Avsikten är att erbjudande ska kunna lämnas för alla typer av lån, både sådana som belöper enligt plan och sådana som är försenade eller drabbats av andra typer av problem. Ett erbjudande ska inte tolkas som en indikation på förändring i risknivå.

Dock kan man dra slutsatsen att ett erbjudande per definition innebär att det finns en motpart som anser att lånet i fråga har ett värde motsvarande erbjudandet eller högre.

Tessins ambition är att i möjligaste mån motverka informationsasymmetri dvs tillhandahålla båda parter i ett inlösenförfarande samma information. Tessin kommer inte ge någon rekommendation eller ta ställning till ett enskilt erbjudande eller erbjudandets marknadsmässighet. Det är helt och hållet upp till långivaren att ta ställning till erbjudande utifrån sin individuella situation och riskvilja. Tessin tar heller inte något ansvar, gentemot långivare eller erbjudande part, för slutligt utfall av lånen.

Tillbaka