Då har du rätt till investeraravdrag när du investerar

Då har du rätt till investeraravdrag när du investerar

Investeringar i framtidens storföretag behövs. Så resonerar åtminstone lagstiftaren men investeringar i mindre företag medför ofta en större risk än om pengarna placeras på börsen. Därför har man gett investerare incitament att placera kapital i dessa mindre företag som över tid kan växa. Främst rör det sig om ett skatteavdrag som innebär att investeraren får tillbaka en del av investeringen via skattesedeln. Här går vi igenom vad investeraravdraget innebär och när en investerare kvalificerar sig för det.

Vi har tidigare, nämligen under våren 2017, i förbigående nämnt investeraravdraget i Tessins deklarationsguide. I det inlägget beskrivs även hur man praktiskt går tillväga för att begära avdraget. Detta avdrag är emellertid mycket lämpligt för alla småbolagsinvesterare att känna till. Det rör sig däremot om en stor mängd information, som vi gjort vårt yttersta för att förmedla på ett kort och sammanfattat sätt.

Införandet av investeraravdraget är ett välkommet incitament för både investerare och företagare. Kapitalanskaffningen har i viss mån underlättats för mindre företag som annars skulle ha svårigheter att få finansiering med bra villkor på annat håll. Nu tar istället en del av investerarens risk genom att tillåta investeraren att dra av halva den gjorda investeringen från skatten. Dock kan endast privatpersoner utnyttja avdraget.

När du har investerat i ett bolag som uppfyller kraven får du dra av 50 procent av det investerade beloppet. Du kan däremot bara dra av maximalt 650 000 kronor per år, alltså kan investeringar på upp till 1,3 miljoner kronor göras avdrag för. Dessutom kan underlaget för investeraravdrag för varje bolag bara uppgå till 20 miljoner kronor, annars justeras avdraget mellan investerarna ned pro rata som om den totala finansieringsrundan endast uppgick till 20 miljoner kronor.

Villkor för att investeraravdrag ska kunna erhållas

Det mest grundläggande kravet för att avdraget ska få göras är att investeraren förvärvar aktier i ett svenskt aktiebolag eller ekonomisk förening. Redan detta diskvalificerar alltså tyvärr de flesta investeringar via Tessin, eftersom de oftast utgörs av lån.

Därutöver krävs det att bolaget som investeringen görs i ska bedriva egen rörelse. Det räcker alltså inte med att investeringen görs i ett moderbolag (holdingbolag) när själva verksamheten bedrivs i dotterbolag. Projektet [https://tessin.se/projekt/prisvarda-bostadsratter-haninge/](Prisvärda bostadsrätter i Haningen) utgör ett exempel på ett projekt som inte medför rätt till investeraravdrag av detta skäl. Ett ytterligare krav som tydliggör att holdingbolag inte kan medföra rätt till avdrag är att bolaget måste ha ett löneunderlag på minst 300 000 kronor under beskattningsåret.

Företaget som pengarna investeras i måste också uppfylla vissa gränsvärden. Först och främst måste det röra sig om ett mindre bolag, det vill säga ett bolag med färre än 50 anställda under året samt att antingen balansomslutningen eller nettoomsättningen högst uppgår till 80 miljoner kronor. Övriga företag i koncernen ska medräknas. Detta exkluderar exempelvis Axxonens kapitalanskaffningar via Tessin från avdraget (till exempel projektet Erkänd utvecklare mot notering II).

Det tål däremot nämnas att om ett bolag inte lever upp till kravet för att omfattas av investeraravdraget under beskattningsåret, kan investeraren göra avdrag under det närmast följande året om bolaget då skulle uppfylla kraven.

Återföring

Återföring på grund av försäljning

För att undvika skatteplanering har lagstiftaren satt ett krav på investeraren att behålla aktierna en viss tid. Därför måste du återföra ditt gjorda investeraravdrag till beskattning om du säljer aktierna under något av de närmsta fem beskattningsåren efter att du betalat för aktierna. Det innebär att om du köper aktier under 2018, så ska det avdragna beloppet återföras om aktierna säljs eller inlöses före eller under 2023. Ingen återföring krävs alltså om avyttringen sker 2024.

Återföring på grund av utdelning

En återföring måste också ske om utdelningar ges från bolaget till investeraren. För att en återföring ska ske, krävs det dock att summan av utdelningarna är högre än ett jämförelsebelopp, vilket i sin tur räknas ut genom att multiplicera aktieägarens andel av aktiekapitalet med årets resultat under föregående beskattningsår.

Till exempel: ett bolag har 50 000 kronor i aktiekapital (kvotvärde är 1 krona per aktie) och du äger 25 aktier. Då är din andel i aktiekapitalet 0,05 procent. Om bolagets resultat under föregående beskattningsår är 2 000 000 kronor, måste investeraravdraget återföras om du får en utdelning på 1 000 kr (0,05 procent * 2 000 000 kronor).

Checklista för investeraravdrag

För att sammanfatta detta inte allt för kristallklara regelverk, har vi tagit fram en lista som du kan ha hjälp av för att avgöra om du har rätt att göra avdrag för din investering:

  • Investeringen måste göras i aktier i ett svenskt bolag

  • Investeringen måste göras kontant och vid en nyemission

  • Du får inte ha investerat i bolaget tidigare

  • Bolaget måste vara av mindre storlek, det vill säga ha högst 50 anställda samt nettoomsättning eller balansomslutning på mindre än 80 miljoner kronor

  • Bolaget måste bedriva verksamhet och får inte vara ett holdingbolag

  • Bolaget måste betala minst 300 000 kronor i löner under året

Om samtliga kraven ovan är uppfyllda, får du dra av halva din investering och maximalt göra avdrag på 650 000 kronor per år. Avdraget kan däremot minska om bolaget tar in mer än 20 miljoner kronor. Dessutom måste du tänka på att avdraget måste återföras till beskattning om aktierna löses in eller säljs inom fem år efter köpet eller om bolaget lämnar utdelning på mer än jämförelsebeloppet som beskrivs ovan.

Se även länkarna nedan till Skatteverkets hemsida för djupare genomgång av reglerna:

Du kanske även gillar: