Varför ska man lösa in ett lån i förtid?

Tessin lämnar inga rekommendationer avseende huruvida man bör lösa in ett lån i förtid eller inte. Tessin Market ska betraktas som en inlösenfunktion för de långivare, oavsett anledning, som föredrar likviditet istället för att ligga kvar med sin låneandel. Det är dock alltid upp till den enskilde långivaren att besluta. Inlösenerbjudandena understiger initialt utlånat belopp, innebärande att den långivare som antar erbjudandet ger upp en vissa andel av lånebeloppet samt upplupen ränta. Notera att ett inlösenerbjudande inte ska tolkas som en indikation på ändrat marknadsvärde för låneandelarna. Dock kan man dra slutsatsen att ett erbjudande per definition innebär att det finns en motpart som anser att lånet i fråga har ett värde motsvarande erbjudandet eller högre.

Till vanliga frågor