Finlands viktigaste tillväxtregioner

Finlands viktigaste tillväxtregioner

Av tämligen naturliga skäl, är Helsingfors med omnejd den region i Finland som växer starkast. Däremot är inte tillväxten begränsad till huvudstaden, utan tillväxt återfinns på flera håll i landet. Eftersom Tessin inom kort ska lansera i Finland, går vi kort igenom några av de viktigaste tillväxtregionerna. Det är nämligen viktigt för en fastighetsinvesterare att ha marknadskännedom innan man placerar sina pengar.

Helsingforsregionen är långt ifrån den enda regionen med tillväxt. Nordregio, som är ett forskningsinstitut bildat av Nordiska Rådet, har i sin senaste publikation bland annat tagit fram kartor över nordiska regioner med störst förväntad befolkningstillväxt. Även om Finlands BNP-tillväxt är stark och man nu har återhämtat sig efter finanskrisen, finns vissa regioner som man särskilt bör uppmärksamma när man talar om tillväxt.

På sidan 27 i Nordregios rapport, har forskningsinstitutet identifierat de nordiska främsta stadsregioner där befolkningstillväxten förväntas öka mest fram till 2030. Dessa finska regioner är kring städerna Åbo, Uleåborg, Esboo, Jyväskylä, Tammerfors och Vasa. Inför Tessins expansion till just Finland, ger vi en kort översikt över dessa städer.

Tessin

Tessin är Nordens största investeringsplattform för fastigheter med över 45 000 registrerade medlemmar. Företaget tar avstamp i att det finns många potentiella lukrativa fastighetsprojekt som inte genomförs eftersom det saknas finansiering. Samtidigt finns det gott om kapital som investerare vill placera till rimliga avkastningsnivåer. Sedan starten har Tessin rest mer än 1,5 i kapital fördelat på över 110 projekt.

Skapa ett konto här

Uleåborg

Uleåborg är en universitetsstad i norra Finland med drygt 200 000 invånare, vilket gör det till landets femte största stad. Staden grundades redan 1605 av svenska kungen Karl IX och blev framgångsrik under 1700-talet när staden fick stapelstadsprivilegier (rätt att bedriva import och export). Förr var staden berömd för sin produktion av tjära, men numera är staden främst känd som ett centrum för teknologi. Bland annat har bolag som Technopolis, ett finskt fastighetsbolag med inriktning mot modern kontorsuthyrning, grundats i staden, men flera storbolag har stor närvaro här - däribland Nokia och Stora Enso. Uleåborg är ett internationellt centrum för telekommunikation, bioteknik, medicinteknik och mjukvara.

Kombinationen av en studentstad och ett ingenjörscentrum lockar allt fler boende till staden, och enligt Nordregio, förväntas befolkningsmängden öka med mer än 10 procent till 2030. Detta kommer att kräva såväl nybyggnation som upprustning av både bostads- och kommersiella fastigheter, varför fastighetsinvesteraren bör hålla koll på staden med omnejd.

Åbo

Åbo, Finlands före detta huvudstad under tiden då landet låg under ryskt styre. Liksom Uleåborg, är detta en viktig studentstad, men är också en av Finlands allra viktigaste hamnar tack vare dess läge mot södra Östersjön med närhet över havet till resterande Europa. Åbo är också en stor varvsstad och här har många kryssningsfartyg tillverkats. I Åbos omnejd lever ett stort antal svenskspråkiga finskar, men i Åbo är svenska trots det enbart modersmål för 5 procent av befolkningen.

Tack vare stadens universitet, flyttar många unga (i åldrarna 18-30 år) till Åbo, vilket har positiva effekter på stadens och regionens fastighetsmarknad. En ökande befolkning ger givetvis upphov till en ökad efterfrågan efter bostäder och nybyggnation.

Esbo

Esbo ligger strax väster om Helsingfors och utgör förvisso en del av huvudstadsregionen, men bör ändå nämnas separat. Staden har en stark tillväxttakt och kan sägas ha växt ihop med Helsingfors, även om en vik separerar de två städerna. Nu har dock städerna en gemensam metro färdigställd och som länkar samman stadskärnorna, vilket ökar tillgängligheten mellan städerna. Detta innebär att ökade möjligheter att bo i Esbo och arbeta i Helsingfors, även om många arbetstillfällen också erbjuds i Esbo.

Esbo är en hubb för teknologirelaterade arbetstillfällen och i staden har många framstående finska bolag sina huvudkontor. För att nämna några internationellt kända bolag, återfinns här Nokia, Fortum och Rovio (som utvecklat mobilspelet Angry Birds).

Närheten och transportmöjligheterna till Helsingfors ger anledning att anta att Esbo kommer att fortsätta växa i rask takt. Eftersom hela huvudstadsregionen är inne i en mycket positivt trend vad gäller befolkningsmängd och arbetstillfällen, är det minst sagt sannolikt att det också kommer föra med sig positiva effekter för Esbo. Befolkningsmängden förväntas öka med mer än 10 procent till år 2030, vartefter staden då kommer att ha fler än 300 000 invånare.

Jyväskylä

Jyväskylä är den största staden i Finland som inte har ett svenskt parallellnamn. Staden har drygt 140 000 invånare och ligger i mellersta Finland, mitt bland de tusen sjöarna. Befolkningsmängden har vuxit tämligen snabbt, om man ser till faktumet att invånarantalet bara var drygt 8 000 efter andra världskrigets slut.

Liksom många andra städer som nämnts tidigare, har Jyväskylä ett universitet, vilket medför en god inflyttning av unga och att staden har en allmänt ung befolkning, vilket är en önskvärd demografi för en stad som förväntas växa. Staden är också en viktig trafikknutpunkt tack vare dess mycket centrala läge i landet.

Befolkningsmängdens starka tillväxttakt förväntas växa även framgent, vilket Nordregio konstaterat i sin rapport.

Tammerfors

Tammerfors är Finlands tredje största stad efter Helsingfors och Esbo, och är Nordens största stad i inlandet. Befolkningsmängden uppgår till strax över 330 000 invånare och staden är belägen i sydvästra Finland, men en ligger en bit in från kusten.

Tammerfors kan sägas vara Finlands motsvarighet till Norrköping. I båda städerna växte industrin upp med bas i textilindustri som växt upp intill respektive stads forsar (Tammerfors ström och Motala ström), men städerna har sedermera också differentierats mot bland annat träförädlingsindustri. Tammerfors anses emellertid vara Finlands teknologicentrum och den tekniska högskolan i staden är framstående.

Vasa

Vasa ligger på Östersjökusten ungefär i jämnhöjd med Örnsköldsvik på den svenska sidan och har färjeförbindelse med Umeå. Staden är något mindre än de som nämnts ovan, men har trots detta stark utvecklingspotential sett till befolkningsantal enligt Nordregio. Vasa har ett imponerande antal studenter sett till andel av befolkningen. Av de cirka 67 000 invånarna är drygt 12 000 studenter vid stadens universitet och högskolor. I Vasaregionen bor dock något mer än 114 000 invånare.

Även antalet arbetsplatser ökar starkt i staden och här ligger fokus på industri riktat till energisektorn med Wärtsilä och ABB bland de största arbetsgivarna. Bara energiteknologisektorn anställer omkring 11 000 medarbetare och en stor del av tillverkningen går på export. Staden har också som en av sex städer ingått ett tillväxtavtal med finska staten med löfte om att ytterligare påskynda tillväxten inom näringslivet och främst i det befintliga energikluster som finns i staden. Kombinationen att vara en universitetsstad och tillväxtstad inom näringslivet, förväntas ge mycket goda förutsättningar för ökad befolkningsmängd och byggnation av kommersiella fastigheter.

Många städer i Finland har, liksom beskrivits ovan, stora möjligheter att växa och utvecklas framöver. Givetvis är inte tillväxten på något sätt begränsad till just de regioner som har avhandlats här, utan finsk ekonomi är på ett generellt plan i stark återhämtning efter finanskrisen. Därför förväntas investeringar i både nya och befintliga fastigheter komma att behövas framöver. Tessin ser med tillförsikt mot att inom kort kunna erbjuda finansiering med exponering mot den finska marknaden.


Vill du också ta dig in på fastighetsmarknaden? Registrera dig på Tessin.com och bli uppdaterad med nya investeringsmöjligheter och branschnyheter varje vecka.


Du kanske även gillar: