Brugerbetingelser for Tessin

1. Generelt

Med din accept af disse "Brugerbetingelser for tessin.com" ("Brugerbetingelserne") betragtes du som "Investor" (som defineret nedenfor) og du bekræfter dermed, at:

 • Du er interesseret i at modtage tilbud om ejendomsrelaterede investeringsmuligheder i enkle, ikke-overdragelige, gældsbreve, der er udstedt af private aktieselskaber, boligforeninger, bolig- og ejendomsselskaber, økonomiske foreninger eller lignende med beregnede årlige afkastniveauer på over 5 % ("Investeringer" eller "Ejendomsinvesteringer").

 • Du er fyldt 18 år, du accepterer alt indhold i Brugerbetingelserne og klausuler i disses helhed samt at du er bosat, opført i folkeregister samt ubegrænset eller generelt skattepligtig i EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde).

 • Hvis du repræsenterer en virksomhed eller anden juridisk person er du fyldt 18 år, du er behørig tegner af virksomheden eller har fuldmagt til at binde den juridiske person ved disse Brugerbetingelser samt at du på den juridiske persons vegne samt for din egen del godkender alle Brugerbetingelser og klausuler i deres helhed, herunder, men ikke begrænset til afsnit med "Ansvarsbegrænsninger" og "Risici" nedenfor.

 • Hvis du ikke repræsenterer en virksomhed eller anden juridisk person, investerer du udelukkende for egen regning og ikke for andres i nogen form, dvs. ikke som befuldmægtiget, stråmand, ansat eller lignende.

Brugerbetingelserne indeholder information, der er angivet i kapitel 6a i den finske lov om forbrugerbeskyttelse (1978/38). Informationen findes på svensk, hvilket er det gældende sprog i løbet af aftaleperioden.

2. Om Tessin

Tessin driver et investornetværk ("Investornetværket") bestående af fysiske og juridiske personer, der via den elektroniske opslagstavle på tessin.com ("Opslagstavlen") har vist deres interesse for Ejendomsinvesteringer og i øvrigt godkendt Brugerbetingelserne ("Investorer"). Opslagstavlen fungerer som et link mellem ejendomsselskaber med behov for kapital ("Ejendomsselskaber") og Investorer. Når en Investor er logget på Opslagstavlen, har denne mulighed for at tilmelde sig som interesseret i specifikke Investeringer ved at "reservere andele". Investorer, der har "reserveret andele" kan efterfølgende få et rigtig godt investeringstilbud, der fuldføres ved at Investoren underskriver en separat distribueret elektronisk tegningsliste eller et elektronisk enkelt, ikke-overdrageligt gældsbrev. Reservation af andele betragtes som en interessetilkendegivelse og er ikke bindende for Investoren. Juridisk binding opstår først i forbindelse med underskrivelsen af den elektroniske tegningsliste alternativt gældsbrevet. Antal poster i en Investering er altid begrænset til maks. 200 stk., når udstederen er et aktieselskab. Investoren debiteres ikke for brug af Opslagstavlen.

Opslagstavlen og investornetværket drives og administreres af Tessin Nordic AB (556965-9187), Box 3627, 103 59 Stockholm og selskabets filial i Finland, der er registreret i handelsregistret i Finland (2926946-8), Itämerenkatu 5 2, 00180 Helsingfors (”Tessin”). Tessin fungerer som et link mellem Investorer og Ejendomsselskaber, hvilket betyder, at Tessin hverken direkte eller indirekte driver, forvalter, ejer eller har ansvar for nogen Investering. Tessin håndterer ingen kapital og modtager ingen betalinger. Samtlige betalinger i forbindelse med Ejendomsinvesteringer sker via en betalingstjeneste, der, på opgave fra de respektive Ejendomsselskaber, leveres af Zimpler AB (556887–9984) ("Zimpler"). Zimpler er et betalingsinstitut og har tilladelse fra Finansinspektionen i Sverige til at udføre betalingstransaktioner samt er tilmeldt Finansinspektionen i Finland som betalingsinstitut med grænseoverskridende virksomhed i EØS.

3. Tilsynsmyndighed

I Sverige er Tessin registreret som finansielt institut hos Finansinspektionen i overensstemmelse med loven (1996:1006) om anmeldelsespligt i forbindelse med bestemte finansielle aktiviteter. Tessin er dog ikke under Finansinspektionens tilsyn i Sverige.

I Finland er, eller har Tessin ansøgt om at blive, registreret som formidler af græsrodsfinansiering i overensstemmelse med loven om græsrodsfinansiering (25.8.2016/734) og betragtes som anden aktør på finansmarkedet hos Finansinspektionen. Kontaktoplysninger til Finansinspektionen i Finland er: Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors, tlf. +358(0)9 183 51, e-mail: kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi.

4. Foranstaltninger mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme

Alle finansielle institutter skal have tilstrækkelig viden om deres kunder for at kunne vurdere risikoen for hvidvask af penge. Dette reguleres i den svenske lov (2017:630) om foranstaltninger mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme samt den finske lov om forhindring af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme (444/2017). Af denne grund forpligter Investoren sig til korrekt, komplet og sandfærdigt at besvare spørgsmålene i den kundeidentifikationsformular, der aktualiseres, når Investoren har reserverat andele på Opslagstavlen. Derudover foretages der en identitetskontrol, før en Investering gennemføres ved underskrivning af den elektroniske tegningsliste eller gældsbrevet i Scrive ved hjælp af BankID.

Som et led i Tessins foranstaltninger mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme må Investorer, der investerer i deres egenskab af fysisk person (dvs. som ikke investerer som repræsentant for et selskab eller anden juridisk person) ikke investere for nogen andens regning i nogen form – ikke som befuldmægtiget, stråmand, ansat eller lignende. Kontakt Tessin på info@tessin.com, hvis du har spørgsmål om dette.

5. Investorer uden for Sverige/Finland/EØS

Ingen Investeringer henvender sig, direkte eller indirekte, til personer, der er bosat, opført i folkeregister og/eller skattepligtige uden for EØS. Personer, der er bosat, opført i folkeregister og/eller skattepligtige uden for EØS, kan dermed hverken tilmelde sig Investornetværket eller gennemføre en Investering.

No investments are directed, directly or indirectly, to persons resident, registered and / or taxable outside of the EEA (European Economic Area). Persons resident, registered and / or taxable persons outside of the EEA may neither sign up to Tessin Nordic AB's investment network nor complete an investment.

Ingen Investeringer er registreret og vil ikke blive registreret ifølge United States Securities Act fra 1933 eller anden tilsvarende lov i nogen delstat i USA, eller ifølge gældende lov i andet land. Ingen Investeringer henvender sig, hverken direkte eller indirekte, til (i) personer med hjemsted i USA, Australien, Japan, New Zealand, Sydafrika eller Canada eller andet land, hvor distribution af Investeringen eller tilbud om Investeringen er i strid med gældende lovgivning eller regler, eller forudsætter prospekt, registreringer eller andre foranstaltninger end de krav, der følger af svensk eller finsk ret eller (ii) personer, hvis deltagelse af anden årsag forudsætter prospekt, registrerings- eller andre foranstaltninger end som følger af svensk eller finsk ret. Hverken tilbuddet om Investering, tegningsanmeldelse, gældsbrev eller anden information må distribueres i eller til et land, hvor distributionen eller tilbuddet om Investeringen forudsætter registreringsforanstaltninger eller andre foranstaltninger end dem, der følger af svensk eller finsk ret eller strider mod gældende bestemmelser i sådan land. Det påhviler Investoren at overholde sådanne begrænsninger i henhold til love i og uden for Sverige.

6. Brug af Opslagstavlen

Investoren har ansvar for, at al brug af Opslagstavlen sker i overensstemmelse med disse Brugerbetingelser, love og praksis i branchen. Investoren forpligter sig til ikke at sprede eller videreformidle information, materiale eller tilbud i forbindelse med Investeringer til offentligheden eller til tredjepart, som ikke kan betragtes som Investor ifølge Brugerbetingelserne.

Investoren skal sørge for, at login-oplysninger til Opslagstavlen ikke formidles til tredjepart og er forpligtet til med det samme at informere Tessin, hvis login-oplysninger mistes eller havner i de forkerte hænder. Tessin er ikke ansvarlig for eventuelle skader som kan tilskrives tredjeparts brug af en Investors login-oplysninger til Opslagstavlen.

Tessin forbeholder sig ret til med det samme at spærre Investorens konto og/eller reducere status som "Investor", hvis Investoren har overtrådt Brugerbetingelserne og/eller hvis Investorens adfærd ifølge Tessins opfattelse direkte eller indirekte skader eller risikerer at skade Tessin og/eller Opslagstavlen.

7. Immaterielle rettigheder

Tessin og/eller en tredjepart har ejendomsretten og samtlige immaterielle rettigheder til Opslagstavlen og de programmer, som driver Opslagstavlen. Investoren har kun de rettigheder, der udtrykkeligt at angivet i Brugerbetingelserne. Investoren er indforstået med, at Opslagstavles billeder, film, tekster og øvrigt indhold er beskyttet af immaterielle rettigheder og forpligter sig til ikke at bruge eller udnytte disse. Tessin overdrager, hverken direkte eller indirekte, nogen licens eller brugsret til de billeder, film, tekster eller øvrigt indhold, som findes på Opslagstavlen.

Investoren er indforstået med, at Opslagstavlen og de programmer, som findes på Opslagstavlen, indeholder immaterielle rettigheder, der ejes af Tessin og/eller tredjeparter. Programmer eller dele af dem må ikke kopieres, ændres eller oversættes og deres kode må ikke undersøges eller dekrypteres.

8. Personoplysninger

Tessin behandler Investorens personoplysninger med blandt andet det formål at gøre Opslagstavlen, relevant information om Ejendomsinvesteringer og eller andre tjenester, der tilbydes, tilgængelig for Investoren, til andre forretningsmæssige formål, for at udvikle Opslagstavlen samt for at opfylde lovmæssige forpligtelser. Du kan læse mere om, hvilke personoplysninger Tessin behandler, hvorfor de behandles og hvordan personoplysninger beskyttes i Tessins Politik om databeskyttelse. Den til hver en tid gældende Politik om databeskyttelse udgør en del af Brugerbetingelserne, og Investoren godkender, at Tessin behandler personoplysninger i overensstemmelse med Politikken om databeskyttelse.

Ved at acceptere Brugerbetingelserne samtykker Investoren til, at Tessin eller Tessins samarbejdspartnere sender direkte markedsføring til Investoren, via e-mail eller på anden måde. Investoren har ret til at tilbagekalde sit samtykke til direkte markedsføring ved at kontakte Tessin på info@tessin.com eller framelde sig fra de udsendelser, der modtages.

9. Fortrydelsesret ifølge den svenske lov om fjernsalg

Dette punkt gælder kun for Investorer, som er fysiske personer og som agerer i egenskab af privatperson og ikke som repræsentant for en juridisk person. Ifølge den svenske lov (2005:59) om fjernsalg og salg uden for forretningsmæssige faciliteter ("Loven om fjernsalg"), kan Investoren inden for 14 dage fra Investeringen fortryde denne og dermed afregistrere sig fra Opslagstavlen. Dette kan Investorer gøre ved i denne periode at sende en meddelelse herom pr. e-mail til info@tessin.com. Ifølge loven om fjernsalg skal Tessin oplyse følgende:

 • Med denne aftale kan følge skatter, afgifter, gebyrer eller omkostninger, som hverken betales gennem Tessin eller påføres Tessin.

 • Tessin fakturerer ikke nogen afgifter, gebyrer eller tilsvarende i forbindelse med en Investors udøvelse af fortrydelsesret ifølge Loven om fjernsalg.

 • Tessin følger den svenske markedsføringslov (2008:486).

Bemærk, at fortrydelsesretten i henhold til Loven om fjernsalg kun gælder registrering på Opslagstavlen og ikke selve Investeringerne.

10. Fortrydelsesret ifølge den finske lov om forbrugerbeskyttelse

Dette punkt gælder kun for Investorer, som er fysiske personer og som investerer i egenskab af privatperson og ikke som repræsentant for en juridisk person. Ifølge den finske lov om forbrugerbeskyttelse (20.1.1978/38) ("Loven om forbrugerbeskyttelse””)kan Investoren inden for 14 dage fra Investeringen fortryde denne og dermed afregistrere sig fra Opslagstavlen. Dette kan Investorer gøre ved i denne periode at sende en meddelelse herom pr. e-mail til info@tessin.com. I følge loven om forbrugerbeskyttelse skal Tessin udlevere følgende forhåndsinformation til Investorer, der udgøres af fysiske personer:

 • Med denne aftale kan følge skatter, afgifter, gebyrer eller omkostninger, som hverken betales gennem Tessin eller påføres Tessin. Der skal betales indkomstskat, og/eller andre til en hver tid gældende skatter, af den renteindtægt, som Investeringerne indbringer Investorer, der er generelt skattepligtige i Finland.

 • Tessin opkræver ikke noget gebyr eller lignende i forbindelse med en Investors udøvelse af fortrydelsesret ifølge Loven om forbrugerbeskyttelse.

 • Tessin følger Loven om forbrugerbeskyttelse.

Bemærk, at fortrydelsesretten i henhold til Loven om forbrugerbeskyttelse kun gælder registrering på Opslagstavlen og ikke selve Investeringerne.

11. Tilgængelighed

Opslagstavlen kan fra tid til anden være helt eller delvist utilgængelig på grund af vedligeholdelse eller andre årsager. Tessin er under ingen omstændigheder ansvarlig for eventuelle konsekvenser eller skader som følge af Opslagstavlens utilgængelig, uanset på hvilken måde.

12. Cookies

Cookies er nødvendige for at brugere kan bruge tessin.com ("Opslagstavlen") og dennes funktioner igen og igen. Tessin anvender cookies på webstedet. En cookie er en lille informationsfil, der placeres på brugerens computer. Tessin benytter både sessions-cookies, som forsvinder, når du lukker din browser, og ved behov mere langvarige cookies. Tessin samler også statistik om besøgende på Opslagstavlen ved hjælp af cookies. De oplysninger, der indsamles, kan f.eks. være oplysninger om hvilke sider der er besøgt på Opslagstavlen, og om hvor længe brugeren bliver på sitet.

Tessin anvender cookies til at drive Opslagstavlen samt de tjenester, der tilbydes. Der kan også bruges cookies til at analysere brugen af Opslagstavlen og forbedre Tessins tjenester og værktøj.

Hvis du vil, kan du deaktivere cookie-funktionen i din browser. Det gør du ved at gå ind under sikkerhedsindstillingerne i din browser. Det kan dog betyde, at du ikke kan bruge visse tjenester på Opslagstavlen nu eller fremover.

Tessin benytter, eller kan benytte, følgende cookies, når du besøger Opslagstavlen og/eller når du bruger tjenesterne på Opslagstavlen:

 • Google Analytics og Facebook anvendes med det formål at registrere og analysere besøgendes aktivitet på Opslagstavlen. Denne cookie er permanent og sættes af Google og Facebook.

 • Session-cookie sættes automatisk af Opslagstavlen og er nødvendig for, at Opslagstavlen kan fungere. Når browseren lukkes, forsvinder denne cookie automatisk. Informationen videreformidles ikke til udenforstående.

De fleste browsere er indstillet til at acceptere cookies. Hvis du som besøgende eller bruger af nogen af Tessins tjenester ikke længere ønsker, at Tessin indsamler information om dig gennem cookies, kan du nemt fjerne disse ved at ændre indstillingerne for din browser. Mere information om brug af cookies og hvordan du kan blokere dem kan findes på allaboutcookies.org .

Som bruger af Opslagstavlen er du indforstået med og accepterer, at tjenesternes funktionalitet, kvalitet og tilgængelighed kan forringes eller besværliggøres, hvis du ikke accepterer brug af cookies. Tessin er ikke ansvarlig for information, der placeres på eller hentes fra dit udstyr via udenforstående cookies.

13. Løbetid, opsigelse og ændringer

Den aftale, som Brugerbetingelserne udgør, løber, indtil den opsiges af en af parterne. Tessin ændrer muligvis Brugerbetingelserne fra tid til anden, og vil i sådanne tilfælde publicere de ændrede Brugerbetingelser på Opslagstavlen. De ændrede betingelser vil være gældende for nye brugere og Investorer fra og med den dato, hvor de publiceres på Opslagstavlen. Allerede eksisterende Investorer vil være bundet af de ændrede betingelser 14 dage efter meddelelse via e-mail eller gennem publicering på Opslagstalen. Hvis en Investor ikke godkender de ændrede Brugerbetingelser, bør Investoren opsige aftalen inden for 14 dage fra den dato, hvor de ændrede betingelser blev publiceret på Opslagstavlen.

14. Risici

Tessin kommer ikke med nogen anbefalinger, råd eller garantier i forbindelse med Investeringer. Tessin stiller kun et teknisk værktøj samt en Opslagstavle til Ejendomsselskaber til rådighed for projektejeren og har intet ansvar eller indsigt i investeringen, markedsføringen eller tilbuddet. De Investeringer, der markedsføres på Opslagstavlen, er typisk forbundet med en høj risiko. Typisk handler det om topfinansiering uden eller med efterstillet sikkerhed. Bag Investeringen står typisk mindre aktører med begrænsede finansielle ressourcer. Stort set alle Investeringer, der markedsføres på Opslagstavlen, er forbundet med risici, som banker eller kreditinstitutter ikke accepterer. Det er også grunden til, at det beregnede afkast ofte er udsædvanligt højt. Ejendomsinvestorer uden erfaring bør altid rådføre sig med relevante eksperter såsom finansielle rådgivere, investeringsrådgivere, advokater, revisorer eller lignende, før der investeres.

Hvert Investeringstilbud er unikt, og det er derfor særdeles vigtigt, at Investoren omhyggeligt vurderer såvel Investeringstilbuddet som Ejendomsselskabet, før der investeres. Ejendomsselskabet er ansvarligt for såvel gennemførelsen og forvaltningen af Investeringen som Investeringstilbuddet i sin helhed, herunder, men ikke begrænset til dets betingelser, prognoser og andre eventuelle tilsagn. Investeringstilbuddet er udformet og godkendt af Ejendomsselskabet.

Ejendomsinvesteringer eller Investeringer, der markedsføres via Opslagstavlen er ikke beskyttet af bestemmelserne i den svenske lov (1995:1571) om indskudsgaranti, den indskudsgaranti, der henvises til i den finske lov om myndigheden for finansiel stabilitet 19.12.2014/1195 eller den svenske lov (1999:158) om investorbeskyttelse eller udligningsfonden for investorbeskyttelse i kapitel 11 i den finske lov om investeringstjenester (747/2012) (eller anden ikke-udtrykkelig angivet garanti), hvilket betyder, at Investoren ikke kan få godtgørelse i overensstemmelse med disse regler, hvis Ejendomsselskabet erklæres konkurs eller på anden måde har betalingsproblemer.

Investoren er indforstået med, at Investeringstilbuddet, i tilfælde af manglende interesse eller af anden årsag, når som helst kan afbrydes. Investoren er indforstået med, at muligheden for at trække sig ud af en Investering i løbetiden i tilfælde vil være begrænset eller ikke-eksisterende. Investeringen er ikke noteret, hvor Investoren ikke vil kunne afhænde den på børsen eller en reguleret markedsplads. Investoren er desuden indforstået med, at de enkle gældsbreve, der udstedes af Ejendomsselskaber ofte ikke kan overdrages.

Investoren er fuldt ud ansvarlig for sin brug af Opslagstavlen samt for de eventuelle investeringsbeslutninger, der træffes i denne forbindelse. Investoren er bevidst om, at en Investering altid er forbundet med risici, og at hele eller dele af investeret kapital kan gå tabt. Investoren er også bevidst om, at visse Investeringer er forbundet med udsædvanlig høj risiko, herunder, men ikke begrænset til byggerisiko, finansiel risiko, likviditetsrisiko, modpartsrisiko samt afhændelsesrisiko. Ejendomsselskabet vil i mange tilfælde mangle betydelige finansielle ressourcer, hvilket kan medføre en yderligere forhøjet risiko for Investoren.

Læs mere om generelle investeringsrisici på tessin.com/risker.

15. Ansvarsbegrænsninger

Ud over hvad der i øvrigt fremgår af Brugerbetingelserne, gælder følgende ansvarsfraskrivelser:

Tessin fremsætter ingen garantier eller erklæringer om indhold, information, kalkuler, beregninger, erklæringer eller andet, som præsenteres på Opslagstavlen, uanset om dette stammer fra Ejendomsselskabet eller ikke. Tessin er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for Investeringstilbuddet, og en Investering er udelukkende et anliggende mellem Investoren og Ejendomsselskabet, hvor Tessin udelukkende er at betragte som et link mellem de to. Tessin fremsætter heller ingen garantier eller erklæringer om Opslagstavlen eller dens funktion, tilgængelighed, kvalitet, anvendelighed eller sikkerhed. Hverken Tessin eller Opslagstavlen har direkte eller indirekte tilknytning, indflydelse eller ansvar for Ejendomsselskabet, Investoren eller Investeringstilbuddet. Tessin repræsenterer hverken Ejendomsselskabet eller Investoren, kommer ikke med nogen vurdering af projektejeren og/eller Investeringstilbuddet eller nogen anbefalinger eller udtalelser til nogen part i forbindelse med Investeringstilbuddet.

Investoren forpligter sig til, uden begrænsning i tid, hverken direkte eller indirekte at fremsætte krav eller fordring mod Tessin, selskabets koncern- eller associerede selskaber, ejere eller stedfortrædere (bestyrelsesmedlemmer, adm. direktør, personale og konsulenter) i den anledning (i) at Opslagstavlen ikke er tilgængelig (ii) kapital direkte eller indirekte er mistet i forbindelse med en Investering (iv) at Investoren ikke tilbydes at fuldføre en Investering (v) at Ejendomsselskabet ikke har opfyldt sine forpligtelser og/eller fulgt relevante aftaler, forskrifter, love eller regler (vi) at foranstaltninger og/eller beslutninger i forbindelse med Investeringen ikke er truffet og/eller er vedtaget på forkert tidspunkt eller i forkert omfang (vii) at Ejendomsselskabet har udleveret fejlagtige eller misvisende oplysninger om sig selv, Investeringstilbuddet eller andet.

Tessin er ikke under nogen omstændigheder ansvarlig for indirekte skade eller tab af indtægt. Tessins samlede erstatningsansvar over for Investoren kan ikke under nogen omstændigheder overstige det højeste beløb af 10.000 SEK eller 1.000 EUR.

16. Lovvalg og konfliktløsning

Brugerbetingelserne reguleres af svensk lov. Alle uoverensstemmelser i forbindelse med Brugerbetingelserne skal i sidste ende afgøres gennem voldgiftsbehandling administreres af Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

Med undtagelse af som beskrevet ovenfor og lovvalg og konfliktløsning, kan krav fra forbrugere med hjemsted eller fast opholdssted i Finland prøves af tingsretten i den jurisdiktion, hvor forbrugeren hører hjemme. Brugerbetingelserne reguleres af finsk lov for forbrugere med hjemsted eller fast opholdssted i Finland. En forbruger kan anmode om en anbefaling fra nævnet til løsning af tvister for at afgøre en konflikt. En anmodning om anbefaling til afgørelse sker gennem en skriftlig eller elektronisk ansøgning til nævnet til løsning af tvister på adressen: Tavastvägen 3 / PB 306, 00531 Helsingfors, tlf. 029 566 5200, e-mail: kril(at)oikeus.fi, webside: www.kuluttajariita.fi/sv/index.html.