Hur fungerar det?

Vanliga frågor och svar

Varför behövs Tessin?

Det finns en stor mängd attraktiva fastighetsprojekt som inte kan genomföras på grund av bristande finansiering samtidigt som stora mängder kapital söker attraktiva avkastningsnivåer. Ovanstående i kombination med en utbredd bostadsbrist ger oss slutsatsen att det finns problem med exempelvis dagens finansieringsmodeller.

Exempel:

En fastighetsutvecklare avser att uppföra ett projekt med en total uppförandekostnad om 100 mkr. Banken beviljar ett lån på 60 mkr. Resterande 40 mkr måste alltså fastighetsutvecklaren finansiera genom eget kapital eller juniora (efterställda) lån, vilket är problematiskt för många fastighetsutvecklare. Även om fastighetsutvecklaren i fråga har tillgång till dessa 40 mkr så har denne ofta parallella projekt som kräver finansiering.

Det är alltså i gapet mellan bankens lån och den totala uppförandekostnaden som Tessin kommer in. Tessin ger fastighetsutvecklaren möjlighet att hitta investerare som är villiga att toppfinansiera projekt, fastighetsbolag eller fastighetsbestånd med goda avkastningsmöjligheter - utan höga förvaltningsavgifter, krångliga strukturer, dyra mellanhänder och anonyma fondstrukturer.

Vilken investeringshorisont bör jag ha?

Din investeringshorisont bör sammanfalla med den tidshorisont som fastighetsutvecklaren har. Tilltänkt investeringshorisont framgår normalt sett av investeringsmaterialet.

Hur fungerar ett lån?

Egenskaperna för lånen skiljer sig åt mellan olika investeringar. Det är därför viktigt att investeraren noggrant sätter sig in i investeringsmaterialet samt skuldebrevet, inklusive allmänna villkor, för att förstå hur lånet fungerar och vilka egenskaper de har i det aktuella bolaget.

Generellt kan dock lån beskrivas på följande sätt:

Ett lån har en låntagare (projektägaren), eventuellt en eller flera borgensmän och/eller pantförskrivare samt maximalt 200 långivare. Utöver dessa parter tillkommer en låneagent vars uppgift är att bevaka långivarnas intressen samt att företräda dessa gentemot låntagaren. Långivarnas sammanlagda kapitalbelopp utgör lånebeloppet och alla långivare har proportionerlig rätt till den eventuella pant eller annan säkerhet som är kopplad till lånet.

För att underlätta beslut, kommunikation och för att samtliga långivares intresse i möjligaste mån ska tillgodoses så överlåter samtliga låntagaren en stor del av sitt inflytande över lånet till en låneagent. Detta innebär att det är agenten som exklusivt företräder samtliga långivare gentemot låntagaren i alla väsentliga avseenden, såsom utebliven återbetalning, realisation av eventuell pant etc. Notera även att låneagentens skyldighet att agera gentemot låntagaren förutsätter vissa majoritetsbeslut från långivarna samt att långivarna garanterar låneagentens kostnader och arvoden. De exakta villkoren framgår av skuldebrevet samt dess allmänna villkor.

Hur fungerar säkerheter för ett lån?

Generellt om säkerheter

När kapitalresningen sker i form av lån kan låntagaren ställa olika säkerheter för lånet. Lånen som marknadsförs är ofta efterställda lån, dvs att långivarna har säkerhet som kommer efter banklån i prioriteringsordning.

Säkerheterna för lånen består ofta av att egendom pantsätts eller att någon går i borgen för lånet. Att pantsätta egendom innebär att låntagaren överlämnar eller intecknar egendom till långivaren, om låntagaren inte kan återbetala lånet kan långivaren sedan sälja egendomen. Nedan följer de vanligaste formerna av säkerheter som förekommer vid lån som marknadsförs via Tessin.

Fastighetspant

Fastighetspant innebär att fastighetens ägare ansöker om inteckning i fastigheten och får ett pantbrev som bevis för inteckningen, pantbrevet överlämnas sedan till långivaren som säkerhet. Varje pantbrev har ett så kallat “inomläge”, dvs vilken del av fastighetens värde som pantbrevet avser. Om lånet inte återbetalas kan panten realiseras, innebärande att fastigheten utmäts av Kronofogdemyndigheten som säljer den på exekutiv auktion.

Andrahandspantsättning

Att erhålla andrahandspant i befintliga pantbrev innebär att pantbrevet redan är pantsatt till en annan långivare. Andrahandspant kan utgöra en bättre säkerhet än att ta ut nya pantbrev med sämre inomläge för det fall det pantsatta pantbrevet inte är fullt belånat, tex om den första långivaren har ett pantbrev om 10 mkr med inomläge 0 – 10 mkr men skulden har amorterats ner till 5 mkr, då finns ett utrymme om 5 mkr som kan pantsättas till en ny långivare.

Pantsättning av revers till bostadsrättsförening

Projektägare bebygger ofta en fastighet för att sedan sälja den färdiga byggnaden till en bostadsrättsförening. Köpet finansieras ofta med banklån och medlemsinsatser i föreningen, vilket utbetalas när byggnaden är färdig. Bostadsrättsföreningen kan inte betala i förskott utan utfärdar därför istället en revers (skuldebrev) – ett löfte om att projektägaren kommer få betalt när banklånet och medlemsinsatserna erhålls. Om projektägaren inte återbetalar lånet kan långivaren sälja reversen eller inkassera det belopp som bostadsrättsföreningen ska betala till projektägaren när byggnaden färdigställs.

Aktiepant

Aktiepant innebär att aktierna i ett bolag tas i pant som säkerhet för ett lån. Om tex ett moderbolag upptar ett lån och det finns tillgångar av värde i dotterbolaget så kan aktierna i dotterbolaget pantsättas. Betalar inte låntagaren lånet kan långivaren överta aktierna i dotterbolaget och på så vis få säkerhet för lånet. Vid en obeståndssituation kan aktiepant dock ha ett högst begränsat ekonomiskt värde eftersom långivare med pant i fastigheten, dvs banken, prioriteras.

Borgen

Huvudsakliga formerna av borgen är enkel borgen och proprieborgen. Vid enkel borgen får långivaren endast vända sig till den som gått i borgen för låntagaren efter att långivaren försökt få betalt genom utmätning. Proprieborgen, en borgen “såsom för egen skuld”, innebär att borgensmannen har samma ställning som låntagaren gällande ansvaret att återbetala lånet, dvs att långivaren kan vända sig till den av låntagaren och borgensmannen som har pengar.

Företagshypotek

Företagshypotek är en typ av säkerhet i ett företags lösa egendom, dvs andra tillgångar än fastigheter, pengar och aktier. Ett visst belopp i verksamhetens tillgångar inskrivs då hos Bolagsverket och låntagaren erhåller ett bevis för detta i form av ett företagsinteckningsbrev som pantsätts till långivaren. Den pantsatta egendomen är inte bestämd utan istället intecknas värdet på låntagarens allmänna egendomsmassa såsom den ser ut från tid till annan.

Vilka risker medför en investering?

Risknivån i olika investeringsprojekt varierar. Investeraren bör vara medveten om att en investering alltid är förknippad med risker och att hela eller delar av investeringen kan går förlorad.

Läs mer om risker i allmänhet. De mer projektspecifika riskerna framgår av det investeringsmaterial som projektägaren distribuerar till de investerare som reserverat andelar.

Vilka kontroller görs av bolagen som marknadsför sina projekt?

Innan Tessin publicerar ett lån på plattformen görs en kontroll av det låntagande bolaget, eventuella partners och dess företrädare. Den inledande fasen av kreditprocessen omfattar säkerställande av identitet, tidigare erfarenhet, stadie i projektet, lånebehov samt affärslogik. Därefter görs en initial utvärdering och granskning av relevanta grundläggande dokument såsom kreditupplysningar, årsredovisningar, finansiella rapporter, budgetar, etc. Stor vikt läggs också vid att bedöma de fastigheter som omfattas av projektet och hur återbetalningsplanen ser ut.

Nästa steg omfattar Due Diligence (DD) av Tessins interna jurister. Företagsbesiktningen utmynnar i en rapport som innefattar sökning hos publika register och i utvalda domstolar. Därutöver genomgår låntagaren även en gedigen kundkännedomsprocess (KYC) där bland annat ägarstruktur och sanktionslistor kontrolleras.
Om låntagaren passerar DD-processen inleds förhandling av lånevillkor innefattande räntenivåer och säkerhetspaket vilket som standard omfattar fastighetspant, aktiepant, proprieborgen och personlig borgen. Tessin tillämpar standardiserade villkor enligt egenutvecklade skuldebrevsmallar.

Värderingsutlåtande tas fram av auktoriserad fastighetsvärderare (eller i vissa fall annan typ av värdeutlåtande) och granskas av Tessin vilket utgör en viktig komponent i processen. Vidare klassificeras lånet inklusive villkor i Tessins interna riskklassificeringsmodell och tillsammans med all övrig dokumentation och finansieringsrådgivarens kredit-PM presenteras lånet för Tessins kreditkommitté som tar det slutgiltiga beslutet huruvida lånet ska beviljas samt till vilka villkor och förutsättningar. Därefter är fastighetslånet redo att lanseras på Tessins plattformen för resandet av kapitalet.

Bör jag rådgöra med någon innan jag investerar?

Den som inte är att betrakta som erfaren fastighetsinvesterare bör alltid redogöra med relevant expertis såsom finansiella rådgivare, investeringsrådgivare, advokat, revisor eller liknande innan en investering genomförs.

Betalar jag något courtage eller förvaltningsavgift?

Nej investeraren betalar varken courtage eller förvaltningsavgift. Däremot tar Tessin ut en avgift av projektägaren och/eller det bolag som är låntagare.

Vad har jag för inflytande över investeringen och bolaget som jag investerar i?

Vid utställande av skuldebrev (lån) så har investeraren inget inflytande över bolaget. Däremot är låntagaren avtalsmässigt bunden att vidta respektive inte vidta vissa åtgärder i enlighet med skuldebrevet samt dess allmänna villkor. Investeraren överlåter enligt skuldebrevets allmänna villkor en stor del av sitt inflytande över investeringen till en låneagent, innebärande att det är agenten som exklusivt företräder samtliga långivare gentemot låntagaren i alla väsentliga avseenden, såsom utebliven återbetalning, realisation av eventuell pant etc. Notera även att låneagentens skyldighet att agera gentemot låntagaren förutsätter vissa majoritetsbeslut från långivarna samt att långivarna garanterar låneagentens kostnader och arvoden. De exakta villkoren framgår av skuldebrevet samt dess allmänna villkor.

Hur följer jag min investering?

När en investering har genomförts har investeraren möjlighet att följa projektets utveckling via Tessins plattform. Hur ofta lägesuppdateringar utges beror på fastighetsutvecklaren, men vanligtvis sker uppdateringarna kvartalsvis. Informationen är normalt sett relativt kortfattad och överskådlig utan några finansiella rapporter eller nyckeltal. En fördel med att investera i fastigheter är att man även har chansen att besöka fastigheten på plats.

Vad investerar man i?

Tessin erbjuder möjligheten att investera i fastigheter, vilket innebär att endast fastighetsrelaterade investeringsmöjligheter marknadsförs på plattformen. I dagsläget upplåter Tessin sin plattform endast till projektägare som avser att marknadsföra ej överlåtbara skuldebrev (direktlån).

Vilken typ av frågor besvarar Tessins kundservice?

Tessins kundservice svarar på allmänna frågor om Tessin samt är behjälplig för det fall du behöver teknisk assistans eller undrar hur det fungerar. Tessins kundservice är även behjälplig med att vidarebefordra dina frågor kring en specifik investering eller projekt till projektägaren.

Tessins kundservice besvarar dock inte frågor (a) hänförliga till en specifik investering eller projekt – alla sådana frågor vidarebefordras till projektägaren i fråga, (b) som berör skatt (c) av legal natur (d) om vilken investering eller projekt som rekommenderas.

Investerar Tessin i projekten?

Nej, Tessin investerar aldrig i några projekt. Däremot kan bolag som direkt eller indirekt kontrolleras av den registrerade AIF-förvaltaren Tessin Fonder AB eller som på annat sätt har kopplingar till Tessin Fonder AB komma att investera i projekten.

Vad är Tessin Premium?

Tessin Premium är ett nätverk bestående av investerare som investerat minst 500 000 SEK i de projekt som marknadsförts på plattformen under det senaste året. Som medlem i Tessin Premium får du tillgång till marknadsförda projekt 12 – 24 timmar före övriga investerare samt får förtur vid teckning och tilldelning.

Till vem överför jag det kapital som ska investeras?

Kapitalet överförs normalt sett till ett klientmedelskonto hos Zimpler AB som sköter in- och utbetalningar på projektägarens uppdrag. Zimpler AB bedriver betaltjänst enligt Lag (2010:751) om betaltjänster och har tillstånd från Finansinspektionen. I vissa fall överförs dock kapitalet istället direkt till projektägarens bankgirokonto utan Zimpler AB:s inblandning. Tessin tar inte under några omständigheter emot några in- eller utbetalningar och hanterar aldrig något kapital för någon part.

Vad händer om projektägaren inte kan återbetala lånet i tid?

Om ett bolag inte har möjlighet att återbetala ett lån enligt utsatt tidsplan så utgör det i regel en uppsägningsgrund enligt lånevillkoren. Låneagenten har endast mandat att agera förutsatt att långivare som representerar mer än 50 % av det totala utestående beloppet röstar för en uppsägning. Sker ingen uppsägning så löper lånet på med en dröjsmålsränta på ytterligare 5 % utöver avtalad ränta fram till återbetalningsdagen. Information om processen vid en försening samt om avtalad dröjsmålsränta finns angivet i skuldebrevets lånevillkor.

Långivarnas samtliga rättigheter utövas exklusivt och uteslutande att av Intertrust (Sweden) AB som anlitats av Låntagaren för att agera låneagent samt för att hålla säkerheterna för långivarnas räkning.

Hur sker inbetalning samt återbetalning i SEK från ett icke svenskt konto?

Inbetalning från ett icke svenskt konto för projekt i SEK sker som en utlandsbetalning med hjälp av IBAN och BIC. Återbetalning sker i SEK och växlas av den egna banken till lokal valuta.

Hur sker inbetalning samt återbetalning i EUR från ett svenskt konto?

Inbetalning från ett svenskt konto för projekt i EUR sker som en utlandsbetalning med hjälp av IBAN och BIC. Återbetalning sker i EUR och växlas av den egna banken till SEK.

Kostar det något att bli medlem?

Nej, det är helt gratis att investera i fastigheter via Tessins plattform. Dessutom får du tillgång till en e-bok om fastighetsinvesteringar utan kostnad.

Förbinder jag mig att investera om jag blir medlem?

Nej, medlemskapet ger dig en möjlighet att investera och du får en e-bok om fastighetsinvesteringar utan kostnad.

Vem ansvarar för investeringen, marknadsföringen och erbjudandet?

Det är den enskilde projektägaren och dennes styrelse som i sin helhet ansvarar för investeringen, marknadsföringen och erbjudandet. Tessin upplåter endast ett tekniskt verktyg samt en anslagstavla till projektägaren och har inget ansvar eller insyn i investeringen, marknadsföringen eller erbjudandet.

Investerare som har frågor avseende en specifik investering är välkommen att använda sig av den frågefunktion som finns på plattformen där frågor om investeringen, bolaget och projektupplägget besvaras av projektägaren. Investerare har också möjlighet att kontakta Tessins kundservice som då vidarebefordrar frågorna till projektägaren.

Vilka investeringsprojekt skulle Tessin rekommendera?

Tessin lämnar inga rekommendationer, råd eller garantier avseende några investeringar eller projekt. Tessin upplåter endast ett tekniskt verktyg samt en anslagstavla till projektägaren och har inget ansvar eller insyn i investeringen, marknadsföringen eller erbjudandet.

Vem bör investera i de projekt som marknadsförs på Tessin.com?

De projekt och investeringar som marknadsförs på plattformen är endast lämpade för erfarna fastighetsinvesterare med goda möjligheter att tillgodogöra sig och utvärdera det enskilda projektet eller investeringen. Den som inte är att betrakta som erfaren fastighetsinvesterare bör alltid redogöra med relevant expertis såsom finansiella rådgivare, investeringsrådgivare, advokat, revisor eller liknande.

Varför kan jag inte investera mindre än 50 000 SEK?

Det är den enskilde projektägaren som avgör vad minsta investeringen ska vara i det enskilda projektet. För att tillåtas nyttja Tessins tekniska verktyg och anslagstavla så uppställer Tessin dock krav på att antalet investerare aldrig får överstiga 200 (pga. regulatoriska krav) samt att minsta investeringen är tillräckligt hög för att inte locka till sig investerare som kan misstänkas ha bristande erfarenhet av investeringar i allmänhet och fastighetsinvesteringar i synnerhet.

Legala aspekter

Vanliga frågor och svar

Vem driver Tessin.com?

Tessins plattform är en elektronisk anslagstavla som drivs av Tessin Nordic AB (556965-9187), som ägs av bl.a. Stronghold Invest, NFT Ventures samt bolagets grundare.

Finns det någon koppling mellan Tessin och fastighetsutvecklaren?

Tessins roll är att tillhandahålla en plattform som erbjuder möjligheten att investera i fastigheter. I samband med detta företräder bolaget varken fastighetsutvecklaren eller investeraren. Tessin har inte någon direkt eller indirekt koppling, inflytande eller ansvar över projektägaren eller investeringserbjudandet.

Vad gör- respektive vad gör inte Tessin?

Tessin tillhandahåller en plattform bestående av ett tekniskt verktyg samt en elektronisk anslagstavla som fastighetsutvecklare kan nyttja i syfte att marknadsföra sin verksamhet och projekt samt för att hitta potentiella investerare.

Tessin gör inga åtaganden att hitta investerare. Tessin ger inga råd om investeringar och vidtar heller inga aktiva åtgärder för att sammanföra projektägare och investerare. All kommunikation avseende en eventuell investering sker mellan investeraren och projektägaren med eller utan de tekniska verktyg som Tessins plattform erbjuder.

Är Tessins verksamhet registrerad hos Finansinspektionen?

Ja, Tessin är registrerad som ett finansiellt institut hos Finansinspektionen.

Är Tessin arrangör eller distributör av de erbjudanden som marknadsförs på plattformen?

Nej, Tessin tillhandahåller endast plattform bestående av ett tekniskt verktyg samt en elektronisk anslagstavla.