Tessinin käyttöehdot

1. Yleistä

Hyväksyessäsi nämä "tessin.comin käyttöehdot" ("Käyttöehdot") sinut katsotaan "Sijoittajaksi” (jäljempänä määritelmän mukaan), ja siten vakuutat, että:

 • Olet kiinnostunut saamaan tarjouksia kiinteistöihin liittyvistä sijoitusmahdollisuuksista yksinkertaisina, ei-siirtokelpoisina velkakirjoina, joiden liikkeellelaskijoita ovat yksityiset osakeyhtiöt, asumisoikeusyhdistykset, asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt, taloudelliset yhdistykset tai vastaavat ja joiden laskennallinen vuosituotto on yli 5 % ("Sijoitukset" tai "Kiinteistösijoitukset").

 • Olet vähintään 18-vuotias, hyväksyt kaikki Käyttöehtojen ehdot ja lausekkeet kokonaisuudessaan ja asut, olet kirjoilla ja rajoittamattomasti tai yleisesti verovelvollinen Euroopan talousalueella (ETA).

 • Jos edustat yritystä tai muuta oikeushenkilöä, olet vähintään 18-vuotias, sinulla on nimenkirjoitusoikeus tai valtuudet sitoa oikeushenkilö näihin Käyttöehtoihin ja hyväksyt oikeushenkilön puolesta ja omasta puolestasi kaikki Käyttöehtojen ehdot ja lausekkeet kokonaisuudessaan, mukaan lukien rajoituksetta jäljempänä olevat kohdat "Vastuun rajoitukset" ja "Riskit”.

 • Jos et edusta yritystä tai muuta oikeushenkilöä, sijoitat ainoastaan omaan lukuusi etkä millään tavoin minkään muun tahon lukuun, toisin sanoen et toimi muun tahon valtuutettuna, bulvaanina, toimeksisaajana tai vastaavana.

Käyttöehtoihin sisältyvät Suomen kuluttajansuojalain (1978/38) 6 a luvun tiedot. Tiedot annetaan ruotsin kielellä, joka on sopimuskaudella käytettävä kieli.

2. Tessin

Tessin ylläpitää sijoittajaverkostoa ("Sijoittajaverkosto") fyysisille henkilöille ja oikeushenkilöille, jotka ovat osoitteessa tessin.com olevan sähköisen ilmoitustaulun ("Ilmoitustaulu") kautta ilmoittaneet kiinnostuksestaan Kiinteistösijoituksiin ja muilta osin hyväksyneet Käyttöehdot ("Sijoittajat"). Ilmoitustaulu muodostaa rajapinnan pääomaa tarvitsevien kiinteistöyhtiöiden ("Kiinteistöyhtiöt") ja Sijoittajien välille. Kirjautumalla Ilmoitustaululle Sijoittajat voivat ilmoittaa kiinnostuksestaan tiettyihin Sijoituksiin "varaamalla osuuksia". Sijoittajat, jotka ovat "varanneet osuuksia", voivat tämän jälkeen saada tarkan sijoitustarjouksen, jonka Sijoittaja voi hyväksyä allekirjoittamalla erikseen jaetun sähköisen merkintäluettelon tai yksinkertaisen sähköisen, ei-siirtokelpoisen velkakirjan. Osuuksien varaus katsotaan kiinnostusilmoitukseksi, eikä se vielä sido Sijoittajaa. Oikeudellinen sitovuus muodostuu vasta Sijoittajan allekirjoittaessa sähköisen merkintäluettelon tai velkakirjan. Sijoituksen sisältämien erien määrä on aina rajattu enintään 200 kappaleseen, kun liikkeellelaskijana on osakeyhtiö. Sijoittajalta ei veloiteta maksuja Ilmoitustaulun käytöstä.

Ilmoitustaulun ja Sijoittajaverkoston ylläpitäjänä toimivat Tessin Nordic AB (556965-9187), Box 3627, 103 59 Stockholm, Ruotsi, ja sen Suomen kaupparekisteriin merkitty sivuliike (2926946-8), Itämerenkatu 5 2, 00180 Helsinki (”Tessin”). Tessin muodostaa Sijoittajien ja Kiinteistöyhtiöiden välille rajapinnan, eikä Tessin itse suoraan tai välillisesti edistä, hallinnoi tai omista Sijoituksia tai vastaa niistä. Tessin ei käsittele pääoma eikä ota vastaan maksuja. Kaikissa Kiinteistösijoituksiin liittyvissä maksuissa käytetään maksupalvelua, jonka tarjoaa kunkin Kiinteistöyhtiön toimeksiannosta Zimpler AB (556887–9984) ("Zimpler"). Zimpler on maksulaitos, jolla on Ruotsin Finanssivalvonnan lupa maksutapahtumien toteuttamiseen, ja myös Suomen Finanssivalvonta on rekisteröinyt sen maksulaitokseksi, joka harjoittaa rajat ylittävää liiketoimintaa ETAn alueella.

3. Valvontaviranomainen

Ruotsissa Finanssivalvonta on rekisteröinyt Tessinin rahoituslaitokseksi tiettyä rahoitustoimintaa koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta annetun lain (1996:1006) mukaisesti. Tessin ei ole kuitenkaan Ruotsin Finanssivalvonnan valvonnassa.

Suomessa Tessin on rekisteröity tai hakenut rekisteröintiä joukkorahoituslain (25.8.2016/734) mukaiseksi joukkorahoituksen välittäjäksi, ja Finanssivalvonta katsoo sen muuksi rahoitusmarkkinatoimijaksi. Suomen Finanssivalvonnan yhteystiedot: Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki, puh. 09 183 51, sähköposti: kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi.

4. Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunta

Kaikkien rahoituslaitosten on tunnettava asiakkaansa riittävän hyvin, jotta ne voivat arvioida rahanpesuun liittyvän riskin. Tästä on säädetty Ruotsin rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevassa laissa (2017:630) ja Suomen laissa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017). Näin ollen Sijoittaja sitoutuu vastaamaan oikein, täydellisesti ja totuudenmukaisesti kysymyksiin, jotka esitetään asiakastietolomakkeessa Sijoittajan varattua osuuksia Ilmoitustaululta. Lisäksi Sijoittajan henkilöllisyys tarkistetaan, ennen kuin Sijoitus toteutetaan allekirjoittamalla sähköinen merkintäluettelo tai velkakirja Scrivessa pankkitunnuksia käyttäen.

Osana Tessinin toimia rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi Sijoittaja, joka sijoittaa fyysisenä henkilönä (ts. joka ei sijoita yrityksen tai muun oikeushenkilön edustajana), ei saa sijoittaa kenenkään toisen lukuun missään muodossa – ei valtuutettuna, bulvaanina, toimeksisaajana tai vastaavana. Jos sinulla on kysyttävää aiheesta, ota yhteys Tessiniin, osoite info@tessin.com.

5. Ruotsin/Suomen/ETA:n ulkopuoliset sijoittajat

Sijoituksia ei suunnata suoraan tai välillisesti henkilöille, jotka asuvat, ovat kirjoilla ja/tai ovat verovelvollisia ETA:n ulkopuolella. Henkilöt, jotka asuvat, ovat kirjoilla ja/tai ovat verovelvollisia ETA:n ulkopuolella, eivät näin ollen saa ilmoittautua Sijoittajaverkostoon tai tehdä Sijoituksia.

No investments are directed, directly or indirectly, to persons resident, registered and / or taxable outside of the EEA (European Economic Area). Persons resident, registered and / or taxable persons outside of the EEA may neither sign up to Tessin Nordic AB's investment network nor complete an investment.

Sijoituksia ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act), missään Yhdysvaltain osavaltiossa sovellettavan vastaavan lain tai muussa maassa sovellettavan vastaavan lain mukaisesti. Sijoituksia ei suunnata suoraan tai välillisesti (i) henkilöille, joiden asuinpaikka on Yhdysvalloissa, Australiassa; Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Kanadassa tai muussa maassa, jossa Sijoituksen jakelu tai Sijoituksen tarjoaminen on sovellettavien lakien tai sääntöjen vastaista tai edellyttää tarjousselostusta, rekisteröintejä tai muita toimia kuin ne, jotka seuraavat Ruotsin tai Suomen laista, tai (ii) henkilöille, joiden osallistuminen muusta syystä edellyttää tarjousselostusta, rekisteröintejä tai muita toimia kuin ne, jotka seuraavat Ruotsin tai Suomen laista. Sijoitustarjousta, merkintäilmoitusta, velkakirjaa tai muuta tietoa ei saa jakaa maassa tai maahan, jossa Sijoituksen jakelu tai tarjoaminen edellyttää rekisteröintitoimia tai muita toimia kuin ne, jotka seuraavat Ruotsin tai Suomen laista, tai jossa tämä on sovellettavien määräysten vastausta. Sijoittajan on huomioitava tällaiset lakien ja sääntöjen asettamat rajoitukset Ruotsin ulkopuolella.

6. Ilmoitustaulun käyttäminen

Sijoittaja vastaa siitä, että kaikki Ilmoitustaulun käyttö on näiden Käyttöehtojen, lakien ja alan käytännön mukaista. Sijoittaja sitoutuu olemaan levittämättä tai välittämättä eteenpäin Sijoituksiin liittyviä tietoja, materiaalia tai tarjouksia julkisuuteen tai kolmansille osapuolille, joita ei Käyttöehtojen mukaan katsota Sijoittajiksi.

Sijoittajan on huolehdittava siitä, että Ilmoitustaulun kirjautumistietoja ei levitetä kolmansille osapuolille, ja hänen on ilmoitettava Tessinille välittömästi, jos kirjautumistiedot häviävät tai joutuvat vääriin käsiin. Tessin ei vastaa mahdollisista vahingoista, jotka voivat seurata siitä, että kolmas osapuoli käyttää Sijoittajan kirjautumistietoja Ilmoitustaululla.

Tessin varaa oikeuden lukita Sijoittajan tili välittömästi ja/tai peruuttaa tämän asema "Sijoittajana”, jos Sijoittaja rikkoo Käyttöehtoja ja/tai Sijoittajan toiminta Tessinin käsityksen mukaan suoraan tai välillisesti vahingoittaa tai on vaarassa vahingoittaa Tessiniä ja/tai Ilmoitustaulua.

7. Immateriaalioikeudet

Tessinillä ja/tai kolmannella osapuolella on omistusoikeus ja kaikki immateriaalioikeudet Ilmoitustauluun ja Ilmoitustaulun ylläpidossa käytettäviin ohjelmiin. Sijoittajalla on ainoastaan oikeudet, jotka on Käyttöehdoissa erikseen mainittu. Sijoittaja on tietoinen siitä, että Ilmoitustaululla olevat kuvat, videot, tekstit ja muu sisältö on suojattu immateriaalioikeuksilla, ja sitoutuu olemaan käyttämättä tai hyödyntämättä niitä. Tessin ei luovuta suoraan tai välillisesti lisenssiä tai käyttöoikeutta Ilmoitustaululla oleviin kuviin, videoihin, teksteihin tai muuhun sisältöön.

Sijoittaja ymmärtää, että Ilmoitustaulu ja Ilmoitustaululla käytettävät ohjelmat sisältävät Tessinin tai kolmansien osapuolten omistamia immateriaalioikeuksia. Ohjelmia tai niiden osia ei saa kopioida, muuttaa tai kääntää, eikä niiden koodia saa tutkia tai avata.

8. Henkilötiedot

Tessin käsittelee Sijoittajien henkilötietoja muun muassa ylläpitääkseen Ilmoitustaulua, tarjotakseen Sijoittajille merkityksellisiä tietoja tarjottavista Kiinteistösijoituksista ja/tai muista palveluista, muita liiketoiminnallisia tarkoituksia varten, Ilmoitustaulun kehittämistä varten sekä täyttääkseen lakisääteiset velvoitteensa. Tessinin tietosuojakäytännöstä saat lisätietoja siitä, mitä henkilötietoja Tessin käsittelee, miksi henkilötietoja käsitellään ja miten ne suojataan. Tietosuojakäytännön uusin versio muodostaa Käyttöehtojen osan, ja Sijoittaja hyväksyy, että Tessin käsittelee henkilötietoja Tietosuojakäytännön mukaisesti.

