Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Tessins investerarskola #10: Är din investering en Porsche 911 eller 928?

Tessins investerarskola #10: Är din investering en Porsche 911 eller 928?

Vid alla typer av aktieinvesteringar så är det centralt att i förekommande fall förstå aktieslaget och dess egenskaper, eller varför lån ofta kan vara mer fördelaktigt. Den som inte har järnkoll på detta riskerar att upptäcka att den nyinköpta Porschen är av modell 928 istället för tilltänkta 911. Från 0 till 100 på en eftermiddag istället för på 4,5 sekunder.

Många bolag har enbart aktier av ett och samma aktieslag, innebärande att alla aktier i bolaget har samma egenskaper och röstvärde. Det är dock inte ovanligt att bolag har olika aktieslag med olika egenskaper.

Frihet i utformningen

Aktieslagens olika egenskaper framgår av bolagets bolagsordning, som kan utformas med relativt stor frihet. Det går således inte att förlita sig på att en preferensaktie eller en A-aktie i ett bolag har samma, eller ens liknande, egenskaper som en preferensaktie eller A-aktie i ett annat bolag.

En stamaktie tillhör de första aktierna som emitterades när företaget startades och har sällan några speciella egenskaper knutna till sig.

Preferensaktier brukar typiskt sett ge företräde, framför stamaktier, till bolagets utdelning. Vanligtvis ger preferensaktier en fast utdelning, halvårsvis eller kvartalsvis, men ger utöver denna fasta utdelning ingen ytterligare utdelning oavsett hur stora vinster bolaget genererar. Preferensaktierna är ofta röstsvaga, kan inlösas till vissa förutbestämda belopp samt kan ha företräde till bolagets tillgångar vid en likvidation eller konkurs av bolaget. Denna typ av preferensaktier kallas hybridkapital och har väsentliga likheter med en obligation och andra skuldinstrument.

Röststyrkan stora skillnaden

Det som skiljer sig mellan A- och B-aktier är typiskt sett enbart röststyrkan, där A-aktier kan ha ett röstvärde om maximalt 10 gånger B-aktiernas röstvärde.

Den som hoppas på en explosionsartad värdeökning i ett tillväxtbolag bör således hållas sig ifrån preferensaktier, då dessa typiskt sett har en begränsad uppsida. En stamaktie ger ingen företrädesrätt men investeraren har å andra sidan rätt att ta del av all eventuell uppsida som överstiger det som utlovas till preferensaktieägarna. Den som söker inflytande i ett bolag bör snarare satsa på A-aktier än B-aktier medan den som söker stabil och förutsebar årlig avkastning hellre bör inrikta sig på preferensaktier än stamaktier.

Fördelen med lån

Det har numera blivit en regel snarare än ett undantag att investeringarna som marknadsförs via Tessin görs i form av lån istället för aktier. Anledningen är att lån generellt sett är en säkrare investering än aktier, eftersom en långivare prioriteras högre än aktieägare i händelse av konkurs. En aktieägare får nämligen i det fallet betalt först efter alla andra fordringsägare har fått täckning för sina fordringar.

Dessutom kan en långivares ställning stärkas ytterligare genom att projektägaren ställer säkerheter för lånet, exempelvis i form av pant i fastigheten, pant i aktierna i ett dotterbolag eller genom att gå i borgen för lånet. På så vis finns större möjligheter för investeraren att få betalt för sitt investerade kapital, även om det värsta skulle inträffa för projektägaren. Dessutom finns det bättre verktyg till hands för att driva in en fordran om en låntagare inte skulle uppfylla sina åtaganden i tid.


Du har väl inte missat övriga delar i Tessins investerarskola?

Du kanske även gillar: