Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Tessins kundundersökning 2018

Tessins kundundersökning 2018

Från slutet av januari och första veckan i februari har vi på Tessin genomfört vår årliga enkät riktad mot alla er 34 000 användare som är medlemmar. Syftet med undersökningen är att bli ännu bättre och att leverera fler relevanta case till er investerare. Vi är oerhört tacksamma till alla er som tagit er tid att svara och nu är det hög tid att presentera resultaten.

År 2017 var ett riktigt bra år. Sammanlagt finansierades 35 projekt, vilka totalt fick in 461 miljoner kronor - nästan en halv miljard alltså. Under samma period återbetalades dessutom 134 miljoner kronor i form av amortering och avkastning från tidigare projekt. Vår förhoppning är naturligtvis att ännu fler projektägare ska få in pengar via vår plattform, vilket självklart också ska medföra fler möjligheter till avkastning för er investerare.

För att utvecklas, anser vi att det är av yttersta vikt att lyssna på er användare för att se vad vi kan göra bättre. Därför hör vi gärna era åsikter och ger er möjlighet att påverka genom att varje år genomföra en investerarundersökning för att bland annat ta reda på er investerarprofiler och vilka typer av projekt ni är intresserade av, allt för att kunna marknadsföra så relevanta projekt som möjligt.

Här följer en djupdykning i vad vi kom fram till i undersökningen 2018. Undersökningen kan delas upp i tre områden, nämligen 1) den typiska användarens investerarprofil, 2) användarnas relation till fastighetsinvesteringar och 3) investerarnas attityder till Tessin och fastighetsmarknaden. Var och en av områdena beskrivs närmare under respektive rubrik nedan.

Investerarprofil och den “typiska” användaren

Hur ser den typiska Tessin-investerarens profil ut? Det har vi försökt ta fasta på genom de fem frågerubrikerna nedan.

Investeringshorisont

Vad vi lätt kan se är att investeringshorisonten, alltså investeringens tänkta löptid, har minskat sedan 2017. Från att majoriteten sparat på medellång sikt (2-5 år) har nu investeringar i det korta perspektivet ökat, det vill säga att en investeringshorisont på upp till 2 år numera är det vanligaste.

Investeringar i tillgångsslag

Andra tillgångsslag som våra användare investerar i domineras av aktier och fonder (82, respektive 72 procent), något som föga oväntat känns igen från tidigare år. Alternativa investeringar (inberäknat bland annat crowdfunding) återfinns alltjämt på en tredjeplats, men andelen svar har ökat från 32 procent till 45 procent och detta påvisar att andra tillgångsslag än börshandlade produkter faktiskt ökar i popularitet. Nytt för i år är också att vi införde kryptovalutor som ett tillgångsslag, något som nästan 9 procent av de svarande sagt att de investerar i.

Risknivå

Sett till föredragen risknivå, det vill säga riskaptit, bland de svarande, ligger alltjämt medelhög till hög föredragen risk i topp med över 60 procent av svaren. Av de totalt fyra svarsalternativen (låg risk och vinstdelning med hög avkastning var de övriga två alternativ), är det låg riskvilja som kvalade in på en sistaplats i enkäten. Med att med högre risknivå, förväntas en högre förväntad avkastning, vilket ligger i linje med att investeringar i fastighetsprojekt ses som en diversifiering som förväntas ge god avkastning.

Andel fastighetsinvesteringar i portföljen

Genom enkäten mättes även användarnas nuvarande andel av deras totala portfölj som fastighetsinvesteringar utgör, jämfört med hur stor andel av portföljen som användarna önskar utgjordes av investeringar i fastigheter (utöver i den egna bostaden).

Upplevd kunskapsnivå

Erfarenhetsmässigt avseende investeringar, anser sig de flesta av våra användare ligga på en medelhög till avancerad nivå (40,4 respektive 38,1 procent av de svarande). Dessa siffror är också tämligen opåverkade sedan de tidigare två åren. Dessutom tål det nämnas att omkring 6 procent av användarna identifierar sig som experter som sitter på djup kunskap om fastigheter och/eller den finansiella marknaden.

Inblick om fastighetsinvesteringar

När vi nu har lite mer kött på benen om profilen för de som investerar via Tessin, gick vi vidare med att gå närmare på vad dessa investerare har för attityd till fastighetsinvesteringar.

Belopp att investera i fastigheter

Här frågade vi hur mycket den genomsnittlige användaren kan tänka sig att investera i fastigheter per år. Den vanligaste summan är (48,4 procent), liksom föregående år, mellan 50 000 och 200 000 kr. 22,5 procent svarade att de vill investera mindre än 50 000 kr per år och 16,1 procent svarade att deras årliga fastighetsinvesteringar kan tänkas uppgå till mellan 200 000 och 500 000 kr. Andelen svarande som kan tänka sig att investera mer än en miljon kr per år i fastigheter uppgick till 5,1 procent.

Kategorier av fastighetsprojekt att investera i

På frågan om vilka kategorier av fastighetsprojekt som våra användare kan tänka sig att investera i, har “förvaltning av befintliga fastigheter” för första gången, nätt och jämnt, tagit över förstaplatsen från nybyggnationsprojekt (83,4 jämfört med 78,3 procent i denna flervalsfråga). Förädlingsprojekt (innefattande renoveringar och förbättringar) kvalar in på en tredjeplats med 71,7 procent.

Typer av fastigheter som användare är intresserade av

Vi frågade därutöver om vilka typer av fastigheter som främst intresserar de svarande. 2018 domineras, liksom 2017, av bostadsfastigheter som fick 93 procent av rösterna. På andraplats i denna flervalsfråga återfinns även i år samhällsfastigheter (60,5 procent) men åtföljs av en ny trea i år: industrifastigheter (50 procent). Därefter finner vi kontor och kommersiella lokaler med 46,6 och 39 procent av de svarande. Årets bubblare är kategorin “Skog” som har blivit en intressant fastighetskategori med 36,5 procent, från mer eller mindre ingenstans, men det kan till viss del förklaras av att kategorin ingick under “Övrigt” förra året.

Geografi

Det är också intressant att se ur ett geografiskt perspektiv, var våra användare vill investera. Nästan fyra av fem av de svarande (79,4 procent) kan tänka sig att investera i hela Sverige och samtidigt är 33,84 procent intresserade av att investera på den europeiska marknaden och 28,67 procent i Norden. Dessa tre nämnda marknader har ungefär lika stort intresse sedan föregående år. Trenden är att de enskilda inhemska marknaderna Stockholm, Göteborg och Malmö minskar i popularitet som specifika regioner, och torde innebära att investerarna inte är lika selektiva med regioner, utan kan tänka sig att investera i hela landet i ökad utsträckning.

Hur man hittar investeringar

Sedan ställde vi frågan om vilka kanaler som används för att hitta potentiella investeringar. En överväldigande majoritet (92 procent) hittar investeringsobjekt på egen hand, men många av dessa tillämpar också andra metoder för att finna investeringar, till exempel genom tips från vänner och familj (29,28 procent), bloggar (27,40 procent, sociala medier (26,08 procent), podcasts (23,26 procent) eller via rådgivare/bank (19,4 procent). Siffrorna är mer eller mindre oförändrade sedan 2017 års undersökning - de största skillnaderna för någon kategori uppgår till plus/minus två procentenheter mot föregående års siffror.

Om Tessin och uppfattningen om fastighetsmarknaden

I den sista delen av vår undersökning tog vi reda på de svarandes uppfattningar om Tessin och fastighetsmarknaden.

Fördelarna med Tessin

Det som anses vara den absolut största fördelen med använda Tessin till att hitta investeringar, är att det ger användaren tillgång till ett nytt investeringsslag (65 procent). Andra fördelar som omnämns är att dessa investeringar är skilda från börsens svängningar (49 procent) och att de kan ge hög avkastning (48 procent). Därefter lyfts positiva karaktärsdrag som att Tessin eliminerar mellan händer av 40 procent av de svarande, samt att det är enkelt att förstå affären av 37 procent. Ungefär en tredjedel (32 procent) uppskattar även att Tessin ger möjlighet för investerarna att få exponering mot fastighetsmarknaden i sina portföljer.

Trenden är däremot att investerare som specifikt söker fastighetsinvesteringar har stadigt sjunkit sedan 2016. Från att ha varit det näst populäraste alternativet 2016 till fjärde populärast 2017 och återfinns nu först på en sjätteplats. Detta kan tolkas som att Tessin har börjat nå ut till en bredare massa av investerare och är numera inte enbart en tjänst för dem som specifikt vill placera sitt kapital i fastigheter.

Bostadsmarknadens utveckling

Bostadsmarknaden har svängt en hel del, både uppåt och nedåt, om man jämför med i januari 2017 när vi genomförde vår senaste undersökning. Då hade marknaden sett en lång och kraftig uppgång, varför det inte alls är förvånande att de flesta svarande trodde på en fortsatt positiv trend, men att en viss avmattning skulle ske 2018 och 2019. Nästan ingen av våra användare förutspådde att året skulle sluta på minus sett till bostadspriser. Däremot var det många som förväntade sig en stabilisering eller sättning inom tre års tid (att marknaden är oförändrad eller negativ).

I årets undersökning, däremot, är det desto fler svarande som har tagit en mer försiktig ställning till hur de förväntar sig att bostadsmarknaden utvecklas. Många förutspår att 2018 också kommer att sluta på minus, men att marknaden sakta kommer att återhämta sig under 2019 och särskilt under 2020, om man ska fråga våra användare.

Vad bör det byggas mer av

Den sista frågan vi ställde var vilken typ av fastigheter som våra användare anser att det bör byggas mer utav i Sverige. Liksom i fjol, domineras statistiken av bostadsfastigheter med hyresrätter i topp (48,9 procent) och bostadsrätter på en andraplats (15 procent). Däremot har just bostadsrätter minskat i popularitet från 26,4 procent under 2017, vilket vi tolkar kan bero på den allmänna oron att det är bostadsrätter i premiumsegmentet som varit svårsålda och därför sjunkit i pris. I övrigt är står både samhällsfastigheter (12,3 procent) och vindkraftverk (10 procent) högt i kurs bland våra användare.

Slutsatser

Utifrån siffrorna från årets kundundersökning, kan vi identifiera vissa trender. Dels märker vi, glädjande nog, att det är fler än bara dedikerade fastighetsinvesterare som börjar hitta till Tessin och till att investera i detta tillgångsslag. Dessutom märker vi att våra användare, som anser sig ha hög kunskap om investeringar och fastigheter, är av åsikten att mindre fokus bör ligga på att bygga bostadsrätter och att istället hyresrätter och samhällsfastigheter bör byggas. Många tror även att svackan på bostadsmarknaden ska fortsätta åtminstone året ut.

Vi kan ur statistiken utläsa att det finns ett ökat intresse för att investera i fastigheter. Många har en mycket låg andel fastighetsinvesteringar i sin portfölj (0-5 procent av portföljen), men önskar också att just denna andel vore större (ungefär 20 procent av portföljen). Många söker även högavkastande investeringar med relativt korta löptider (upp till två år) som ett komplement till andra investeringar på aktiemarknaden, och dessa fastighetsinvesteringar kan tänkas göras i hela lander.

Du kanske även gillar: