Vilka projekt lanseras på Tessin?

Intagningskriterier

Skallkrav

 • Minimum 5 % i egen insats för projektet som fastighetsutvecklare söker finansiering till.

 • Godkänd penningtvättskontroll

 • Bekräftad identitet

 • Inga pågående ärenden eller skulder hos Kronofogden.

 • VD och styrelseledamöter har ej återkommande allvarliga anmärkningar hos utvalda myndigheter, t.ex. Skatteverket.


Initiala projektkrav

 • Uppvisa organisationsstruktur

 • Uppvisa tydligt syfte med finansieringen och status för projektet.

 • Presentera projektkalkyl, driftkalkyl och/eller resultat- och balansräkning ej äldre än 6 månader.

 • Presentera en plan för återbetalning till investerarna.

 • Tydliggöra fastighetsbeteckningar för fastighet/-er som avses finansieras.


Löpande projektkrav

 • Projektägaren är skyldig att löpande delge investerare information i anslutning till projektets delfaser.

 • Projektägaren är även skyldig att omedelbart informera om händelser av väsentlig betydelse som skulle kunna påverka tidsplan och/eller möjligheten att slutföra projektet