Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Hur du bör investera som pensionär

Hur du bör investera som pensionär

Vi lever allt längre. Men vi blir också mer ekonomiskt medvetna och duktigare på att spara. Det egna sparandet är dessutom en mycket viktig del av våra likvida medel att leva på efter pensionen, för att trygga att inkomstbortfallet efter avslutat arbete inte blir alltför kännbart. Men är det lämpligt att gå över till allena räntefonder dagen som man pensioneras? Vi är av en annan uppfattning, eftersom pengarna ska förräntas under många år framöver när pensionsåldern är nådd och gott kan ligga kvar i aktier. Nedan går vi igenom hur vi resonerar.

Instiftandet av en pensionsålder på 67 år skedde år 1913, när allmän pensionsförsäkring lanserades. Då var medellivslängden bland svenskar 60 år och detta innebar att en allmän finansieringen av pensionärerna var en överkomlig uppgift. Nu har pensionsåldern sänkts till 65, men istället är medellivslängden 82, ett faktum som innebär att antalet äldre vars uppehälle ska finansieras är större än någonsin förr. Det kan bli svårt att få skattemedlen att räcka till alla i tillräcklig utsträckning.

Lägg därtill en demografisk förändring som betyder att andelen äldre växer stadigt i befolkningen när födelsetalen är lägre. I praktiken innebär detta att allt färre arbetsföra personer, genom skattemedel, ska försörja allt fler pensionärer. Dessa omständigheter medför stora påfrestningar på det svenska pensionssystemet framgent.

Pengarna måste räcka livet ut

Som ett led i att försöka överkomma problem som det nuvarande pensionssystemet står inför, föreslås åldern för när man som tidigast kan ta ut allmän pension att höjas från 61 till 64. Dessutom har det på senare tid rapporterats att den allmänna pensionen förväntas stå för en allt mindre del av framtida pensionärers inkomst och att tjänstepensionen spelar en allt viktigare roll.

Därutöver ges allt fler rådet att själva lägga undan pengar till den kommande pensionen och nog är det klokt att investera för att den månatliga inkomsten inte ska minska i alltför stor utsträckning när man går i pension.

De goda nyheterna när du når pensionsåldern är att du har fler friska år kvar jämfört med vad pensionärer kunde räkna med tidigare. Medvetenheten om en hälsosam livsstil idag är betydligt bättre för kroppen än slitande kroppsarbete.

Fortsatt lång investeringshorisont när du fyllt 65

Däremot kan det vara tufft att få ekonomin att gå ihop för att finansiera alla goda år efter att månatliga löneinkomster stannar av. Som nybliven pensionär, kan de flesta räkna med en återstående livstid på omkring 20 år och då bör man kunna leva någorlunda drägligt. Det är skillnad på att leva och att överleva.

Förhoppningsvis har du kunnat spara pengar privat, utöver allmän pension och tjänstepension. Många har också både möjlighet och vilja att arbeta deltid som sysselsättning och extra inkomst, vilket kan göra stor skillnad för en pensionärs ekonomi. Men på det hela, kommer inkomsterna att minska, och det gäller att få redan insparade pengar att räcka länge, både för dig själv livet och, och till efterkommande generationer om du vill trygga även dina arvingars finansiella ställning.

Vilken investeringsstrategi du bör välja

En vanlig missuppfattning är att när man närmar sig pensionen bör man överge aktiebaserat sparande och istället övergå till räntebaserat dito, exempelvis i form av räntefonder, eftersom dessa är tryggare placeringar. Många börjar med denna övergång redan innan pensionsåldern nås.

Om vi för enkelhetens skull föreställer oss att den genomsnittlige nyblivne pensionären har ytterligare minst 20 år att leva, bör en stor del av de undanstoppade pengarna investeras med lång investeringshorisont. En tumregel brukar sägas vara att investeringar på lång sikt, det vill säga fem år och uppåt, bör vara i aktier och i aktiefonder med låga avgifter. Om börsen går ned under några år, hinner den också vända upp innan pengarna behövs.

Ett klokt råd är däremot att dela upp portföljen i flera delportföljer, baserade på när pengarna ska användas. För pengar som du räknar med att behöva inom 1-2 års tid, kan du flytta över till tryggare och mindre volatila placeringar såsom räntefonder, medan pengar som du behöver om 5 år eller mer gott kan ligga kvar med en övervikt i aktier.

Om du har möjlighet, bör du även försöka se till möjligheten att bredda portföljen med kassaflödesgenererande placeringar. Det kan röra sig om preferensaktier med kvartalsvisa utdelningar, eller andra former av utdelande/utbetalande placeringar som ger dig mer likvid på återkommande basis, såsom lån till fastighetsbolag. Detta är också en placering vars marknadsvärde inte är lika viktigt, eftersom du inte behöver sälja tillgången för att få likvida medel, utan tillgången ligger kvar och ger dig en knippe pengar kvartal efter kvartal.

Många projekt på Tessin kan också lämpa sig som ett diversifierande tillgångsslag och för många projekt utbetalas räntan samtidigt som återbetalningen av lånet efter mellan 12-24 månaders tid. Investeringar och återinvesteringar i sådana projekt är ett gott sätt att bredda sin portfölj och få direktexponering mot fastighetsmarknaden. Men, liksom alltid i investeringssammanang, bör du noga undersöka och avväga investeringsobjektet innan du placerar dina pengar.

Du kanske även gillar: