Betalar jag något courtage eller förvaltningsavgift?

Nej investeraren betalar varken courtage eller förvaltningsavgift. Däremot belastas projektägaren och/eller det bolag som investeringen sker i av Tessins avgifter för nyttjande av plattformen samt andra kostnader hänförliga till emissionen, erbjudandet, förvärvet etc. Även s k ”management fees” till moderbolaget eller annat närstående bolag kan förekomma, särskilt vid förvaltning av befintliga fastigheter.

Till vanliga frågor