Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Hur crowdfunding växte i Sverige och Norden 2017

Hur crowdfunding växte i Sverige och Norden 2017

Varje år samlar Cambridge Centre for Alternative Finance in data om crowdfunding i Europa och i världen och redovisar dessa i en benchmarking-rapport. I maj i år, publicerades den fjärde rapporten i ordningen - den för 2017 - och vi har tittat närmare på hur branschen utvecklats. Vi började med ett inlägg om utvecklingen Europa och följer nu upp med ett inlägg om vad som skett i Sverige och Norden.

Som en uppföljning av föregående års rapport om hur crowdfunding och alternativ finans växte i Sverige och Norden, har vi gjort ett djupdyk i [benchmarking-rapporten för europeisk alternativ finans]((https://www.jbs.cam.ac.uk/fileadmin/user_upload/research/centres/alternative-finance/downloads/2019-05-4th-european-alternative-finance-benchmarking-industry-report-shifting-paradigms.pdf) och fokuserat på att bläddra fram till sidan 74 för en sammanfattning av vad som skett under 2017 i Norden.

Tessin

Tessin är Nordens största investeringsplattform för fastigheter med över 45 000 registrerade medlemmar. Företaget tar avstamp i att det finns många potentiella lukrativa fastighetsprojekt som inte genomförs eftersom det saknas finansiering. Samtidigt finns det gott om kapital som investerare vill placera till rimliga avkastningsnivåer. Sedan starten har Tessin rest mer än 1,5 i kapital fördelat på över 110 projekt.

Skapa ett konto här

Norden

Den nordiska marknaden för alternativ finans utvecklas mer eller mindre i takt med resten av Europa. Från att Norden har haft en marknadsandel på 4,2 procent sett till transaktionsvolym 2016, ligger den på samma nivåer 2017 - närmare bestämt på 4,3 procent.

Den totala transaktionsvolymen i Norden uppgick 2017 till 449 miljoner euro. Detta är en ökning på 39 procent från de 323 miljoner euro som överfördes mellan finansiär och mottagare på den nordiska marknaden 2016.

De nordiska ländernas volymer

Hur stora är då volymerna i respektive nordiskt land? Sett till de olika länderna som utgör den nordiska marknaden, var Finland fullkomligt dominant 2016, men år 2017 är Sverige i praktiken ikapp. Blott 400 000 euro skilde länderna åt med finska siffror på 196,8 miljoner euro och Sverige var tätt därefter med 196,4 miljoner euro.

På en tredje plats återfanns Danmark med en blygsam volym på 43 miljoner euro efter en halvering, men här finns ett stort mörkertal, eftersom den avsevärt största danska plattformen valde att inte delta med att förse rapportförfattarna med data, varför dess siffror uteblev. Därför kan man anta att den danska marknaden egentligen är större än vad den visar. Jämfört like-for-like (samma plattformar 2016 och 2017), så ökade dock den danska volymen med 39 procent på årsbasis.

Därefter, som fjärde största nordiska marknad, återfinns Norge med en transaktionsvolym på 12 miljoner euro, efter en ökning på 141 procent.

Alternativ finans i Norden

Om man istället ser till olika former av alternativ finans, är P2P Lending med fokus på konsumentlån fortsatt största typen. Här återfinns en transaktionsvolym på 171,2 miljoner euro, eller 28 procent av hela den nordiska volymen. Att konsumentlån är störst i regionen, ligger även i linje med hur det ser ut i övriga Europa - detta segment är helt enkelt lättast att skala upp i stora volymer.

I Norden, växer även fastighetsrelaterad crowdfunding - alltså Real Estate Crowdfunding - i god takt, nämligen 103 procent på årsbasis, jämfört med 2016. Volymen uppgick till hela 52,9 miljoner euro, varav 90 procent av detta belopp härstammar från Sverige.

