Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Säkerställda lån – ett praktiskt fall

Säkerställda lån – ett praktiskt fall

Lån säkerställs i normalfallet med någon form av pant som agerar säkerhet för investeringen. Nyligen meddelades att långivarna till det konkursdrabbade bolaget Albert Hansson Finans och Fastigheter, kommer att få full ersättning för sin investering tack vare lånets säkerheter.

Säkerställda lån via Tessin

Sedan ett år tillbaka förmedlas endast lån via Tessins plattform, vilket innebär att bolag som marknadsför sitt projekt på plattformen ställer en eller flera säkerheter för det lån som emitteras. I normalfallet rör det sig om pant i en fastighet kombinerat med ett borgensåtagande från ett eller flera bolag. Säkerheterna innehas sedan av en extern säkerhetsagent som företräder långivarna.

Om lånet samt upplupen ränta utbetalas enligt plan återlämnas pantbreven och eventuella andra säkerheter till låntagaren. Om lånet däremot inte återbetalas kommer säkerhetsagenten att initiera realiseringen av säkerheterna (inklusive fastighetspanten) och på så vis tillse att långivarna får tillbaka sitt investerade belopp, eller i vart fall så stor del som möjligt av investeringen.

Om ett lån inte kan återbetalas innebär det alltså inte per automatik att investeraren gått miste om sina pengar. Värdet på den pantsatta fastigheten påverkas inte av låntagarens kreditvärdighet, vilket innebär att värdet kan realiseras till förmån för långivarna. Med andra ord kan risken minska om en låntagare ställer säkerheter för det lån som du erbjuds att investera i.

Prioritetsordning vid konkurser

Det finns en prioritetsordning över vilka som först ska få betalt ur ett bolags konkursbo. Långivare som har panträtt i viss egendom (exempelvis i fastighet eller aktier) har högst prioritet och får betalt före både långivare med säkerhet i företagshypotek och övriga långivare utan säkerhet. Preferensaktieägare har endast bättre möjlighet till betalning än övriga aktieägare, vilket innebär att samtliga skulder till bolagets långivare ska regleras innan preferensaktieägare erhåller utdelning. Nedan listas prioritetsordningen vid en eventuell konkurs.

Prioriteringslista:

  • Långivare med panträtt i viss egendom

  • Långivare med säkerhet i företagshypotek

  • Löner till anställda (endast vid konkurs, inte utmätning)

  • Övriga långivare och fordringsägare

  • Preferensaktieägare

  • Övriga aktieägare

Albert Hansson Finans och Fastigheter

För en kort tid sedan meddelades att bolaget Albert Hansson Finans och Fastigheter har försatts i konkurs. Det aktuella bolaget har tidigare genomfört två kapitalresningar via Tessin, Premiumbostäder i Storstockholm och Topprenoverade lägenheter i hjärtat av Båstad. Kapitalresningarna avsåg en emission av preferensaktier och ett lån.

I slutet av förra veckan kunde Tessin meddela att långivarna, enligt information från konkursförvaltaren, kommer att erhålla full återbetalning för sin investering, inklusive upplupen ränta samt dröjsmålsränta. Detta möjliggörs genom att lånet som förmedlats via Tessin är säkerställt med fastighetspant i en fastighet som nu har avyttrats. Investerarna erhåller därför återbetalning från försäljningen av fastigheten. Läs mer ingående information på projektetsidan under fliken "Nyheter".

Vad konkursen kommer att innebära för preferensaktieägarna är ännu inte fastställt. Där pågår ett utredningsarbete som beräknas fortgå fram till slutet av juli 2019. Tessin kommer aktivt uppdatera investerare i ärendet i den mån vi får in information från projektägare och berörda parter under fliken "Nyheter" på projektsidan.

Kort om låneagenten

För alla lån som förmedlas via Tessin finns en extern tredje part, låneagenten Intertrust (Sweden) AB, som bevakar och utövar långivarnas rättigheter och intressen i frågor som rör lånet. Det är även låneagenten som håller säkerheterna (fastighetspant och/eller aktiepant) för långivarnas räkning samt ser till att panten omvandlas till pengar om låntagaren inte kan betala tillbaka lånet.


Vill du också ta dig in på fastighetsmarknaden? Registrera dig på Tessin.com och bli uppdaterad med nya investeringsmöjligheter och branschnyheter varje vecka.


Du kanske även gillar: