföringsändamål. Grunden för Tessins behandling av dina personuppgifter är för Tessins berättigade intresse samt för att fullgöra det avtal som Användarvillkoren utgör mellan Tessin och Investeraren, för det fall en Investering fullföljs, det avtal enligt vilket Tessin agerar administrationsagent, för att fullgöra avtal med de Fastighetsbolag som erbjuder Investeringar samt för att uppfylla rättsliga förpliktelser.

Genom att acceptera Tessins Användarvillkor och därmed Integritetspolicyn godkänner du att Tessin behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Ge Investeraren tillgång till Anslagstavlan samt tillhandahålla kundservice, information om Investerarens konto, administrera Investerarens medlemsstatus i Investerarnätverket, möjliggöra genomförandet av investeringar samt att i övrigt ge tillgång till de verktyg och tjänster som Tessin vid var tid kan komma att erbjuda.

 • Skicka information om de Investeringar som marknadsförs på Anslagstavlan, relevant information om tidigare Investeringar, informera om uppdateringar av Anslagstavlan, Användarvillkor och Integritetspolicyn eller Tessins tjänster.

 • Att administrera, tillhandahålla, utveckla och säkerställa Anslagstavlans tekniska funktionalitet för att erbjuda dig en säker och effektiv upplevelse av Anslagstavlan och dess tillhörande tjänster.

 • Övervaka att Anslagstavlan inte används i strid mot Användarvillkoren samt för att tillvarata Tessins eller annans rättighet enligt Användarvillkoren, t.ex. för att förhindra, upptäcka och utreda säkerhetsincidenter, potentiellt förbjudna och eller annars olagliga aktiviteter.

 • Använda cookies eller annan spårningsteknik för att tillhandahålla tjänsterna och/eller arbeta med andra tredje parter såsom annons- eller analysföretag för att tillhandahålla tjänsterna. Se vidare i Användarvillkoren gällande Tessins användning av cookies.

 • Marknadsföra Tessins produkter och tjänster eller produkter från av Tessin utvalda samarbetspartners inom fastighetsbranschen samt tillhandahålla information om Tessins eventuella koncernbolags webbplatser och/eller tjänster, via e-post eller på annat sätt.

 • Föra statistik, utföra marknads- och kundanalyser samt utföra allmän affärs- och metodutveckling.

 • Möjliggöra finansiering eller överlåtelse av hela eller delar av Tessin eller dess verksamhet.

 • Genomföra kontroller mot EU:s sanktionslistor, FN:s sanktionslistor samt PEP-listor m.m., samt uppfylla andra skyldigheter som följer av lagar, förordningar eller interna föreskrifter.

4. Avsluta vår användning av personuppgifter

Om du inte önskar att motta erbjudanden om Investeringar eller marknadsföring från Tessin kan du kontakta Tessin på info@tessin.com och invända mot behandlingen. Återkallar du ditt godkännande av hanteringen av personuppgifter, eller utlämnandet av uppgifterna för de ändamål som specificeras i Integritetspolicyn, kan det medföra att Tessin inte kan ge dig tillgång till Anslagstavlan, de tjänster och eller den kundservice som Tessin tillhandahåller enligt denna Integritetspolicy och Användarvillkoren.

5. Utlämnande av personuppgifter

Tessin säljer inte vidare eller lämnar ut dina personuppgifter till tredje man för marknadsföringsändamål (utöver vad som anges under punkt 3 ovan) utan ditt uttryckliga samtycke. Tessin lämnar ut dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter och upprätthålla antagna policys. Dina personuppgifter kommer enbart att lämnas ut i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

För uppfylla åtaganden enligt Användarvillkoren samt för de syften som anges under punkt 3 ovan kan Tessin komma att dela dina personuppgifter med:

 • Eventuella framtida koncernbolag till Tessin för tillhandahållandet av gemensamt innehåll samt gemensamma tjänster, för att upptäcka och förebygga överträdelser av Tessins policys, ge vägledning kring koncernbolagens produkter, webbplatser, verktyg eller tjänster samt i enlighet med tillämplig lag.

 • Underleverantörer som Tessin nyttjar för att bedriva verksamheten, inklusive men inte begränsat till, IT-leverantörer, leverantörer av molntjänster, eventuell låneagent som företräder Investeraren i en Investering, betalningsinstitut eller andra företag för hantering av in- och utbetalningar i samband med Investeringar, utskick av lägesuppdateringar kring pågående Investeringar eller andra utskick som sker till Investeraren samt för drift av Anslagstavlan.

 • Tillsynsmyndighet, polismyndighet, annan myndighet eller behörig tredje man, för besvarande av frågor i samband med brottsutredningar eller annan aktivitet som kan medföra ett ansvar för Tessin eller dig. I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag kommer Tessin att lämna ut information som är relevant och nödvändig för eventuell utredning, såsom t.ex. namn, personnummer, e-postadress och IP-adress.