Om det konstaterats av rapportförfattarna att det föreligger en trend i Europa för lokala plattformar att expandera utomlands, är detta också mycket tydligt bland de nordiska plattformarna. Hela 65 procent av de nordiska plattformarna meddelade just sådana intentioner. Detta var enligt rapportförfattarna tämligen väntat med tanke på att varje enskild nordiskt land i sig är mycket små marknader och att skalfördelar främst förväntas nås genom internationell expansion för de nordiska aktörerna. Därför är det naturligt att våra lokala plattformar söker sig över landsgränser. Också Tessin, har sedan en tid tillbaka arbetat för en expansion till Finland, något som nu under 2019 äntligen sjösatts.

Alternativ finans, har i stor utsträckning lockat institutionella aktörer att delta på marknaden. I Europa, härstammade 13 procent av den totala volymen från sådana aktörer, men i Norden var detta ännu tydligare: 21 procent av kapitalet investerades av institutioner. Detta är högt i europeiska mått, men ligger ändå bara på en tredjeplats efter Italien (45 procent) och Irland (43 procent). Mängden kapital från institutioner 2017 uppgick i Norden till 96 miljoner euro.

Sverige

Så om vi vänder oss till vårt eget hörn av kontinenten - hur har alternativ finans utvecklats i Sverige under 2017?

Storleksmässigt, har den svenska marknaden utvecklats väl och har mer än fördubblats i storlek. Volymökningen mellan 2016 och 2017 uppgick till 127 procent. Själva transaktionsvolymen, uppgick till 196,4 miljoner euro, eller närmare 2 miljarder kronor.

Med denna volym, ligger Sverige på plats nummer 6 i europeiska mått, men bara som nummer 11 när volymen mäts per capita, alltså, hur mycket varje svensk i snitt investerar eller finansierar genom alternativ finans. Detta belopp uppgick 2017 till 19,51 euro per person, vilket i sig ändå är en ökning på 123 procent från 8,73 euro per person (tillväxten är naturligt nog i linje med den för totala volymen, med skillnaden hänförlig till förändringar i befolkningsmängden).

Om vi istället zoomar in på former av alternativ finans som rör fastigheter, ligger Sverige i toppskiktet i Europa. Om man inkluderar brittiska siffror (något som rapportförfattarna tenderar att ofta utelämna då denna marknad är så dominerande), ligger Sverige på en fjärdeplats, efter Storbritannien, Tyskland och Frankrike (se sidan 35 i rapporten). Den svenska volymen för fastighetsrelaterad finansiering, uppgick 2017 till 47,8 miljoner euro (omkring en halv miljard kronor), vilket är en ökning på 84 procent från 2016, då volymen låg på 26 miljoner euro.

Vår prognos förra året att alternativ finans och crowdfunding skulle fortsätta växa slog in, men det är inte så svårt att sia om för en bransch som växer och får bättre anseende bland finansiärerna. Däremot är vi fortsatt övertygade om att tillväxten kommer att fortsätta även för 2018 och framåt, men däremot kan tillväxttakten sjunka något - från höga tvåsiffriga tal till omkring 50 procent tillväxt per år. Det är som bekant att år ut och år in dubbla en marknad - efter ett tag börjar tillväxten stagnera sett till procent, medan faktiska volymökningen kan hålla god takt. Detta är ett resultat av att marknaden börjar mogna från att ha varit i verklig utmanarposition.

Eftersom siffrorna för varje år har publicerats omkring 18 månader efter ett års utgång, förväntar vi oss att vi ser 2018 års siffror tidigast i mitten av 2020. Vi kommer fortsatt hålla ett öra mot rälsen och följa vad som sker på marknaden och vad investerarna och fastighetsbolagen söker.

Du kan läsa rapporten i sin helhet på Cambridge Centre for Alternative Finance


Vill du också ta dig in på den nordiska fastighetsmarknaden? Registrera dig på Tessin.com och bli uppdaterad med nya investeringsmöjligheter och branschnyheter varje vecka.


Du kanske även gillar: