Tessin Services AB

Tessin Services AB är ett helägt dotterbolag till Tessin Nordic AB (publ). Tessin Services agerar låneagent i de lån som förmedlas via Tessins plattform. Låneagenten företräder långivarna gentemot låntagaren i samtliga frågor rörande projekten.

Tessin Services arbetar nära Tessins kreditbevakningsavdelning för att ha aktuell information om projekten men även för att hålla en löpande kommunikation med låntagaren kring projektets utveckling under hela dess löptid fram tills återbetalning sker till långivarna.

Om låntagaren önskar genomföra ändringar avseende villkoren för projektet kan låneagenten kalla långivarna till ett så kallat skriftligt förfarande vid vilket långivarna får rösta för eller emot de presenterade ändringsförslagen. Låneagenten har även rätt att själv besluta om att kalla långivarna till skriftliga förfaranden, om denne anser att sådant behov finns. Exempel på frågor som beslutas vid skriftliga förfaranden är förlängningar av lånets löptid, uppsägning av lånet vid eventuella avtalsbrott samt övriga betydande förändringar.

Låneagenten har dessutom mandat att för långivarnas räkning besluta om mindre ändringar av lånedokumentationen utan föregående skriftliga förfarande, om dessa ändringar endast anses vara till långivarnas fördel.

För det fall ett lån förfaller till betalning och återbetalning inte sker, och/eller låntagaren bryter mot villkoren i skuldebrevet hanterar låneagenten, med stöd av Tessins kreditbevakningsavdelning, all kontakt med låntagaren.

Utöver ovanstående hanterar låneagenten de säkerheter som ställts för lånet, exempelvis pantbrev, aktiebrev, borgensåtaganden etc. Låneagenten administrerar även, med stöd av Lowell Sverige AB, eventuella pantrealisationer av de säkerheter som ställts.

För sitt arbete fakturerar låneagenten en så kallad agentavgift till låntagaren i samband med utbetalning av lånet. För det fall ytterligare arbete sker under lånets löptid har låneagenten rätt till ytterligare ersättning, i enlighet med låneagentens vid var tid gällande prislista.

Vid eventuella frågor hör gärna av dig till Tessin Services via mail: info@tessinservices.se

För frågor rörande Tessins verksamhet eller övriga frågor hänvisas till Tessins kundservice med kontaktuppgifter enligt nedan:

Mail: info@tessin.se
Telefon: 08-410 560 70