Hyväksymällä Käyttöehdot Sijoittaja hyväksyy, että Tessin tai Tessinin yhteistyökumppanit voivat kohdistaa suoramarkkinointia Sijoittajalle sähköpostitse tai muulla tavalla. Sijoittajalla on oikeus peruuttaa suostumuksensa suoramarkkinointiin ottamalla yhteyttä Tessiniin, osoite info@tessin.com, tai peruuttamalla vastaanottamansa materiaalin tilauksen.

9. Ruotsin etämyyntiä koskevan lain mukainen peruutusoikeus

Tämä kohta koskee vain Sijoittajia, joka ovat fyysisiä henkilöitä ja toimivat yksityishenkilöinä, eivät oikeushenkilön edustajina. Ruotsin etämyyntiä koskevan lain (2005:59) ("Etämyyntilaki") mukaan Sijoittajalla on oikeus 14 päivän kuluessa Sijoittajaksi ryhtymisestään peruuttaa sopimus ja poistaa rekisteröitymisensä Ilmoitustaululta. Sijoittaja voi tehdä peruutuksen kyseisen ajan kuluessa ilmoittamalla tästä sähköpostitse osoitteeseen info@tessin.com. Etämyyntilain mukaan Tessinin on annettava seuraavat tiedot:

 • Tästä sopimuksesta voi aiheutua veroja, maksuja tai kustannuksia, joita ei makseta Tessinin kautta tai joita Tessin ei määrää.

 • Tessin ei laskuta mitään maksuja tai vastaavia veloituksia, jos Sijoittaja käyttää Etämyyntilain mukaista peruutusoikeuttaan.

 • Tessin noudattaa Ruotsin markkinointilakia (2008:486).

Huomaa, että Etämyyntilain mukainen peruutusoikeus koskee ainoastaan rekisteröitymistä Ilmoitustaululle, ei itse Sijoituksia.

10. Suomen kuluttajansuojalain mukainen peruutusoikeus

Tämä kohta koskee vain Sijoittajia, joka ovat fyysisiä henkilöitä ja toimivat yksityishenkilöinä, eivät oikeushenkilön edustajina. Suomen kuluttajansuojalain (20.1.1978/38) ("Kuluttajansuojalaki") mukaan Sijoittajalla on oikeus 14 päivän kuluessa Sijoittajaksi ryhtymisestään peruuttaa sopimus ja poistaa rekisteröitymisensä Ilmoitustaululta. Sijoittaja voi tehdä peruutuksen kyseisen ajan kuluessa ilmoittamalla tästä sähköpostitse osoitteeseen info@tessin.com. Kuluttajansuojalain mukaan Tessinin on annettava seuraavat ennakkotiedot Sijoittajille, jotka ovat fyysisiä henkilöitä:

 • Tästä sopimuksesta voi aiheutua veroja, maksuja tai kustannuksia, joita ei makseta Tessinin kautta tai joita Tessin ei määrää. Korkotuloista, jotka Suomessa yleisesti verovelvolliset Sijoittajat saavat Sijoituksista, on maksettava tulovero ja/tai muut kulloinkin sovellettavat verot.

 • Tessin ei laskuta mitään maksuja tai vastaavia veloituksia, jos Sijoittaja käyttää Kuluttajansuojalain mukaista peruutusoikeuttaan.

 • Tessin noudattaa Kuluttajansuojalakia.

Huomaa, että Kuluttajansuojalain mukainen peruutusoikeus koskee ainoastaan rekisteröitymistä Ilmoitustaululle, ei itse Sijoituksia.

11. Käytettävyys

Ilmoitustaulu voi olla aika ajoin kokonaan tai osittain poissa käytöstä ylläpitotoimien vuoksi tai muusta syystä. Tessin ei missään tilanteessa vastaa mahdollisista seurauksista tai vahingoista, jotka johtuvat siitä, että Ilmoitustaulua ei voida käyttää tarkoitetulla tavalla.

12. Evästeet

Evästeitä tarvitaan, jotta käyttäjä voi käyttää sivustoa tessin.com ("Ilmoitustaulu") ja sen toimintoja toistuvasti. Tessin käyttää evästeitä käydessäsi sivustolla. Eväste on pieni tiedosto, joka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle. Tessin käyttää istuntoevästeitä, jotka poistetaan sulkiessasi selaimen, ja tarvittaessa myös pidempiaikaisia evästeitä. Evästeiden avulla Tessin kerää myös tilastotietoja Ilmoitustaulun käyttäjistä. Kerättäviä tietoja voivat olla esim. tiedot siitä, millä Ilmoitustaulun sivuilla käyttäjä on käynyt ja miten pitkään hän on käyttänyt sivustoa.

Tessin käyttää evästeitä Ilmoitustaulun ja tarjottavien palvelujen ylläpitoa varten. Evästeitä voidaan käyttää myös Ilmoitustaulun käytön analysointiin sekä Tessinin palvelujen ja työkalujen parantamiseen.

Halutessasi voit poistaa evästetoiminnon käytöstä selaimesi suojausasetuksista. Tästä voi kuitenkin seurata, että et voi käyttää tiettyjä Ilmoitustaulun palveluja nyt tai tulevaisuudessa.

Tessin käyttää tai voi jatkossa käyttää seuraavia evästeitä käyttäessäsi Ilmoitustaulua ja/tai jotakin Ilmoitustaulun palveluista:

 • Google Analyticsia ja Facebookia käytetään Ilmoitustaulun käyttäjän toiminnan rekisteröimiseksi ja analysoimiseksi. Tällainen eväste on pysyvä, ja sen tallentajina ovat Google ja Facebook.

 • Ilmoitustaulu tallentaa istuntoevästeen automaattisesti, ja se on välttämätön Ilmoitustaulun toimimiseksi. Tämä eväste poistetaan automaattisesti, kun selain suljetaan. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Useimmat selaimet on asetettu hyväksymään evästeet. Jos kävijänä tai Tessinin palvelujen käyttäjänä et enää halua, että Tessin kerää sinusta tietoja evästeiden avulla, voit poistaa ne helposti käytöstä muuttamalla selaimesi asetuksia. Lisätietoja evästeiden käytöstä ja niiden estämisestä saat osoitteesta allaboutcookies.org.

Ilmoitustaulun käyttäjänä ymmärrät ja hyväksyt, että palvelujen toiminta, laatu ja käytettävyys voivat heiketä tai estyä kokonaan, jos et hyväksy evästeiden käyttöä. Tessin ei vastaa tiedoista, jotka tallennetaan laitteellesi tai kerätään laitteeltasi kolmansien osapuolten evästeiden avulla.

13. Voimassaoloaika, irtisanominen ja muutokset

Käyttöehtojen muodostama sopimus on voimassa toistaiseksi siihen asti, että jompikumpi sopijapuolista irtisanoo sen. Tessin voi muuttaa Käyttöehtoja aika ajoin ja julkaisee tällöin muuttuneet Käyttöehdot Ilmoitustaululla. Muuttuneet ehdot koskevat uusia käyttäjiä ja Sijoittajia siitä päivämäärästä lukien, jolloin ne julkaistaan Ilmoitustaululla. Olemassa olevia Sijoittajia muuttuneet ehdot sitovat 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdoista on ilmoitettu sähköpostitse tai ne on julkaistu Ilmoitustaululla. Jos Sijoittaja ei hyväksy muuttuneita Käyttöehtoja, Sijoittajan on irtisanottava sopimus 14 päivän kuluessa siitä, kun muuttuneet ehdot on julkaistu Ilmoitustaululla.

