Så fungerar riskklassificeringsmodellen

FCG Risk & Compliance AB har, efter aftale med Tessin, fundet frem til en risikoklassificeringsmodel, hvis formål er at give investoren et indtryk af det enkelte projekt og dets risikoprofil sammenlignet med andre projekter, som markedsføres på platformen.

Om risikoklassificeringsmodeller

Risikoklassificeringsmodeller er en samlet betegnelse for forskellige typer metoder, der har til formål at give en samlet bedømmelse af et forventet fremtidigt udfald. De fungerer som et værktøj til at forenkle konsekvente vurderinger, i og med at den underliggende information altid vurderes på samme måde. En risikoklassificeringsmodel udgør dog aldrig et reelt facit, men snarere en samlet risikoindikation og et hjælpemiddel til at underbygge en beslutning. Et projekt med en god risikoklasse kan ende i konkurs, ligesom et projekt i en ringere risikoklasse ikke behøver at gøre det.

Modellen bygger på referenceprojekter fra Tessin og tager således ikke hensyn til andre investeringsalternativer, som investoren kan gøre uden for Tessins platform. Derfor kan risikoskalaen ikke sammenlignes med andre investeringsalternativer.

Metode og Risikoskala

Valg af metode til risikoklassificering beror på en række faktorer såsom adgang til historiske data og historiske konkurser. Grundet mangel på relevante historiske data er denne model opbygget som en såkaldt ekspertmodel. En ekspertmodel er baseret på ekspertvurderinger og sagkyndige erfaringer fra tidligere gennemførte projekter og danner grundlaget for modellen.

Risikoskalaen præsenteres som fire bogstaver, hvor A anses for laveste risiko og C som højeste. Risikoklasse D repræsenterer de projekter, der er aktuelle for investeringen og gives direkte afslag. Årsager til direkte afslag kan være kendskab til bedrageri/anden grov økonomisk kriminalitet hos et bestyrelsesmedlem eller manglende intern vedligeholdelse i forbindelse med tidligere kapitalrejsninger hos Tessin.

Risikoskala

A
B
C
D

Et projekts værdi på risikoskalaen afgøres ved at risikoklassificeringsmodellen genererer en scoringsværdi mellem 1 og 100, som sidenhen omregnes til en risikoklasse (A-C). Risikoklassificeringsmodellen består af flertallet af risikofaktorer og prioriteres i følgende orden:

  1. Underliggende sikkerhed

  2. Modpart

  3. Kapitalstruktur

  4. Projektstadie

  5. Investeringens løbetid

Underliggende sikkerhed får størst betydning i Modellen_(listen ovenfor)_, hvilket indikerer, at den anses for at være den største risikofaktor. Hver risikofaktor består af en eller flere variabler, der opsummeres og vejes sammen for at få et delpoint pr. risikofaktor.

Scoringsværdi = 0,45 * Underliggende sikkerhed + 0,25 * Modpart + 0,15 * Kapitalstruktur + 0,10 * Projektstadie + 0,05 * Investeringens løbetid * 100

Scoringsværdien for et projekt beregnes derefter ved hjælp af ovenstående formel, der indeholder de risikofaktorer, som vælges ud, samt den vægtning de respektive risikofaktorer har. Disse risikofaktorer, som anses for at have den største indvirkning på risikoen, får dermed en højere vægt i modellen.

  • Risikoklasse A: Scoringsværdi 71-100

  • Risikoklasse B: Scoringsværdi 66-70

  • Risikoklasse C: Scoringsværdi under 66

Download en uddybende beskrivelse af risikoklassificeringsmodellen.

Anvendelse af og tillid til risikoklassificeringsmodellen sker helt på egen risiko. Investoren bør altid danne sig sit eget indtryk af risiciene ved det enkelte projekt. Risikoklassificeringsmodellen er 100 % komparativ og tilsigter ikke at afspejle det enkelte projekts risikoniveau i absolutte tal. Risikoklassificeringen garanterer ikke, at alle relevante forhold er medtaget, eller at risikofaktorerne er vægtet korrekt. Hverken FCG Risk & Compliance AB eller Tessin Nordic AB påtager sig noget som helst ansvar for direkte eller indirekte omkostninger, tab eller manglende overskud, der direkte eller indirekte kan henføres til, (a) at investoren sætter sin lid til risikoklassificeringsmodellen og/eller (b) investeringen i et eller flere projekter.

Læs mere om risici