Företrädesemission 2022

Viktig information

Informationen på denna del av Tessins webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, distribueras, publiceras eller spridas i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till denna begränsade del av Tessins webbplats. Din bekräftelse måste vara korrekt och rättvisande.

Kontaktpersoner

Om du har aktie- eller bolagsrelaterade frågor kring Tessin är du alltid välkommen att kontakta oss på ir@tessin.com.

Certifierad rådgivare