14. Riskit

Tessin ei anna Sijoituksista suosituksia, neuvoja tai takuita. Tessin ainoastaan tarjoaa teknisen työkalun ja Ilmoitustaulun Kiinteistöyhtiöille eikä vastaa sijoituksista, markkinoinnista tai tarjouksista tai seuraa niitä. Ilmoitustaululla markkinoitaviin Sijoituksiin liittyy luonnostaan korkea riski. Yleensä kyse on lisärahoituksesta, jolle ei anneta vakuuksia tai vakuudet ovat toissijaisia. Sijoituksen taustalla on tyypillisesti pieniä toimijoita, joiden taloudelliset resurssit ovat rajalliset. Käytännössä kaikkiin Ilmoitustaululla markkinoitaviin Sijoituksiin liittyy riskejä, joita pankit tai luottolaitokset eivät hyväksy. Tästä syystä myös laskennallinen tuotto on usein poikkeuksellisen korkea. Jos henkilö ei ole kokenut kiinteistösijoittaja, hänen on syytä kysyä aina neuvoa asiantuntijoilta, kuten talousneuvojilta, sijoitusneuvojilta, lakimiehiltä, tilintarkastajilta tai vastaavilta ennen Sijoituksen tekemistä.

Jokainen Sijoitustarjous on ainutlaatuinen, ja siksi on erittäin tärkeää, että Sijoittaja arvioi huolellisesti sekä Sijoitustarjouksen että Kiinteistöyhtiön, ennen kuin Sijoittaja tekee Sijoituksen. Kiinteistöyhtiö vastaa Sijoituksen toteutuksesta ja hallinnoinnista sekä koko Sijoitustarjouksesta, mukaan lukien rajoituksetta sen ehdot, ennusteet ja muut mahdolliset sitoumukset. Sijoitustarjous on Kiinteistöyhtiön laatima ja hyväksymä.

Ilmoitustaululla markkinoitavia Kiinteistösijoituksia tai Sijoituksia eivät suojaa Ruotsin sijoitusvakuutuslain (1995:1571) säädökset, Suomen laissa rahoitusvakausviranomaisesta 19.12.2014/1195 tarkoitettu sijoitusvakuutus, Ruotsin sijoittajansuojalaki (1999:158) eikä Suomen sijoituspalvelulain (747/2012) 11 luvussa tarkoitettu sijoittajien korvausrahasto (tai muu erikseen yksilöimätön takuu), mikä tarkoittaa, että Sijoittaja ei voi saada korvauksia edellä mainittujen sääntöjen nojalla, jos Kiinteistöyhtiö asetetaan konkurssiin tai sillä on muutoin maksuvaikeuksia.

Sijoittaja on tietoinen siitä, että Sijoitustarjous voidaan peruuttaa milloin tahansa kiinnostuksen puutteen vuoksi tai muusta syystä. Sijoittaja on tietoinen siitä, että mahdollisuus vetäytyä Sijoituksesta sen juoksuaikana on usein pieni tai olematon. Sijoitusta ei ole noteerattu pörssissä, minkä vuoksi Sijoittaja ei voi kaupata sitä pörssissä tai muussa säännellyssä markkinapaikassa. Sijoittaja on niin ikään tietoinen siitä, että Kiinteistöyhtiön laatima yksinkertainen velkakirja ei useinkaan ole siirtokelpoinen.

Sijoittaja on kokonaan vastuussa omasta Ilmoitustaulun käytöstään sekä mahdollisista sijoituspäätöksistä, jotka hän sen perusteella tekee. Sijoittaja on tietoinen siitä, että Sijoitukseen liittyy aina riskejä ja että sijoitettu pääoma voidaan menettää kokonaan tai osittain. Sijoittaja on tietoinen myös siitä, että tiettyihin Sijoituksiin liittyy poikkeuksellisen suuri riski, mukaan lukien rajoituksetta rakennusriski, taloudellinen riski, maksuvalmiusriski, vastapuoliriski ja myyntiriski. Kiinteistöyhtiöltä puuttuu monissa tapauksissa taloudellisia resursseja, mikä voi tarkoittaa lisäriskiä Sijoittajalle.

Lisätietoja yleisistä sijoitusriskeistä on osoitteessa tessin.com/risker.

15. Vastuun rajoitukset

Käyttäjäehdoista muutoin ilmenevien rajoitusten lisäksi sovelletaan seuraavia vastuun rajoituksia:

Tessin ei anna takuita tai sitoumuksia sisällöstä, tiedoista, laskelmista, arvioista, sitoumuksista tai muusta Ilmoitustaululla esitetystä riippumatta siitä, ovatko tiedot peräisin Kiinteistöyhtiöltä vai eivät. Tessin ei vastaa suoraan tai välillisesti Sijoitustarjouksesta; Sijoitus on yksinomaan Sijoittajan ja Kiinteistöyhtiön välinen asia, ja Tessin on katsottava ainoastaan näiden väliseksi rajapinnaksi. Tessin ei anna myöskään takuita tai sitoumuksia Ilmoitustaulusta tai sen toiminnasta, käytettävyydestä, laadusta, helppokäyttöisyydestä tai turvallisuudesta. Tessinillä tai Ilmoitustaululla ei ole suoraa tai välillistä yhteyttä tai vaikutusta Kiinteistöyhtiöön, Sijoittajaan tai Sijoitustarjoukseen eikä vastuuta niistä. Tessin ei edusta Kiinteistöyhtiötä tai Sijoittajaa, ei tee arvioita Kiinteistöyhtiöstä ja/tei Sijoitustarjouksesta eikä anna Sijoitustarjouksesta minkäänlaisia suosituksia tai sitoumuksia tai lausuntoja millekään osapuolelle.

Sijoittaja suostuu rajoittamattomaksi ajaksi siihen, ettei suoraan tai välillisesti esitä vaatimuksia tai vaateita Tessinille, sen konserni- tai osakkuusyhtiöille, omistajille tai edustajille (hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, työntekijät ja konsultit) siksi, (i) että Ilmoitustaulu ei ole käytettävissä, (ii) että pääoma on menetetty suoraan tai välillisesti Sijoituksen yhteydessä, (iv) että Sijoittajalle ei ole tarjottu Sijoituksen tekemistä, (v) että Kiinteistöyhtiö ei ole noudattanut velvoitteitaan ja/tai asiaankuuluvia sopimuksia, määräyksiä, lakeja tai sääntöjä, (vi) että Sijoitukseen liittyviä toimenpiteitä ja/tai päätöksiä ei ole tehty ja/tai ne on tehty väärään aikaan tai väärässä laajuudessa ja (vii) että Kiinteistöyhtiö on antanut virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja itsestään, Sijoitustarjouksesta tai muusta.

Tessin ei missään tilanteessa vastaa epäsuorista vahingoista tai voittojen menetyksestä. Tessinin yhteenlaskettu vahingonkorvausvastuu Sijoittajaa kohtaan ei missään tilanteessa ylitä enimmäissummaa, joka on 10 000 SEK tai 1 000 EUR.

16. Lain valinta ja erimielisyyksien ratkaisu

Käyttöehtoihin sovelletaan Ruotsin lakia. Kaikki Käyttöehtoihin liittyvät erimielisyydet ratkaistaan Tukholman kauppakamarin välimieslautakunnan välimiesmenettelyssä.

Poikkeuksena siitä, mitä edellä määrätään lain valinnasta ja erimielisyyksien ratkaisusta, Suomessa asuvien tai pysyvästi oleskelevien kuluttajien esittämät vaatimukset käsitellään siinä käräjäoikeudessa, joka toimivaltaan kuluttajan asuinpaikka tai pysyvä oleskelupaikka kuuluu. Suomessa asuvien tai pysyvästi oleskelevien kuluttajien osalta Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Kuluttaja voi pyytää erimielisyyden ratkaisemiseksi suositusta Kuluttajariitalautakunnalta. Ratkaisua koskeva suosituspyyntö on tehtävä kirjallisella tai sähköisellä hakemuksella Kuluttajariitalautakunnalle osoitteeseen: Hämeentie 3 / PL 306, 00531 Helsinki, puh. 029 566 5200, sähköposti: kril(at)oikeus.fi, internet: www.kuluttajariita.fi/sv/index.html.