Tietosuojakäytäntö

Tämä tietosuojakäytäntö (jäljempänä "Tietosuojakäytäntö") on osa Tessin Nordic AB:n (556965–9187) (jäljempänä "Tessin") Käyttöehtoja, ja siinä kuvataan, miten yhtiö käsittelee henkilötietoja. Tietosuojakäytännössä kuvataan, miten Tessin kerää, käsittelee ja suojaa henkilötietoja. Tietosuojakäytäntö on voimassa siitä lähtien, kun se julkaistaan osoitteessa tessin.com. Päivitykset Tietosuojakäytäntöön julkaistaan osoitteessa tessin.com, ja jos Tietosuojakäytäntöön tehdään merkittäviä muutoksia, Sijoittaja saa siitä tiedon sähköpostitse.

Henkilötiedoilla tarkoitetaan tietoja, joiden avulla luonnollinen henkilö voidaan tunnistaa suoraan tai välillisesti, mutta ei tietoja, jotka anonymisoidaan tai yhdistetään siten, että niiden avulla (tai yhdessä muiden tietojen kanssa) tiettyä luonnollista henkilöä ei voida tunnistaa.

Muilta osin Tietosuojakäytännössä mainittuja määritelmiä tulkitaan Käyttöehtojen mukaisesti, ellei asiayhteydestä muuta ilmene. Seuraavassa kuvataan Tietosuojakäytännön sisältö:

 1. Rekisterinpitäjä
 2. Mitä tietoja Tessin käsittelee
 3. Henkilötietojen käyttö
 4. Henkilötietojen käytön lopettaminen
 5. Henkilötietojen antaminen
 6. Evästeet ym.
 7. Pääsy henkilötietoihin sekä niiden tarkasteleminen ja muuttaminen
 8. Henkilötietojen siirto kolmansiin maihin
 9. Tilin lopettaminen ja henkilötietojen säilyttäminen
 10. Oikeutesi
 11. Yhteystiedot

1. Rekisterinpitäjä

Tessin on rekisterinpitäjä ja siten vastuussa Ilmoitustaulun kautta tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä niiden palveluiden puitteissa, joita tarjotaan Käyttöehtojen mukaisesti, ja vastaa siitä, että tietoja käsitellään Tietosuojakäytännön periaatteiden mukaisesti.

2. Mitä tietoja Tessin käsittelee

Rekisteröidessäsi tilisi tessin.comin kautta ja hyväksyessäsi Käyttöehdot hyväksyt, että Tessin käyttää henkilötietojasi ja että näitä tietoja siirretään ja tallennetaan Ruotsissa tai muissa EU-/ETA-maissa tai niiden ulkopuolella sijaitseville palvelimillemme.

2.1 Tiedot, jotka Sijoittaja antaa Tessinille

Tessin kerää ja tallentaa tiedot, jotka annetaan Ilmoitustaululle rekisteröitymisen ja Ilmoitustaulun käytön yhteydessä – esimerkiksi Sijoituksen tai muiden palvelujen toteuttamisen sekä Tessinin nyt tai tulevaisuudessa tarjoamien työkalujen käytön yhteydessä annettavat tiedot. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi:

 • Tiedot, jotka Tessinille annetaan Ilmoitustaululle jäseneksi rekisteröitymisen yhteydessä, esimerkiksi sähköpostiosoite ja joissakin tapauksissa puhelin- tai matkapuhelinnumero sekä etu- ja sukunimi.

 • Jos Sijoitus tehdään Ilmoitustaulun kautta, tiedot, kuten henkilötunnus, pankkitilin numero sekä mahdollisesti väestörekisterissä oleva osoite.

 • Ilmoitustaulun käyttöön liittyvät tiedot, kuten loppuun viedyt tai keskeytetyt varaukset, Sijoitusten seuranta sekä muut tiliisi liittyvät tiedot.

 • Tiedot, siitä, onko Sijoitukset maksettu ja mitä korvauksia olet saanut maksuina, lyhennyksinä, korkoina tai Sijoitusten takaisinmaksuina.

 • Tiedot ja/tai viestintä Tessinille, esimerkiksi palaute tai Tessinin asiakaspalvelulle annetut tiedot.

 • Tessinin pyytämä dokumentaatio, jotta Tessin voi täyttää velvoitteensa, jotka koskevat toimenpiteitä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi. Voi olla esimerkiksi tarpeen, että vahvistat väestörekisterissä olevan osoitteesi, varmennat henkilöllisyytesi ja vastaat Tessinin asiakastietolomakkeen kysymyksiin.

 • Muu dokumentaatio, jota Tessin pyytää, jos Käyttöehtojen noudattamisessa on epäselvyyksiä.

2.2 Tessinin automaattisesti keräämät tiedot

Kun käytät Ilmoitustaulua tai muita Tessinin tarjoamia palveluja, napsautat Tessinin uutiskirjeiden tai Ilmoitustaulun linkkejä tietokoneella, matkapuhelimella tai muulla laitteella, jolla käytät Ilmoitustaulua, tietoja kerätään automaattisesti. Jos Ilmoitustaulua käyttää rekisteröity Sijoittaja, tiedot yhdistetään ainoastaan yksittäiseen Sijoittajaan. Tällaisia tietoja ovat liittymätiedot, sivunäyttöjä koskevat tilastot, IP-osoite, Ilmoitustaulun liikenne, ilmoitustiedot, viittaava URL-osoite sekä verkkoblogien tavanomaiset tiedot.

2.3 Kolmansien osapuolten tiedot

Tessin voi hakea täydentäviä tietoja sinusta kolmansilta osapuolilta, kuten myyntiyhtiöiltä tai palveluntarjoajilta, ja liittää ne tietoihin, joita Tessinillä on sinusta. Tällaisia tietoja ovat mm. luottotiedot sekä tuomioistuimilta ja viranomaisilta saatavat tiedot. Tietoja kerätään ainoastaan lain sallimissa puitteissa.

3. Henkilötietojen käyttö

3.1 Käsittelyn tarkoitus

Tessinin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on mahdollistaa Ilmoitustaulun käyttö, päivittäisen liiketoiminnan toteuttaminen, käytön tarkkailu ja analysointi, Tessinin palvelujen ja työkalujen käyttö, asiakaspalvelu, Tessinin merkityksellisten tietojen tarjoaminen muun muassa uusista Sijoituksista sekä markkinointi. Perusteina Tessinin suorittamalle henkilötietojen käsittelylle ovat Tessinin oikeutettu etu sekä Tessinin ja Sijoittajan välisen sopimuksen toteuttaminen Käyttöehtojen mukaisesti, sopimuksen toteuttaminen Sijoituksen toteutuessa ja Tessin toimiessa hallinnointiedustajana, Sijoituksia tarjoavan kiinteistöyhtiön kanssa tehdyn sopimuksen toteuttaminen sekä oikeudellisten velvoitteiden noudattaminen.

Hyväksymällä Tessinin Käyttöehdot ja sen myötä Tietosuojakäytännön hyväksyt, että Tessin käyttää henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

 • Mahdollistaakseen Sijoittajan pääsyn Ilmoitustaululle, asiakaspalvelun tarjoamisen, tietojen saamisen Sijoittajan tilistä, Sijoittajan aseman hallinnoinnin Sijoittajaverkostossa, sijoitusten toteuttamisen sekä pääsyn työkaluihin ja palveluihin, joita Tessin tarjoaa.

 • Lähettääkseen tietoja Ilmoitustaululla markkinoitavista Sijoituksista, saadakseen tarpeellisia tietoja aiemmista Sijoituksista, tiedottaakseen Ilmoitustaulun päivityksistä sekä Käyttöehtojen, Tietosuojakäytännön ja Tessinin tarjoamien palvelujen muutoksista.

 • Ilmoitustaulun teknisten toimintojen hallinnoimiseksi, tarjoamiseksi, kehittämiseksi ja varmistamiseksi, jotta Ilmoitustaulun ja siihen liittyvien palveluiden käyttökokemuksesta tulee turvallinen ja tehokas.

 • Valvoakseen, ettei Ilmoitustaulua käytetä Käyttöehtojen vastaisesti, sekä valvoakseen Tessinin tai muiden osapuolten oikeuksia Käyttöehtojen mukaisesti muun muassa estääkseen, havaitakseen ja selvittääkseen turvallisuuteen liittyviä tapahtumia, kuten mahdollisesti kiellettyjä tai muilla tavoin laittomia toimia.

 • Evästeiden tai muiden seurantatekniikoiden käyttö palvelujen tarjoamiseksi ja/tai yhteistyön tekemiseksi kolmannen osapuolen, kuten mainos- tai analysointiyrityksen, kanssa palveluiden tarjoamista varten. Lisätietoja Tessinin evästeiden käytöstä saat Käyttöehdoista.

 • Markkinoidakseen Tessinin tai Tessinin valitsemien kiinteistöalan yhteistyökumppaneiden tuotteita ja palveluja sekä tarjotakseen tietoja Tessinin mahdollisista konserniyhtiöiden verkkosivustoista ja/tai palveluista sähköpostitse tai muilla tavoilla.

 • Kerätäkseen tilastotietoja, tehdäkseen markkina- ja asiakasanalyyseja sekä tavanomaiseen liiketoiminnan ja menetelmien kehittämiseen.

 • Mahdollistaakseen Tessinin tai sen liiketoiminnan rahoituksen tai siirron kokonaisuudessaan tai osittain.

 • Seuratakseen EU:n seuraamusluetteloita, YK:n seuraamusluetteloita, PEP-luetteloita yms. sekä täyttääkseen muut lakien, asetusten tai sisäisten määräysten mukaiset velvoitteet.

4. Henkilötietojen käytön lopettaminen

Jos haluat peruuttaa suostumuksesi Tessinin Sijoitusten tarjoamiseen tai markkinointiin, ota yhteyttä Tessiniin, osoite info@tessin.com. Jos peruutat suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn tai Tietosuojakäytännössä määriteltyjen tietojen antamiseen, seurauksena voi olla, ettet enää voi käyttää Ilmoitustaulua, Tessin tarjoamia palveluja ja/tai asiakaspalvelua tämän Tietosuojakäytännön ja Käyttöehtojen mukaisesti.

5. Henkilötietojen antaminen

Tessin ei myy tai siirrä henkilötietojasi kolmansille osapuolille (lukuun ottamatta edellä kohdassa 3 määriteltyjä tapauksia) ilman nimenomaista suostumustasi. Tessin luovuttaa henkilötietojasi täyttääkseen lainmukaiset velvoitteensa ja noudattaakseen sovittuja käytäntöjä. Henkilötietojasi luovutetaan ainoastaan sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti.

Käyttöehtojen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi ja kohdassa 3 määritellyissä tarkoituksissa Tessin voi jakaa henkilötietojasi:

 • Mahdollisille tuleville Tessinin konserniyhtiöille yhteisen sisällön ja palveluiden tarjoamiseksi, Tessinin käytäntöjä koskevien rikkomisen havaitsemiseksi ja ehkäisemiseksi, neuvojen antamiseksi konsernin tarjoamista tuotteista, verkkosivustoista tai palveluista sekä sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

 • Tessinin käyttämille alihankkijoille liiketoiminnan harjoittamiseksi, mukaan lukien rajoituksetta seuraavat: IT-palvelujen tarjoajat, pilvipalvelujen tarjoajat, mahdolliset lainaedustajat, jotka edustavat Sijoittajaa Sijoituksissa, maksulaitokset tai muut Sijoitusten rahaliikenteen käsittelijät, Sijoitusten kehitystä koskevat päivitykset ja muut Sijoittajalle lähetettävät tiedot sekä Ilmoitustaulun ylläpito.

 • Valvonta- ja poliisiviranomaisille, muille viranomaisille tai asiaan liittyville kolmansille osapuolille sellaisiin rikostutkimuksiin liittyviin tai muihin kysymyksiin vastaamiseksi, jotka voivat johtaa Tessinille tai sinulle asetettaviin vastuisiin. Tessin luovuttaa lainsäädännön sallimissa rajoissa tietoja, jotka ovat tarpeen ja välttämättömiä mahdollisissa selvityksissä, mukaan lukien rajoituksetta nimi, henkilötunnus, sähköpostiosoite ja IP-osoite.

 • Sijoittajien tietoja voidaan luovuttaa muille sijoittajille ja mahdollisesti muille yrityksille siinä tapauksessa, että Tessin myydään osittain tai kokonaisuudessaan kyseiselle yritykselle tai se fuusioituu kyseisen yrityksen kanssa.

Tessin ilmoittaa sinulle, jos tietojasi käytetään muihin kuin Tietosuojakäytännössä määriteltyihin tarkoituksiin.

6. Evästeet ym.

Tessin ja sen toimittajat voivat käyttää evästeitä, verkkomajakoita ja/tai muita tekniikoita nopeamman ja turvallisemman käyttökokemuksen tarjoamiseksi, kun käyt Ilmoitustaululla tai käytät sitä ja/tai muita palveluja, kuten sähköpostia. Lisätietoja Tessinin käyttämistä evästeistä saat Käyttöehdoista.

7. Pääsy henkilötietoihin sekä niiden tarkasteleminen ja muuttaminen

Salasanan, jolla pääset tilillesi, on oltava ainutlaatuinen lukujen, kirjaimien ja symbolien yhdistelmä. Älä paljasta salasanaasi ulkopuolisille. Olet vastuussa tilisi tapahtumista, ja sinun on välittömästi ilmoitettava Tessinille, jos Sijoittajan salasana on jostain syystä päätynyt vääriin käsiin.

Voit rajoittaa ja muuttaa tiettyjä henkilötietojasi Ilmoitustaululla tilin asetuksista, ja muutetut tai virheelliset tiedot on päivitettävä välittömästi tai niistä on ilmoitettava Tessinin asiakaspalveluun. Tessin noudattaa lainsäädäntöön perustuvia oikeuksiasi, jotka koskevat virheellisten väärien tietojen oikaisemista tai poistamista.

8. Henkilötietojen siirto kolmansiin maihin

Tessin säilyttää ja käsittelee henkilötietojasi Tessinin palvelimilla, joita sijaitsee Ruotsissa sekä muissa maissa ETA:n alueella ja sen ulkopuolella. Tessin toteuttaa riittävät toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi, jos niitä siirretään ETA:n ulkopuolelle. Suostut siihen, että henkilötietojasi käsitellään ja siirretään ETA:n ulkopuolella.

Tessin käyttää fyysisiä, teknisiä ja organisatorisia menetelmiä käsiteltävien henkilötietojen turvaamiseksi ja tietojen asiaankuulumattoman käsittelyn estämiseksi, mukaan lukien rajoituksetta henkilötietojen luvattoman saannin, luovuttamisen, käyttöönoton, käyttämisen tai häviämisen, poistamisen tai henkilötietojen muunlaisen vahingoittumisen estäminen. Tessinin käyttämiä turvamenetelmiä ovat tietojen salaaminen ja anonymisointi, palomuurit sekä henkilötietojen käyttöoikeuksien tarkistaminen.

9. Tilin lopettaminen ja henkilötietojen säilyttäminen

Pyynnöstäsi Tessin lopettaa tilisi ja poistaa henkilötietosi niin pian kuin mahdollista. Henkilötietosi poistetaan sovellettavien lakien mukaisesti. Tessin voi myös sulkea tilin, jos sitä käytetään Käyttöehtojen vastaisesti.

Tilin sulkemisen yhteydessä henkilötiedot yleensä poistetaan tai anonymisoidaan. Tessin voi käsitellä suljettuun tai ei-aktiiviseen tiliin liittyviä henkilötietoja seuraavissa tapauksissa:

 • Tessinillä on oikeutettu liiketoimintaan liittyvä etu, eikä käsittely ole ristiriidassa lainsäädännön kanssa.

 • Jos Sijoittaja on sijoittanut Kiinteistösijoitukseen, jota ei ole maksettu takaisin, ja tietoja tarvitaan takaisinmaksun suorittamiseksi Sijoittajalle.

 • Erimielisyyden käsittely ja/tai Tessinin Käyttöehtojen noudattamisen varmistaminen.

 • Tapaukset, joissa Tessinillä on lainmukainen velvollisuus säilyttää henkilötietoja esimerkiksi rahanpesuun liittyvän lainsäädännön perusteella.

 • Muut lakiin perustuvat toimenpiteet.

Henkilötietoihin liittyvistä olosuhteista riippumatta henkilötietoja käsitellään turvallisesti ja ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen Tietosuojakäytännössä määriteltyyn tarkoitukseen.

10. Oikeutesi

Sinulla on oikeus saada tietoja siitä, mitä henkilötietoja Tessin käsittelee, sekä oikeus pyytää ote rekisteröidyistä tiedoista. Pyyntö esitetään Tessinille kirjallisesti, eikä siitä veloiteta korvausta. Sinulla on myös oikeus pyytää virheellisten tietojen korjaamista tai henkilötietojesi poistamista. Sinulla on lisäksi oikeus pyytää henkilötietosi jäsennellyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, jotta ne voidaan siirtää toiselle rekisterinpitäjälle. Sinulla on oikeus kieltää henkilötietojesi käyttäminen suoramarkkinointiin, ja voit peruuttaa suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn ottamalla yhteyttä Tessinin osoitteeseen info@tessin.com.

Jos haluat käyttää jotakin näistä oikeuksistasi, ota yhteyttä Tessinin osoitteeseen info@tessin.com ja ilmoita koko nimesi ja sähköpostiosoitteesi, jota käytettiin rekisteröitymisen yhteydessä. Saat kuukauden kuluessa vahvistuksen tietojen muuttamisesta tai poistamisesta. Tiedot, joita ei voida poistaa, pseudonymisoidaan.

11. Yhteystiedot

Jos sinulla on kysymyksiä tai jos haluat lisätietoja henkilötietojesi käytöstä, ota yhteyttä osoitteeseen info@tessin.com tai Tessin Nordic AB, Box 3627, 103 59 Stockholm, Ruotsi. Jos henkilötietojasi ei mielestäsi käsitellä oikein, voit myös ottaa yhteyttä maasi valvontaviranomaiseen. Ruotsissa valvontaviranomainen on Datainspektionen, sähköpostiosoite datainspektionen@datainspektionen.se.