Tessin introducerar inlösenfunktionen Tessin Market

Tessin introducerar inlösenfunktionen Tessin Market

Långivare på Tessins plattform har under lång tid efterfrågat en möjlighet att lösa in lån i förtid. För livet pågår och förutsättningarna förändras. En annan investeringsmöjlighet dyker upp, en bil går sönder eller ett tålamod tryter. Anledningarna kan vara många till varför man efterfrågar likviditet i sina investeringar. Tessin lanserar därför nu inlösenfunktionen ”Tessin Market”.

Ambitionen är att Tessin Market på sikta ska kunna ställa ett förutbestämt pris på samtliga utestående lån innebärande att långivaren vid varje given tidpunkt ska kunna välja att inlösa sina lån via en automatiserad process. Lån som förfallit till betalning, riskerar förseningar eller uppvisat andra avvikelser kommer dock att prissättas individuellt.

Inledningsvis kommer Tessin Market endast att ställa pris på ett antal utvalda lån i syfte att utvärdera intresse, funktionalitet och prissättning.

FAQ

Hur funkar det?

Långivare i berörda lån får information om inlösenerbjudandet via e-post. Erbjudandet finns även i inloggat läge på plattformen under ”Mina investeringar”, klicka in på aktuellt projekt och sedan på ”Förtidsinlösen”. Om väljer att acceptera erbjudandet så undertecknar du ett överlåtelseavtal med ditt Bank-ID via Scrive. Inlösensumman överförs sedan till det bankkonto som du angett på Tessins plattform inom 5 bankdagar. Notera att inlösenerbjudandet är begränsat i tid samt att det finns ett maximalt belopp som kan inlösas av varje lån, innebärande att det i normalfallet är ett begränsat antal långivare som har möjlighet att acceptera erbjudandet innan det stänger.

Vilka lån omfattas av inlösen?

Inledningsvis kommer Tessin Market endast att ställa pris på ett antal utvalda lån i syfte att utvärdera intresse, funktionalitet och prissättning. De utvalda lånen är en blandning av sådana som är försenade och sådana som belöper enligt plan.

Ambitionen är att Tessin Market på sikta ska kunna ställa ett förutbestämt pris på samtliga utestående lån innebärande att långivaren vid varje given tidpunkt ska kunna välja att inlösa sina lån via en automatiserad process. Lån som förfallit till betalning, riskerar förseningar eller uppvisat andra avvikelser kommer dock att prissättas individuellt.

Sköter Tessin inrapporteringen till Skatteverket efter genomförd inlösen?

Ja.

Varför ska man lösa in ett lån i förtid?

Tessin lämnar inga rekommendationer avseende huruvida man bör lösa in ett lån i förtid eller inte. Tessin Market ska betraktas som en inlösenfunktion för de långivare, oavsett anledning, som föredrar likviditet istället för att ligga kvar med sin låneandel. Det är dock alltid upp till den enskilde långivaren att besluta. Inlösenerbjudandena understiger initialt utlånat belopp, innebärande att den långivare som antar erbjudandet ger upp en vissa andel av lånebeloppet samt upplupen ränta. Notera att ett inlösenerbjudande inte ska tolkas som en indikation på ändrat marknadsvärde för låneandelarna. Dock kan man dra slutsatsen att ett erbjudande per definition innebär att det finns en motpart som anser att lånet i fråga har ett värde motsvarande erbjudandet eller högre.

Till vilket pris sker inlösen?

Ambitionen är att Tessin Market framgent ska kunna ställa ett förutbestämt pris på utestående lån. Lån som förfallit till betalning, riskerar förseningar eller uppvisat andra avvikelser kommer dock att prissättas individuellt. Inledningsvis kommer Tessin Market endast att ställa pris på ett antal utvalda lån i syfte att utvärdera intresse, funktionalitet och prissättning. Notera dock att inlösenerbjudandena vanligen understiger initialt utlånat belopp, innebärande att den långivare som antar erbjudandet ger upp en vissa andel av lånebeloppet samt upplupen ränta.

Tillkommer det courtage eller avgifter för mig som långivare?

Nej, det tillkommer inga avgifter. Den erbjudna inlösensumman är den summa som sätts in på långivarens bankkonto.

När och var betalas inlösensumman ut till säljande långivare?

Inlösensumman utbetalas till det bankkonto som du angett på Tessins plattform inom 5 bankdagar.

Hur påverkas låntagaren?

Låntagaren påverkas inte då det enbart är andelar i lånet som byter ägare. Lånets underliggande villkor påverkas inte.

Vem är det som löser in lånen?

Tessins helägda dotterbolag Tessin Capital är motpart i inlösenförfarandet genom att agera kommissionär för den kapitalpartern som visat intresse för att ta över lånet. Tessin Capital förvärvar alltså alltid låneandelarna för annans räkning.

Är ett erbjudande en indikation på ökad eller minskad risk i lånet?

Avsikten är att erbjudande ska kunna lämnas för alla typer av lån, både sådana som belöper enligt plan och sådana som är försenade eller drabbats av andra typer av problem. Ett erbjudande ska inte tolkas som en indikation på förändring i risknivå.

Dock kan man dra slutsatsen att ett erbjudande per definition innebär att det finns en motpart som anser att lånet i fråga har ett värde motsvarande erbjudandet eller högre.

Tessins ambition är att i möjligaste mån motverka informationsasymmetri dvs tillhandahålla båda parter i ett inlösenförfarande samma information. Tessin kommer inte ge någon rekommendation eller ta ställning till ett enskilt erbjudande eller erbjudandets marknadsmässighet. Det är helt och hållet upp till långivaren att ta ställning till erbjudande utifrån sin individuella situation och riskvilja. Tessin tar heller inte något ansvar, gentemot långivare eller erbjudande part, för slutligt utfall av lånen.

 

Du kanske även gillar: