Vilka risker finns när man investerar genom crowdfunding i Sverige?

Projekten som marknadsförs på Tessins plattform handlar i många fall om toppfinansiering utan, eller med, efterställda säkerheter. Projekten drivs ofta av mindre projektägare med begränsade finansiella resurser. Detta medför att investeringsprojekten normalt sett betraktas som riskfyllda. En tydlig majoritet av projekten som marknadsförs på plattformen är förknippade med risker som normalt inte accepteras av kreditinstitut eller banker. Av dessa skäl är den beräknade avkastningen ofta ovanligt hög.

Vid bristande erfarenhet avseende fastighetsinvesteringar bör investeraren alltid redogöra med finansiella rådgivare, investeringsrådgivare, advokat, revisor eller liknande innan investeringsbeslut tas.

Risknivån i olika investeringsprojekt varierar och investeraren bör vara medveten om att en investering alltid är förknippad med risken att hela eller delar av investeringen går förlorad.

Läs mer om risker i allmänhet. De mer projektspecifika riskerna framgår av det investeringsmaterial som projektägaren distribuerar till de investerare som reserverat andelar.

Till vanliga frågor