 • Information om Investerare till andra investerare/potentiellt annat företag för det fall Tessin ska avyttras till företaget eller fusioneras med sådant företag.

Om dina personuppgifter kommer att användas eller lämnas ut för andra ändamål än vad som anges i Integritetspolicyn så kommer Tessin att informera dig om detta.

6. Cookies m.m.

När du besöker eller använder Anslagstavlan och eller andra verktyg eller tjänster, såsom t.ex. e-post, kan Tessin och dess leverantörer använda cookies, webb-beacons och liknande teknik för att lagra information i syfte att skapa en snabbare och säkrare upplevelse för dig. För mer information om vilka cookies som Tessin använder se Användarvillkoren.

7. Åtkomst, granskning samt ändring av personuppgifter

Lösenordet är din nyckel till ditt konto och bör bestå av unika siffror, bokstäver och symboler. Du får inte avslöja ditt lösenord för en utomstående part. Du är ansvarig för all aktivitet som sker via ditt konto och ska omedelbart informera Tessin om Investerarens lösenord av någon anledning har kommit i orätta händer.

Du kan granska och ändra vissa av dina personuppgifter i kontoinställningarna på Anslagstavlan och måste omedelbart uppdatera, alternativ meddela Tessins kundtjänst om dina personuppgifter ändras eller är felaktiga. Tessin kommer att uppfylla de rättigheter du har enligt lag avseende möjligheten att begära rättelse eller radering av sina personuppgifter.

8. Överföring av personuppgifter till tredje land

Tessin sparar och behandlar dina personuppgifter på Tessins servrar i Sverige samt i andra länder i eller utanför EES. Tessin åtar sig att tillhandahålla lämpligt skydd för dina personuppgifter när informationen överförs till en plats utanför EES. Du godkänner att dina personuppgifter kan komma att behandlas och överföras till ett land utanför EES-området.

Tessin använder fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, utifrån den mängd samt känsligheten av de personuppgifter som behandlas, dels för att förhindra obehörig behandling, inklusive men inte begränsat till obehörig åtkomst, tillägnande och användning av, eller förlust, radering eller annan skada av dina personuppgifter. Några ex. på säkerhetsåtgärder som Tessin använder är kryptering samt anonymisering av data, brandväggar samt behörighetskontroller för åtkomst till personuppgifter.

9. Avslutande av ditt konto och bevarande av personuppgifter

På din begäran kommer Tessin att avsluta ditt konto och så snart det är möjligt radera dina personuppgifter. Radering av uppgifter kommer att ske i enlighet med tillämplig lag. Tessin kan även stänga ner konton som används i strid med Användarvillkoren.

Personuppgifter hänförliga till stängda konton kommer vanligtvis att raderas eller anonymiseras efter att kontot stängts. Tessin kan komma att behålla personuppgifter hänförliga till stängda eller icke aktiva konton i följande situationer:

 • Tessin har ett berättigat affärsintresse och det är inte förbjudet enligt lag.

 • För de fall Investeraren har investerat i en Fastighetsinvestering som inte är återbetald och uppgifterna är nödvändiga för att genomföra återbetalning till Investeraren.

 • För att hantera en tvist och/eller tillse att Tessins Användarvillkor upprätthålls.

 • Då Tessin är skyldiga enligt lag att behålla personuppgifterna, såsom för efterlevnad av penningtvättslagstiftning.

 • För att vidta andra åtgärder som är tillåtna enligt lag.

Oavsett vilka omständigheter som föreligger avseende dina personuppgifter kommer uppgifterna att hanteras på ett säkert sätt samt endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla något av de syften som anges i Integritetspolicyn.

10. Dina rättigheter

Du har rätt att erhålla närmare information om vilka personuppgifter Tessin behandlar om dig genom att begära ett registerutdrag. Begäran ska göras skriftligen och ingen ersättning ska lämnas till Tessin. Du har även rätt att begära korrigering eller blockering av personuppgifter som är felaktiga eller att personuppgifter om dig ska raderas. Du har även rätt att begära ut dina personuppgifter i ett strukturerat och maskinläsbart format för att kunna överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig. Du har rätt att neka till att personuppgifter används för direkt marknadsföring och du kan återkalla ditt godkännande genom att kontakta Tessin på info@tessin.com.

Om du önskar utöva någon av dessa rättigheter ska du kontakta Tessin på info@tessin.com och ange ditt fulla namn och den e-postadress som användes vid registreringen. När en uppgift ändras eller raderas kommer du att informeras om att så skett inom en månad. Uppgifter som inte kan raderas kommer att pseudonymiseras.

11. Kontaktuppgifter

Om du har några frågor eller vill veta mer om vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du kontakta oss på: info@tessin.com eller Tessin Nordic AB, Box 3627, 103 59 Stockholm. Om du anser att Tessins behandling av dina personuppgifter inte är korrekt kan du även kontakta tillsynsmyndigheten för dataskydd i ditt land. I Sverige är det Datainspektionen och du kan kontakta dem på e-post: datainspektionen@datainspektionen.se.