Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Tessins investerarskola #14: Fyra anledningar till att banken snålar

Tessins investerarskola #14: Fyra anledningar till att banken snålar

Det är en välbekant sanning att bankerna ofta är restriktiva i sin utlåning till mindre och medelstora aktörer. Detta gäller inte minst i fastighetsbranschen. Men varför?

1. Basel-reglerna, som sedan 1980-talet successivt ökat kraven på bankernas kapital och likviditet är en orsak. Dessa regler förhindrar exempelvis bankerna att ha för stora ekonomiska exponeringar mot en och samma bransch såväl som emot en och samma koncern. Då fastighetsbranschen är en kapitalintensiv bransch så har effekterna blivit påtagliga. Och som i så många andra sammanhang så är det de mindre och medelstora aktörerna som drabbas hårdast, då dessa är mindre lönsamma för bankerna.

2. Bankens interna organisation är i sig ett problem för de små och medelstora aktörerna. Dessa aktörer är ofta hänvisade till lokala bankkontor som mestadels hanterar privatärenden och mindre rörelsekrediter. Handläggarna på lokalkontoren har ofta en högst begränsad förståelse för fastighetsbranschen och inte alls samma befogenheter att utfärda större lån vilket i sin tur leder till avslag eller lägre belåningsgrader.

3. Avsaknaden av tillgång till finansmarknaden är en ytterligare anledning till att bankerna behandlar de mindre och medelstora aktörerna styvmoderligt. Då dessa aktörer inte har några reella alternativ till banken, i form av en fungerande alternativ finansmarknad, så har bankerna möjlighet att ta ut högre räntor, ge lägre belåningsgrader samt i övrigt erbjuda sämre villkor.

4. Svagare finansiell ställning, kortare historik och färre referensprojekt är naturligtvis ytterligare en anledning till att bankerna föredrar de större aktörerna framför mindre och inte lika etablerade bolag.

Logiken i Tessins affärsmodell bygger till stor del på Basel-reglerna och det faktum att bankerna inte kan finansiera fastighetsbestånd och fastighetsprojekt i samma utsträckning som tidigare. Tessin vill vara ett alternativ för den del av finansieringen som bankerna inte längre kan hantera med lägre belåningsgrader än tidigare. Däremot är Tessins ambition inte att ersätta banken eller vara ett alternativ för aktörer som banken inte tror på. Vi är ett komplement, inte ett substitut, till det svenska banksystemet som ändå måste betraktas som relativt välfungerande.


Du har väl inte missat övriga delar i Tessins investerarskola?

Du kanske även gillar: