Så påverkar inflationen dina investeringar

Så påverkar inflationen dina investeringar

Om det är något som säkert äter upp dina icke-investerade pengar, så är det inflationen. Värdet på pengar sjunker kontinuerligt allteftersom priserna för varor, tjänster och löner ökar - man får alltså mindre i utbyte mot sina pengar. Men inflationen är även ett incitament för investering, men vinnarna på den är låntagarna som senare återbetalar ett belopp som i reala termer är lägre än när lånet togs.

Riksbanken med Stefan Ingves i spetsen, och även alla andra länders centralbanker, gör sitt allra bästa för att uppnå sina satta inflationsmål. Huruvida inflation överhuvudtaget är nödvändigt diskuteras alltjämt, men den försvaras med att en stadig och låg inflationstakt medför ökad förutsebarhet i ekonomin och förutsättningar för en god finansiell utveckling. Men det påverkar också hur alla privatpersoner ser på sin ekonomi och sina investeringar.

Vad är inflation?

Mängden av pengar är inte konstant, utan mer pengar ges kontinuerligt ut av centralbanker och vanliga banker när lån beviljas. Följden av en ökad penningmängd i omlopp, är att pengarnas värde sjunker, vilket i sin tur visar sig genom att prisnivåerna höjs. Definitionen av inflation är att prisnivåerna stiger, något som leder till att pengarnas värde minskar. Detta synliggörs genom att en köpare efter en tid får en mindre mängd varor i affären för samma summa pengar.

Tessin

Tessin är Nordens största investeringsplattform för fastigheter med över 45 000 registrerade medlemmar. Företaget tar avstamp i att det finns många potentiella lukrativa fastighetsprojekt som inte genomförs eftersom det saknas finansiering. Samtidigt finns det gott om kapital som investerare vill placera till rimliga avkastningsnivåer. Sedan starten har Tessin rest mer än 1,5 i kapital fördelat på över 110 projekt.

Skapa ett konto här

All prisökning i samhället är emellertid inte nödvändigtvis ett tecken på inflation. Stigande oljepriser på grund av ett minskat utbud, kan i sin tur leda till en ökad prisnivå när transportkostnaderna stiger. För att en prisökning ska anses vara inflation, måste ökningen av prisnivåerna vara generell och varaktig.

Inflation mäts vanligtvis med hjälp av förändringar i konsumentprisindex (KPI). Detta mäts varje månad av SCB och indexet omfattar ett brett utbud av varor som hushållen konsumerar. Riksbanken har som mål att den årliga inflationstakten ska vara 2 procent.

Inflation ger minskad realavkastning

Effekten av inflation är att dina pengar, och även din avkastning, är mindre värda än vad de verkar på pappret. För avkastning på en investering görs en åtskillnad mellan nominell ränta och realränta. Räntan som visas för en investering, till exempel på Tessin, är den nominella räntan, medan realränta är avkastningen efter justering för inflation.

Det ovanstående innebär att om du lovas 10 procents avkastning per år, och riksbanken når sitt inflationsmål på 2 procent, betyder det att din realavkastning (realräntan) är 8 procent.

Att storleken på din investering i reala termer är lägre än vad den avtalade räntan ger sken av, innebär däremot inte på något sätt att du bör avhålla dig från att investera för att avkastningen är mindre efter inflationsjustering. Investeringar är nämligen det bästa skyddet mot effekterna av inflationen, eftersom pengarna annars bara skulle tappa i värde om de bara ligger i madrassen.

Inflationens positiva effekter

Å andra sidan för inflationen positiva effekter med sig och då är det låntagare som gynnas. Bolånetagare, staten (med statsskulden i åtanke) och projektägare hör till vinnarna eftersom dessa gruppers tagna lån ska återbetalas med ett reellt lägre belopp. Ju längre löptid lånet har, desto större nytta medför inflationen för låntagaren.

För en projektägare är alltså inflationen en positiv företeelse. Lånet som denne tar för att finansiera ett projekt blir en smula billigare att amortera i reella termer. Med andra ord är inflation en utmärkt motivering för genomförande av projekt, eftersom kostnader tidigt i projektets genomförande är värt mindre senare när de täcks upp, såvida de senare inbetalningarna är inflationsjusterade.

En låg inflationstakt medför emellertid försumbar effekt i det korta perspektivet. Generellt märks den heller inte nämnvärt, eftersom löner, räntor och varupriser ökar simultant. Det innebär att man alltjämt fortfarande får samma mängd för sin inkomst och köpkraften förblir alltså den samma.

Du slipper inte undan

Faktum är dock att den som förlorar på inflationen är den som sitter med sina pengar i madrassen och inte låter dem “arbeta”. Dessutom tål det nämnas att skatten alltid betalas på den nominella avkastningen (exklusive inflation) och inte den reella, vilket innebär att en investering med låg avkastning, faktiskt kan vara en ren förlustaffär efter inflation och skatt.

Det är å andra sidan i princip omöjligt att undslippa inflationen, såvida investeringen inte görs i ett annat land där lägre inflationstakt råder. I de flesta länder i västvärlden, inklusive Sverige, (alltså de flesta “trygga” ekonomier) är inflationsmålet emellertid 2 procent på årsbasis.

Men så länge som inflationstakten är stadig, möjliggörs långsiktig planering och förutsägbarhet. Detta medför att du lätt kan räkna på din avkastning och din framtida relativa köpkraft, såvida avkastningen överstiger inflationstakten. Att investera med god avkastning är således ditt enda vapen för att inflationen inte ska äta upp din förmögenhet.


Vill du också ta dig in på fastighetsmarknaden? Registrera dig på Tessin.com och bli uppdaterad med nya investeringsmöjligheter och branschnyheter varje vecka.


Du kanske även gillar: