Innan Tessin publicerar ett lån på plattformen görs en kontroll av det låntagande bolaget, eventuella partners och dess företrädare. Den inledande fasen av kreditprocessen omfattar säkerställande av identitet, tidigare erfarenhet, stadie i projektet, lånebehov samt affärslogik. Därefter görs en initial utvärdering och granskning av relevanta grundläggande dokument såsom kreditupplysningar, årsredovisningar, finansiella rapporter, budgetar, etc. Stor vikt läggs också vid att bedöma de fastigheter som omfattas av projektet och hur återbetalningsplanen ser ut.

Nästa steg omfattar Due Diligence (DD) av Tessins interna jurister. Företagsbesiktningen utmynnar i en rapport som innefattar sökning hos publika register och i utvalda domstolar. Därutöver genomgår låntagaren även en gedigen kundkännedomsprocess (KYC) där bland annat ägarstruktur och sanktionslistor kontrolleras.
Om låntagaren passerar DD-processen inleds förhandling av lånevillkor innefattande räntenivåer och säkerhetspaket vilket som standard omfattar fastighetspant, aktiepant, proprieborgen och personlig borgen. Tessin tillämpar standardiserade villkor enligt egenutvecklade skuldebrevsmallar.

Värderingsutlåtande tas fram av auktoriserad fastighetsvärderare (eller i vissa fall annan typ av värdeutlåtande) och granskas av Tessin vilket utgör en viktig komponent i processen. Vidare klassificeras lånet inklusive villkor i Tessins interna riskklassificeringsmodell och tillsammans med all övrig dokumentation och finansieringsrådgivarens kredit-PM presenteras lånet för Tessins kreditkommitté som tar det slutgiltiga beslutet huruvida lånet ska beviljas samt till vilka villkor och förutsättningar. Därefter är fastighetslånet redo att lanseras på Tessins plattformen för resandet av kapitalet.

Tillbaka