Skillnaden mellan blancolån och säkerställda lån

Skillnaden mellan blancolån och säkerställda lån

Vad är skillnaden mellan säkerställda lån och blancolån, och framförallt, hur påverkar det dig som långivare? Huruvida en låntagare ställer säkerhet för ett lån har nämligen stor inverkan på risken som du som långivare tar när du investerar i ett lån. Därför vill vi passa på att kort ge svar på varför det är värdefullt att säkerheter ställs för lån.

En övervägande majoritet av de lån som marknadsförs via Tessin är säkerställda. Vanligtvis rör det sig om borgensåtaganden, men det kan också kompletteras med pant i fastighet. För oss är det en självklarhet att söka förmå låntagare att ställa säkerheter för lånen och det beror på att det har positiva effekter på din situation som långivare.

Hur banker arbetar med säkerheter vid utlåning

Till att börja med, kan vi se till hur de flitigaste långivarna, det vill säga bankerna, arbetar med lån. Banker har lång erfarenhet av utlåning och har skött det på ett vinstgivande sätt (såvida man bortser från vissa perioder som exempelvis innan subprime-krisen 2007-2010, men i övrigt har utlåning varit en lönsam affär).

Både stora etablerade banker och mindre nischbanker erbjuder idag privatpersoner att teckna blancolån på upp till cirka 500 000 kr. Blancolån är lån utan säkerhet och räntan på dessa lån varierar beroende på lånets storlek och låntagarens ekonomiska ställning, men ofta får en låntagare betala någonstans mellan 3 - 30 procent på årsbasis.

Samtidigt ligger bolåneräntorna för närvarande på rekordlåga nivåer. Som lägst, kan man erbjudas lån till bostaden med en rörlig ränta på strax över 1 procent. Även för lån med 10 års bindningstid kan man hitta genomsnittsräntor på omkring 3 procent. Som synes är räntenivåerna för bostadslån betydligt lägre än för blancolån och därutöver är lånebeloppen för typiska bostadslån större än för blancolån. Det beror inte på att banker känner sig tvingade att låna större belopp för att bostadspriserna är så höga. Snarare rör det sig om att bankerna ändå får ett positivt räntenetto alltså att utlåningsräntan är större än inlåningsräntan.

Stävja risk

Skillnaden mellan ett blancolån och ett bostadslån är att när du tar ett bolån, ställer du också ut en säkerhet till banken. Detta sker i form av att du lämnar pant i din fastighet eller din bostadsrätt. På så vis ges banken en trygghet att om du inte skulle kunna betala tillbaka lånet, kan banken istället ansöka om utmätning av bostaden för att på så vis få lånet återbetalt. När man tar ett blancolån lämnas ingen säkerhet, vilket innebär att långivaren löper större risk att förlora hela det utlånade beloppet. Därför ser också prisbilden (räntenivåerna) så olika ut mellan blancolån och lån med säkerhet.

Alla former av investeringar - inklusive lån - medför nämligen risk. Den som investerar i börsen är främst exponerad mot både marknadsrisk och bolagsrisk (för att bara nämna ett par risktyper. Från en långivares perspektiv är motpartsrisken emellertid störst, alltså att låntagaren inte kan betala tillbaka lånet.

Liksom nämnts ovan, speglar räntenivån, eller den förväntade avkastningen, den risk som investeraren eller långivaren tar. Om en investering är mer riskabel, anses det i ekonomisk teori rimligt att investeraren ska kompenseras genom att erkännas högre avkastning. Investeringar med lägre risk ger på motsvarande vis också lägre förväntad avkastning.

Därför är det bra att ha säkerhet

Bankernas beräkningsmodeller förutsätter att en viss andel av både blancolån och bostadslån blir “nödlidande lån”, det vill säga problemfyllda lån med inställda betalningar. För banker rör det sig emellertid om stora kvantiteter av lån som de hanterar, varför de kan klara av att en viss procentsats av alla blancolån inte återbetalas, eftersom ränteintäkterna från de avkastande lånen både täcker upp för kreditförlusterna och genererar viss vinst på sista raden.

En långivare kan således stävja risken för kreditförluster på dåliga lån genom att låntagaren ställer ut säkerheter för lånet. På så vis kan en långivare, åtminstone i viss utsträckning, skydda sig mot att gå miste om hela sitt utlånade kapital. Att en säkerhet har ställts ut, är däremot inte en garanti för full återbetalning.

Effekten av att en låntagare ställer säkerhet - och varför risken förknippad med lånet minskar - är att om låntagaren ställer in sina betalningar, kan långivaren istället i slutändan ta säkerheten i anspråk. Det sker genom att den pantsatta egendomen (till exempel fastigheten) auktioneras ut av konkursförvaltaren eller kronofogden, och långivaren som fått säkerheten utställd till sig får betalt ur köpeskillingen. Om något blir över efter försäljningen, tillfaller det övriga fordringsägare eller egendomens ägare - det vill säga låntagaren.

Säkerställda lån via Tessin

Låntagare som marknadsför lån via Tessin ställer säkerhet för lånen. I många fall rör det sig om pant i fastighet, och detta kan, liksom nämnts i inledningen av detta inlägg, också kombineras med borgensåtaganden som är den vanligaste formen av säkerhet på plattformen. Säkerheterna (t.ex. fysiska pantbrev) förvaras av en extern säkerhetsagent som företräder långivarna.

Om ingen betalningsinställelse sker och lånet återbetalas fullt jämte ränta som planerat, överlämnas pantbreven tillbaka till låntagaren. Däremot, om lånet blir nödlidande och det inte finns någon annan väg för att få igen de utlånade pengarna, kommer säkerhetsagenten koordinera realiseringen av panten och på så vis tillse att långivarna återvinner åtminstone så stor del av de investerade pengarna som möjligt.

Om ett lån inte kan återbetalas, innebär det alltså inte nödvändigtvis att investeraren per automatik gått miste om sina utlånade pengar. Fastigheterna kommer fortfarande ha ett marknadsvärde, oavsett om låntagaren är kreditvärdig eller inte, och detta värde kan realiseras till förmån för långivarna. Med andra ord är det mycket önskvärt att låntagaren lämnar säkerhet för de lån som du erbjuds investera i - för att minska den risk du tar.

Vill du veta mer om säkerheter? Vi har tidigare berört säkerheter på djupet. Läs också vårt inlägg om pant och borgen för mer information

Du kanske även gillar: