Om avdrag för kapitalförlust

Om avdrag för kapitalförlust

Som investerare, bör du vara väl medveten om att det kan uppstå kreditförluster när dina investeringar inte slår väl ut. Även när din due diligence-undersökning visat på att investeringen görs på goda grunder, kan inte ett önskat utfall garanteras. Detta gäller vare sig du investerar i lån eller preferensaktier. Vi tittar på hur du gör för att dra av förlusterna.

Att investera är förknippat med risk. Risknivån kan däremot skilja sig en hel del från investering till investering. Oavsett risknivå kan en investering slå fel, vilket kan leda till att bolaget man investerat i hamnar i ekonomiska trångmål och i värsta fall går i konkurs. I sådana fall uppstår en kreditförlust för investeraren och den förlusten har man rätt att göra skatteavdrag för i deklarationen.

För alla investeringsmöjligheter som marknadsförs via Tessin och som ingår i investeringsslaget Lån, finns det säkerheter som ger extra trygghet för investeringen. Det är däremot inte en garanti för att investeraren får hela eller delar av sina investerade medel tillbaka, eftersom säkerheten kan ha förlorat sitt värde. Därför tittar vi närmare på skattereglerna för avdrag för kapitalförlusten.

Tillvägagångssättet i praktiken är likt proceduren för att deklarera en vinst, fast med smärre skillnader. Därför är det en bra grund att titta på Tessins skatteguide och använda bilderna i det inlägget som referens.

Lån

När du investerat som privatperson

Investeringen utgörs av ej marknadsnoterade värdepapper (fordringar). Det innebär att avdrag för kapitalförlust medges till 70 procent vid konkursutbrottet. Hela lånebeloppet tas upp i ruta 8.3 (Avdrag kapital - Förlust ej marknadsnoterade fondandelar m.m.).

Effekten av skatteavdraget blir således att skatten minskar med 21 procent (30 procent av 70 procent) av det förlorade lånebeloppet. För ett lån på 50 000 kronor, innebär det således en skatteminskning på 10 500 kronor. I deklarationen kommer detta att visas som 30 procent av 35 000 kronor (70 procent av 50 000 kronor).

Avdraget sker i första hand genom en kvittning mot kapitalvinster under beskattningsåret, det vill säga att ett skattemässigt resultat räknas fram som summan av alla kapitalvinster och -förluster. Men, eftersom det rör sig om en kapitalförlust i samband med en fordringsrätt (ett lån), görs ingen skillnad mot om det inte finns några kapitalvinster att kvitta mot, alltså om kapitalförlusterna under året är större än -vinsterna. Det är alltjämt 21 procent av den gjorda förlusten som skatten minskas med (se 67 kap. 10 § inkomstskattelag).

När du investerat genom bolag

Om du i egenskap av ett aktiebolag har investerat i ett annat företag som inte är i samma intressegemenskap (inte utgör del av samma koncern), ska kapitalförlusten deklareras i ruta 3.18 (räntekostnader och liknande resultatposter). Förlusten kommer att påverka ditt skatterättsliga resultat och innebär således en skatteminskning på 22 procent av beloppet (aktuell bolagsskatt). För en investering på 50 000 kronor, innebär det således en skattesänkning på 11 000 kronor.

Preferensaktier

När du investerat som privatperson

En investering i preferensaktier utgör ägande i onoterade (ej marknadsnoterade) innehav. Oavsett om man gör vinst eller förlust, ska man som skattskyldig endast ta upp fem sjättedelar av värdet till beskattning. Det innebär även att du får dra av fem sjättedelar av förlusten.

Avdraget gör du genom att fylla i avsnitt B i K12-blanketten i samband med deklarationen. Du fyller i antalet aktier och skriver in hela avyttringsbeloppet, det vill säga försäljningspris “1” (då det ej går att ange 0 kr som försäljningspris), varefter korrekt avdrag automatiskt visas i rutan för förlust, efter att du fyllt i omkostnadsbeloppet (köpeskillingen).

Liksom framkommit ovan avseende lån, ska avdraget i första hand göras genom kvittning mot kapitalvinst från likvärdiga investeringar, det vill säga ej marknadsnoterade värdepapper. Men till den del vinsten inte räcker till för att täcka förlusten, kvittas förlusten mot andra kapitalvinster (till exempel vinst från börsnoterade innehav).

Vid kvittning mot andra kapitalvinster, eller om ett underskott uppstår för inkomstslaget kapital (det vill säga att dina sammanlagda kapitalförluster är större än kapitalvinsterna under året), är 70 procent av den upptagna förlusten avdragsgill. Då är det alltså 70 procent av fem sjättedelar av förlusten som är storleken på ditt avdrag, vilket räknas som 70 % * (5/6) * 50 000 = 29 166,67 kronor. Skatten minskas således med 8 750 kronor, vilket är 30 procent av nyss nämnt belopp.

När du investerat genom bolag

När du investerar i preferensaktier i ett bolag som inte är marknadsnoterat, utgörs innehavet av en näringsbetingad andel. Eftersom kapitalvinst på näringsbetingade andelar är skattefri, är det inte möjligt att göra avdrag för motsvarande kapitalförlust. Detta framgår av 25 kap. 8 § inkomstskattelag.

För utländska investerare

Om du som investerat endast är begränsat skattskyldig i Sverige, det vill säga är varaktigt boende utomlands, kan du dra av kapitalförlusten mot kapitalvinster och annan inkomst som du har haft i Sverige. Annars kan du dra av beloppen enligt de regler som gäller i det land som du är hemmahörande i, det vill säga där du är obegränsat skattskyldig och där du förmodligen intjänar merparten av din inkomst. Utländska kapitalförluster är generellt avdragsgilla även i ditt hemland.

Återvinning

De är i de allra flesta fall svårt att på förhand estimera hur lång tid det ska ta att avsluta konkursförfarandet och dela ut tillgångarna i konkursboet. Således kan det, när konkursen avslutas, framkomma att det finns värden i bolaget att dela ut till långivarna i första hand, och om något finns kvar därefter, till preferensaktieägarna.

Om utdelning sker innan beskattningsåret tar slut, skriver tar du upp avyttringsbeloppet till det belopp som du får från konkursboet. Om du exempelvis får 10 000 kronor efter att ha investerat 50 000 kronor, är din förlust som du kan dra av 40 000 kronor.

Om utdelning sker nästa beskattningsår och du redan deklarerat en förlust av hela beloppet, ska allt som du får ut från konkursboet deklareras som kapitalvinst nästa år. Om du investerat i ett lån som privatperson, ska du således betala 30 procent skatt på det återvunna beloppet.

För samtliga projekt som marknadsförs via Tessin, och som är av investeringsslaget lån, ställs någon form utav säkerhet av personerna eller bolagen bakom projektbolaget. Beroende på vilken form av säkerhet som ställts och vilket värde det har, kan förutsättningarna variera för huruvida långivaren kan få utdelning från konkursboet. Framförallt, är en fordran mot säkerhet prioriterad jämfört med en fordran utan säkerhet. Du kan läsa mer om hur säkerheter fungerar i vårt inlägg om pant och borgen.

Detta inlägg är bara en allmän beskrivning av rättsläget och ska inte tolkas som råd eller rekommendationer i det enskilda fallet. Om du är osäker, bör du alltid rådfråga en skattejurist eller redovisningsekonom.

Du kanske även gillar: