Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Är utdelningsmattor verkligen en så sund idé?

Är utdelningsmattor verkligen en så sund idé?

Kassaflödesinvestering är en tämligen utbredd investeringsstrategi. Men därutöver börjar en ny nisch vinna mark, nämligen strategin att som investerare skapa en “utdelningsmatta”. Visst kan det låta klokt att sprida ut utdelningarna jämnt över året, men är strategin så klok som den kan verka vid en första anblick? Det finns nämligen en stor fälla som lurar den som investerar enligt denna strategi.

Innan vi går in på ämnet utdelningsmattor, ligger det för handen att backa bandet och beskriva den fundamentala tanken bakom utdelningsinvesteringar. Bland investerarskaran hittar man nästan lika många olika investeringsstrategier som det finns investerare. En vanlig strategi som tillämpas av många är kassaflödesinvesteringar. I grund och botten innebär det att investeraren främst väljer investeringsobjekt vars avkastning utgörs av att investeraren regelbundet får rena pengar i fickan, snarare än att tillgången ifråga ökar i värde.

Det allra enklaste sättet att exemplifiera detta är genom att illustrera med investeringar i aktier på börsen. Låt oss använda fastighetsbolagen Fastighets AB Balder och Castellum som exempel, eftersom dessa är två tämligen jämnstora bolag sett till börsvärde (40 respektive 41 miljarder kronor). Balder är ett bolag som inte lämnar någon utdelning till aktieägarna, utan skapar värde till dem genom att återinvestera vinsterna i verksamheten. Detta har bolaget gjort framgångsrikt och har haft en kurstillväxt med nära 1 700 procent sedan 1 januari 2010.

Castellum, å andra sidan, har under motsvarande period bara ökat med cirka 121 procent sett till aktiekursen. Däremot har den faktiska avkastningen för investeraren varit betydligt större, eftersom Castellum varje år delar ut pengar till aktieägarna. Faktum är att Castellums utdelning växte varje år under 20 års tid fram till 2018 då den inte ökade, utan förblev på samma nivå som 2017. Om utdelningen återinvesterats i nya Castellum-aktier varje år, hade förmögenhetens värde också ökat betydligt med ränta-på-ränta-effekten.

En kassaflödesinvesterare hade alltså valt att köpa Castellum framför Balder.

Vad är utdelningsmatta?

Bland de som väljer att tillämpa en strategi baserad på kassaflöden, finns också en särskild underkategori av strategin som börjar bli allt vanligare bland privatinvesterare. Detta är den strategi som kallas för “utdelningsmatta” (även känt som “bombmatta”). Denna strategi innebär att investeraren inte bara väljer att bygga upp sin portfölj av investeringar som ger kassaflöden, utan därutöver också väljer investeringsobjekt baserat på när på året som kassaflödet genereras, alltså när utdelningen ges. Avsikten är att sprida ut utdelningarna jämt över hela året.

Tanken med en utdelningsmatta är att utdelningarna ska imitera en löneinkomst, så att investeraren får “betalt” varje månad från sin portfölj, vilket givetvis är en frestande, och i viss utsträckning en rimlig, tanke. Dessa månatliga utbetalningar kan antingen utgöra ett komplement till en lön från arbete, eller på sikt fullt ut ersätta inkomst från tjänst. Många drömmer säkert om att kunna gå i tidig pension genom att helt kunna leva på sitt kapital.

En investerare med denna strategi skulle alltså välja att investera i Castellum, men inte bara för att bolaget delar ut pengar, utan främst för att bolaget för närvarande delar ut pengar i mars och september. Investeraren skulle sedan söka andra aktier till portföljen med utdelningar även under årets övriga månader, för att jämnt fördela utdelningsinkomsterna över alla tolv månader.

Är utdelningsmattan en bra strategi?

Kassaflödesinvesteringar kan i sig vara en framgångsrik och sund investeringsstrategi. Däremot är det inte nödvändigtvis förnuftigt att basera sina investeringsbeslut på när på året ett bolag delar ut pengar. Att enbart stirra sig blind på utdelningsdatumet, och samtidigt låta bli att göra en fundamental analys på bolaget, är riskabelt och medför en förhöjd risk för att du gör dåliga investeringar.

I vissa aktiegrupper på Facebook samt i investeringsbloggar kan man utläsa en längtan efter en portfölj som ger investeraren aktieutdelningar under årets alla dagar som börsen är öppen för handel. I jakten på en sådan portfölj, är dagen för utdelningen viktigare än huruvida bolaget faktiskt är ett bra bolag som har goda framtidsutsikter eller ens bedriver en framgångsrik verksamhet. Exempelvis är bolaget Boston Pizza populärt i dessa investerarkretsar för att bolaget delar ut pengar varje månad. Det är å andra sidan mindre troligt att det är bolagets fundamenta som är den huvudsakliga anledningen till aktiens popularitet bland svenska kassaflödesinvesterare.

Tvärtom är det föga förnuftigt att fatta beslut om att investera i bolag enbart baserat på när man som aktieägare får utdelning. Egentligen är det lika logiskt som att bygga upp en aktieportfölj enbart baserat på vilken bokstav som bolagens namn råkar börja på. Om man har turen och väljer bokstaven “S” på Stockholmsbörsen, kan man ändå få en tämligen diversifierad portfölj med exempelvis SCA, Swedish Orphan Biovitrum, Stora Enso, Swedish Match, Sagax, Swedbank, Skanska och Skistar. Men om man istället råkat välja bokstaven “M” som ledstjärna, har man en portfölj med bolag som gått betydligt sämre det senaste året, alltså en portfölj som exempelvis innehåller MQ Holding, Mr. Green, Medivir, Mekonomen, Magnolia Bostad och Munters Group, av vilka samtliga har förlorat mellan 20 och 50 procent av sitt värde sedan början på 2018 fram till dags dato (oktober 2018).

Vad bör du göra istället?

Om du vill bygga en utdelningsportfölj, gör du istället klokast i att fatta dina investeringsbeslut baserat på investeringsobjektets potential att uthålligt ge dig ett gott kassaflöde. Du bör således göra en djupare analys av bolaget och dess verksamhet än att endast se till utdelningsdatumen.

Och om du ändå vill sprida ut dina uttag från kontot där utdelningarna landar jämnt över året, kan du med en gnutta självdisciplin och enkel planering fördela pengarna genom att själv ta ut en bestämd summa varje månad, oavsett om utdelningarna kommer månadsvis eller i mer oregelbundna intervall. Därutöver får du möjligheten att lägga undan det utdelade beloppet på ett sparkonto med ränta medan summan väntar på att betalas ut från aktiedepån/investerarsparkontot till lönekontot. Detta ger dig en ytterligare ränta-på-ränta-effekt.

Således bör du placera ditt kapital baserat på förnuftig analys och sätta ihop en diversifierad portfölj med olika tillgångsslag. Utdelningsaktier är i sig en god strategi, eftersom ditt kassaflöde blir förutsägbart och du kan återinvestera avkastningen, men det är givetvis upp till dig att avgöra huruvida det är en strategi som passar dig.

Ur ett kassaflödesperspektiv, är fastighetsinvesteringar lämpliga investeringsobjekt med löpande hyresintäkter över tid. Du kan också bredda portföljen genom att låna ut pengar för fastighetsutveckling, vare sig det rör sig om utveckling av hyres-, bostads- eller kommersiella fastigheter. Lånet som du lämnar till en projektägare ger nämligen en någorlunda förutsägbar intjäning i form av ränta. Du bör emellertid vara noga med att lånet är säkerställt med exempelvis pant i fastighet och/eller borgensåtaganden, för att minska den risk du tar, vilket är ett avsevärt mycket klokare investeringsbeslut än att fullkomligt fokusera på vilket datum du får utdelning.

Du kanske även gillar: