Till vilket pris sker inlösen?

Ambitionen är att Tessin Market framgent ska kunna ställa ett förutbestämt pris på utestående lån. Lån som förfallit till betalning, riskerar förseningar eller uppvisat andra avvikelser kommer dock att prissättas individuellt. Inledningsvis kommer Tessin Market endast att ställa pris på ett antal utvalda lån i syfte att utvärdera intresse, funktionalitet och prissättning. Notera dock att inlösenerbjudandena vanligen understiger initialt utlånat belopp, innebärande att den långivare som antar erbjudandet ger upp en vissa andel av lånebeloppet samt upplupen ränta.

Till vanliga frågor