Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Rapport om tillväxten för Crowdfunding i Europa

Rapport om tillväxten för Crowdfunding i Europa

Varje år samlar Cambridge Centre for Alternative Finance in data om crowdfunding i Europa och i världen och redovisar dessa en benchmarking-rapport. I februari publicerades den tredje rapporten i ordningen om den europeiska crowdfunding-marknaden och vi har i två delar tagit oss en närmare titt på den 123 sidor långa avhandlingen. Först ut tittar vi på utvecklingen i Europa i detta blogginlägg, innan vi sedan vänder oss till Norden och Sverige i nästa inlägg.

344 crowdfunding-plattformar har bidragit med data till årets upplaga av benchmarking-rapporten över den europeiska crowdfunding-marknaden. Främst rör det sig om de största underkategorierna av crowdfunding som utgör basen av data, alltså equity crowdfunding (investeringar i aktier), P2P Lending samt belöningsbaserad och gåvobaserad crowdfunding, men även crowdfunding specifikt riktad mot fastighetsändamål tas med som en underkategori. Däremot ingår inte siffror för europeiska finansieringskampanjer som görs på utomeuropeiska plattformar (till exempel en svensk kampanj på en amerikansk plattform), eftersom rapporten mäter aktivitet på plattformar, snarare än total crowdfunding-volym.

Jämfört med den övriga europeiska crowdfunding-marknaden, är den brittiska den särdeles största och utgör 73 procent av den totala transaktionsvolymen (mängden pengar som projektägare tar in via en europeisk plattform). I Storbritannien har crowdfunding nämligen snabbare nått en större allmän acceptans hos befolkningen som finansieringsform än i något annat europeiskt land.

Kraftig volymökning i Europa

Ur rapporten kan utläsas att crowdfunding fortsatt växer mycket starkt sett till transaktionsvolymen på hela den europeiska marknaden. Om siffrorna för Storbritannien exkluderas, fördubblades den europeiska marknadens storlek under 2016 (volymen på årsbasis ökade med 101 procent mot 2015). Totalt, Storbritannien inräknat, rör det sig om strax under 7,7 miljarder euro som överfördes i crowdfunding-sammanhang, vilket motsvarade ungefär 73,6 miljarder kronor per 31 december 2016.

Tillväxten drevs i stor utsträckning av P2P Lending, både vad gäller lån till privatpersoner och till företag (från totalt 578 miljoner euro till 1,047 miljarder euro). Dessutom mer än tredubblades volymen för crowdfunding för fastigheter, om än från mer blygsamma nivåer (27 miljoner euro till 204,6 miljoner euro).

Volymen för gränsöverskridande transaktioner (när finansiären och projektägaren befinner sig i olika länder) har också ökat det senaste året. 77 procent av plattformarna rapporterar att utländska investerare finansierar inhemska projektägare, samtidigt som 44 procent meddelar att inhemska investerare finansierar utländska projektägare. Dessa siffror har sedan föregående år ökat med 43, respektive 83 procent.

Trender

Rörande hur utvecklingen artat sig över flera års tid, kan man säga att tillväxten för crowdfunding-marknaden åter har tagit ny fart. Under 2015 saktade tillväxttakten in något till “bara” 72 procent (exklusive Storbritannien), mot tidigare nämnda tillväxt under 2016 på 101 procent.

Ur rapporten kan man också dra slutsatsen att crowdfunding ofta är stort i mindre länder när man ser till hur mycket pengar som investeras i genomsnitt per person. Exempelvis utmärker sig Estland i denna kategori, följt av Monaco och Georgien. Därutöver bör nämnas att crowdfunding i just Georgien minst sagt kan sägas ha exploderat under 2016 från cirka 40 000 euro till 103 miljoner euro. Vad detta beror på kan kanske delvis också förklaras av att fler plattformar har öppnat upp eller svarat på enkäten sedan föregående år men någon närmare förklaring till den kraftiga tillväxten ges inte, utöver att landet upplevt en “boom”.

En klar trend, även sett över flera års tid, är att den europeiska crowdfunding-marknaden ser en ökning av “institutionalisering”, det vill säga att större finansiella aktörer såsom fonder, pensionsbolag och banker investerar genom crowdfunding och i lån till konsumenter och till företag. Till exempel ökade andelen institutionella investerare inom P2P Lending till konsumenter från 26 procent till 45 procent.

Författarna till rapporten frågade plattformar om vad de ser som de största riskerna för branschen och om aktörerna anser att befintlig reglering är tillräcklig. De största upplevda riskerna för deras verksamheter är om en stor plattform skulle kollapsa på grund av försummelse, eller att en större kampanj skulle visa sig vara ett bedrägeri. Dessa båda skulle också få förtroendet för marknaden att sjunka.

Vad gäller aktörernas upplevelse om i vilken utsträckning befintlig reglering är tillräcklig, finns en trend att länder med hög finansiering per capita också i större utsträckning anser att aktuell reglering är tillräcklig för den respektive inhemska marknaden.

Fortsatt tillväxt?

Redan 2015 trodde rapportförfattarna att tillväxttakten för crowdfunding i Europa riskerade ha nått sin kulmen, men ändå med brasklappen att fortsatt stark tillväxt var möjlig om plattformarna skulle lägga stort fokus på innovation och utveckling. Plattformarna verkar ha lyssnat till stalltipset, eftersom innovation, förnyelse och förbättring av både funktionalitet och produkt gav ett starkt 2016.

För de närmast nästkommande åren, tror rapportförfattarna att nya och justerade regelverk som reglerar marknaden, både på nationell och EU-nivå, är rätt väg framåt för att marknaden ska fortsätta växa i samma kraftiga takt. Genom tydliga spelregler förenklas gränsöverskridande transaktioner och samtidigt förenklas investeringar i mindre företag och därmed förbättras småföretagens möjligheter till kapitalanskaffning och tillväxt.

Den europeiska crowdfunding-marknaden mognar allt mer för varje år som går. Allt fler aktörer, både på investerar- och projektägarsidan, accepterar crowdfunding som en fullgod finansieringslösning. Därutöver ökar också förtroendet för marknaden. Detta innebär att crowdfunding med allra största sannolikhet kommer att fortsätta växa, i takt med att denna alternativa finansmarknad rotar sig allt djupare hos aktörerna och marknaden.

Du kanske även gillar: