Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Tessins investerarskola #8: Nytt skatteförslag slår mot fastighetsbranschen

Tessins investerarskola #8: Nytt skatteförslag slår mot fastighetsbranschen

Vi har i Tessins investerarskola #4 lyft frågan om paketering av fastigheter och de skatte- och transaktionsmässiga fördelar som detta för med sig. I mars 2017 överlämnades däremot betänkandet “Utredningen om vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet” till regeringen, vilken kan komma att påverka fastighetsbranschen framöver. De framlagda reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Utredaren kom fram till att fastighetsbranschen inte är skattemässigt gynnad jämfört med andra branscher, något som förut trotts eftersom dessa bolag betalat mindre bolagsskatt jämfört med redovisad vinst. Däremot betalar fastighetsbolag mer fastighetsskatt, vilket medför att det totala skatteuttaget är ungefär lika stort som för bolag i andra branscher.

Trots detta föreslår utredaren att metoden med paketering av fastigheter i nybildade aktiebolag, som sedan kan säljas mer eller mindre skattefritt, ska beskattas på samma sätt som om fastigheten hade sålts utan paketering, alltså till marknadsvärdet. Detta kommer att öka skattetrycket på fastighetsbolag.

Utredaren vill däremot mer än halvera stämpelskatten för företag från dagens 4,25 procent till 2 procent och slopa den helt vid transaktioner inom koncerner, vilket i viss mån skulle neutralisera förslaget i viss utsträckning.

Hur påverkas branschen?

I utredningen föreslås en så kallad avskattning när en paketerad fastighet säljs, vilket innebär att en beskattning sker på fastighetens marknadsvärde istället för att skatten skjuts på framtiden. Dessutom föreslås en schablonintäkt i paketbolaget på 7,09 procent som är ett substitut för stämpelskatten som inte aktualiseras när en fastighet säljs i paketerat format. Förslaget kommer allt som allt att leda till ökad beskattning av fastighetsbolag.

Det är svårt att ge något exakt svar på hur fastighetsbranschen kommer att påverkas, men mycket tyder på att antalet transaktioner med kommersiella fastigheter kommer att minska. Idag säljs omkring 90–95 procent av alla kommersiella fastigheter via bolag enligt utredningen. Det kan även innebära sänkta priser på fastigheter med tanke på att köpare kommer behöva ta större hänsyn till att behöva betala reavinstskatt och även stämpelskatt.

En ytterligare följd av att om reglerna skulle klubbas igenom förväntas bli att antalet försäljningar av fastigheter utan paketering ökar. Detta innebär att registrerade mäklare kommer att behöva anlitas i större utsträckning, eftersom gällande mäklarlag kräver en registrerad mäklare när fastigheter säljs, något som inte krävs när fastigheten säljs paketerad i ett bolag.

På kort sikt kan även en osäkerhet infinna sig hos investerare och fastighetsbolag när man inte vet om utredningens förslag kommer att verkställas. Eftersom aktörerna inte vet om förslaget blir verklighet, vet man samtidigt inte helt säkert hur man ska förhålla sig till den situation som uppstår: det blir under en kort tid svårt att planera investeringar längre fram i tiden, särskilt om marknadsvärdet på fastigheter kan komma att falla. Detta kan även påverka värdet på panter som banker och andra finansiärer har i fastigheten, vilket kan medföra viss osäkerhet på marknaden och potentiellt högre räntor för att finansiärerna ska kompensera för den extra risken.

Vad händer härnäst?

Förslaget gick under våren 2017 ut på remiss där organisationer och personer får yttra sig över förslaget och framställa sina åsikter. Vad som i slutändan kommer att hända med förslaget, kommer att meddelas under senare delen av 2017. Om inga ändringar sker, kommer reglerna att träda i kraft 1 juli 2018.


Du har väl inte missat övriga delar i Tessins investerarskola?

Du kanske även gillar: