Miljöcertifieringen "Miljöbyggnad" av Sweden Green Building Council

Miljöcertifieringen "Miljöbyggnad" av Sweden Green Building Council

Allt fler fastighetsägare och byggbolag uppför miljövänliga byggnader. Detta efterfrågas också av investerare och de som ska bruka byggnaden. Däremot kräver också kommuner i samband med markanvisningar att byggnaderna ska vara hållbara. Men hur mäter man hållbarhet? Vi tittar närmare på certifieringen Miljöbyggnad av oberoende organisationen Sweden Green Building Council.

Vintern har under början av 2020 lyst med sin frånvaro i stora delar av Sverige i januari. Samtidigt har det varit svårt att missa rapporteringen om de australiensiska bränder som rasat med början i november. Även om det givetvis kan vara en tillfällighet, finns fog för att anta liknande situationer uppstår allt oftare i framtiden som följd av klimatförändringar.

Ett förändrat klimat kan leda till att byggnader i allt större utsträckning hotas att förstöras av antingen skogsbränder eller översvämningar, och då kanske inte ens försäkringar täcker skadorna. Därför kan klimatrisker bli dyra för fastighetsinvesteraren.

Tessin

Tessin är Nordens största investeringsplattform för fastigheter med över 45 000 registrerade medlemmar. Företaget tar avstamp i att det finns många potentiella lukrativa fastighetsprojekt som inte genomförs eftersom det saknas finansiering. Samtidigt finns det gott om kapital som investerare vill placera till rimliga avkastningsnivåer. Sedan starten har Tessin rest mer än 1,5 i kapital fördelat på över 110 projekt.

Skapa ett konto här

Men också fastighetsbranschen kan göra en insats för att bli mer miljövänlig. Det finns metoder för att bygga mer hållbart. I allt större utsträckning, förmås också fastighetsbolag till detta för att vinna markanvisningar. Kommuner, som bestämmer om markanvisningar och detaljplaner, har nämligen på sistone börjat ställa krav på byggherrar.

Detta görs genom att ställa kriterier som bidragen i markanvisningstävlingar måste uppfylla och att bestämma att byggnaderna måste vara hållbara och miljövänliga. Så har exempelvis Strängnäs och Uppsala beslutat, men allt fler kommuner hänger med i utvecklingen.

Men hur bestämmer man vilken byggnad som är hållbar?

Hur mäter man att en fastighet är hållbar?

För att en byggherre ska kunna hävda och visa att en byggnad är hållbar, måste detta kunna mätas och dessutom kunna kontrolleras objektivt. Därför krävs det en oberoende aktör som kan ställa ut certifieringar efter objektiva kriterier och dessutom följa upp att dessa efterlevs. I Sverige, görs detta av Sweden Green Building Council (SGBC).

SGBC är en ideell förening med 350 medlemmar i svenska samhällsbyggnadssektorn. Denna organisation har som syfte att certifiera byggnader efter hållbarhetskriterier. Dessa kriterier har i sin tur tagits fram av World Green Building Council.

Certifieringen Miljöbyggnad har tagits fram av SGBC för att främja hållbara lösningar i byggsektorn. Certifieringen har tagits fram för att granska miljöarbete och byggnaders miljöprestanda och SGBC:s certifiering liknar till viss del LEED-certifieringen som är den amerikanska motsvarigheten och den internationellt mest etablerade miljöcertifieringen för byggnader.

Vad betyder Miljöbyggnad?

I bedömningen av byggnadens hållbarhet, mäts 16 olika värden. Dessa värden utgörs bland annat av energiåtgång, luftkvalitet och byggnadsmaterial.

När en bedömning har gjorts efter dessa värden, görs en sammanvägd bedömning och scoring för att gradera byggnadens hållbarhetsnivå. För att bestämma hur miljövänlig en byggnad är, har SGBC utvecklat en tregradig skala för certifieringen, nämligen Miljöbyggnad Brons, Silver och Guld.

Miljöbyggnad Brons är den lägsta nivån av certifieringen. Denna nivå är den mest grundläggande och innebär att byggnaden uppfyller minimikraven som återfinns i lagstiftningen och existerande rekommendationer. Genom certifieringen Miljöbyggnad Brons, får byggherren dock en bekräftelse om att byggnaden lever upp till lagkraven.

Miljöbyggnad Silver är den andra nivån i certifieringen och också den nivå som är vanligast att kommuner kräver i markanvisningsprocesser. Miljöbyggnad Silver utfärdas till byggnader som presterar en bra bit över målen i lagkraven. Att få en byggnad certifierad som Miljöbyggnad Silver, är en tydlig markering från fastighetsägaren och byggbolaget att man är engagerad i miljöfrågan.

Miljöbyggnad Guld är den högsta nivån i skalan och för de mest ambitiösa projekten. Byggherrar och fastighetsägare med en uttalad miljöprofil är de som är mest benägna att eftersträva Guld-nivån. Kraven för att en byggnad ska erhålla Miljöbyggnad Guld är mycket höga och går långt över minimikraven i lagen. Här handlar det också om att de som bor i huset ska uppleva byggnaden som ett “guldhus”, alltså att känslan av att bo där är något utöver det vanliga. SGBC genomför intervjuer efter två år för att säkerställa att byggnaden lever upp till dessa krav.

Ökat fokus på miljövänliga byggnader

Allt fler fastighetsägare och byggbolag engagerar sig i miljöfrågan. Dessutom driver kommuner på denna utveckling genom att ställa krav vid markanvisningsprocessen. Dessa två faktorer har inneburit att omkring 1 500 byggnader runtom i Sverige redan är certifierade av SGBC som miljöbyggnader sedan starten 2009.

Om du som fastighetsägare eller byggbolag vill engagera dig i miljöfrågan, är det viktigt att du tar hänsyn till hållbarhet och miljövänlighet i dina projekt. Även om du inte vill betala för en officiell certifiering från SGBC, kan du fortfarande göra en insats och bygga hållbart.

Det är så klart fortfarande möjligt att bygga miljövänligt utan att söka och betala för certifieringen. Om du däremot har en mycket tydlig miljöprofil, kan det däremot vara värt det extra besväret, eftersom det är lättare att marknadsföra miljöprofilen med certifiering. I sådana fall kan det tillföra mervärde.

Oavsett om du väljer att söka certifiering eller inte, är den viktigaste insatsen i kampen mot klimatförändringar att bli mer hållbar och aktivt vidta åtgärder som gagnar klimatet. Det gäller vare sig du vill kunna sätta en Miljöbyggnad-stämpel på ditt hus.


Vill du också ta dig in på fastighetsmarknaden? Registrera dig på Tessin.com och bli uppdaterad med nya investeringsmöjligheter och branschnyheter varje vecka.


Du kanske även gillar: