Tessins halvårsrapport 2021

Tessins halvårsrapport 2021

Det andra kvartalet 2021 levererade ökad omsättning och en notering av Tessin på Nasdaq First Growth Market. Under kvartalet förmedlade Tessin sammanlagt 332,6 MSEK i lån till fastighetsutvecklare.

“Vi ser en ökad efterfrågan och tillväxt på de finansieringslösningar vi erbjuder via vår plattform vilket påverkar vår nettoomsättning som ökade med 20 procent under kvartalet. Vi nådde högre omsättning och förmedlade fler lån än något tidigare kvartal." kommenterar Heidi Wik, VD för Tessin Nordic Holding AB (publ.).

Läs hela delårsrapporten här.

Periodens nyckeltal

April – juni 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 20 procent och uppgick till 13,3 (11,1) MSEK.

 • Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster (justerad EBIT) uppgick till -2,4 (0,4) MSEK. Detta exkluderar kostnader om 59,2 MSEK hänförliga till börsnoteringen av Tessin, vilket innefattar en resultatmässig engångspost om -57 MSEK till följd av redovisningsregler för omvända rörelseförvärv. Resultateffekten är inte kassaflödespåverkande, utan är endast redovisningsmässig post.

 • Rörelseresultatet (EBIT) inklusive jämförelsestörande poster uppgick till -61,7 (0,4) MSEK.

 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -61,2 (0,2) MSEK.

 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,73 (0,00) SEK.

 • Under kvartalet ökade värdet av förmedlade lån med 83,0 procent och uppgick till 332,6 (181,7) MSEK.

Januari – juni 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 9 procent och uppgick till 19,7 (18,0) MSEK.

 • Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster (justerad EBIT) uppgick till -10,2 (-8,5) MSEK. Detta exkluderar kostnader om 60,2 MSEK hänförliga till börsnoteringen av Tessin, vilket innefattar en resultatmässig engångspost om -57 MSEK till följd av redovisnings regler för omvända rörelseförvärv. Resultateffekten är inte kassaflödespåverkande, utan är endast redovisningsmässig post.

 • Rörelseresultatet (EBIT) inklusive jämförelsestörande poster uppgick till -70,4 (-8,5) MSEK.

 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -69,4 (-7,9) MSEK.

 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -3,12 (-0,001) SEK.

 • Under perioden ökade värdet av förmedlade lån med 55,6 procent och uppgick 475,9 (305,8) MSEK.

Väsentliga händelser under perioden

 • I april genomförde Tessin Nordic AB en riktad nyemission som fulltecknades och tillförde bolaget 38,5 MSEK före transaktionskostnader.

 • Tessin Nordic Holding AB (publ) noterades på NASDAQ First North genom ett omvänt förvärv via Effnetplattformen AB.

 • Ny styrelse utsågs på årsstämman den 21 maj för Tessin Nordic Holding AB (publ). Styrelsen består av: Eva de Falck (styrelseordförande), Alexander Molander, Katrin Lindahl Wallin, Pär Roosvall och Jonas Björkman.

 • Den 1 juni tillträdde Heidi Wik som VD och koncernchef.

 • Tessin Services lanserades. Tessin Services är en låneagentsverksamhet med syftet att effektivisera låneprocessen samt öka kontinuiteten och tryggheten för medlemmarna på Tessins plattform. Verksamheten bedöms också komma att bidra med betydande löpande intäkter. Tessin Services har under perioden tecknat två nya låneagentavtal.

Video: Prestation av Tessins halvårsrapport. Om ni är intresserade av Tessin som bolag finns möjlighet att läsa mer om Tessins aktie på Tessins hemsida

Du kanske även gillar: