Egenskaperna för lånen skiljer sig åt mellan olika investeringar. Det är därför viktigt att investeraren noggrant sätter sig in i investeringsmaterialet samt skuldebrevet, inklusive allmänna villkor, för att förstå hur lånet fungerar och vilka egenskaper de har i det aktuella bolaget.

Generellt kan dock lån beskrivas på följande sätt:

Ett lån har en låntagare (projektägaren), eventuellt en eller flera borgensmän och/eller pantförskrivare samt maximalt 200 långivare. Utöver dessa parter tillkommer en låneagent vars uppgift är att bevaka långivarnas intressen samt att företräda dessa gentemot låntagaren. Långivarnas sammanlagda kapitalbelopp utgör lånebeloppet och alla långivare har proportionerlig rätt till den eventuella pant eller annan säkerhet som är kopplad till lånet.

För att underlätta beslut, kommunikation och för att samtliga långivares intresse i möjligaste mån ska tillgodoses så överlåter samtliga låntagaren en stor del av sitt inflytande över lånet till en låneagent. Detta innebär att det är agenten som exklusivt företräder samtliga långivare gentemot låntagaren i alla väsentliga avseenden, såsom utebliven återbetalning, realisation av eventuell pant etc. Notera även att låneagentens skyldighet att agera gentemot låntagaren förutsätter vissa majoritetsbeslut från långivarna samt att långivarna garanterar låneagentens kostnader och arvoden. De exakta villkoren framgår av skuldebrevet samt dess allmänna villkor.

Tillbaka