Så frigjorde fastighetskoncernen kapital inför expansionen

Så frigjorde fastighetskoncernen kapital inför expansionen

Via Tessins plattform har fler än 170 fastighetsaffärer över hela Sverige erhållit finansiering. I min roll som finansieringsrådgivare för jag löpande dialog med ett antal fastighetsaktörer som jag kopplar ihop med vårt investerarnätverk när det uppstår ett finansieringsbehov. En av de senaste finansieringarna jag samordnade avsåg en refinansiering.

På Tessin strävar vi alltid efter att anpassa låneupplägget efter den specifika kunden, som i det här fallet utgjörs av en etablerad fastighetskoncern. För att uppnå en ömsesidig lönsamhet i modellen ställs höga krav på tajming och en tät dialog mellan Tessins finansieringsrådgivare och låntagaren. Efter diskussioner om kundens finansiella struktur och framtidsplaner, togs beslutet att belåna en av industrifastigheterna, i syfte att frigöra kapital för att förverkliga koncernens expansionsplaner. Lånet fulltecknades fem dagar efter att det lanserats till Tessins investerarnätverk.

Tessin

Tessin är Nordens största investeringsplattform för fastigheter med över 45 000 registrerade medlemmar. Företaget tar avstamp i att det finns många potentiella lukrativa fastighetsprojekt som inte genomförs eftersom det saknas finansiering. Samtidigt finns det gott om kapital som investerare vill placera till rimliga avkastningsnivåer. Sedan starten har Tessin rest mer än 1,5 i kapital fördelat på över 110 projekt, allt från nybyggnation, förvärv, och konverteringar till refinansieringar.

Läs mer om fastighetsfinansiering på Tessin

Koncernen bakom finansieringen

Låntagaren är en fastighetskoncernen främst verksam i Eskilstuna som planerar att expandera sin verksamhet. Bolaget arbetar med fastighetsutveckling och fastighetsförvaltning och har i dagsläget tre bostadsprojekt i produktion varav två är egna hyresrättsprojekt och det tredje är ett BRF-projekt i samarbete med Skanska. Under 2019 färdigställdes bl.a. stommar för ca 258 bostäder, ett ålderdomshem samt två industrifastigheter.

Förutsättningar för lånet

Det aktuella lånet löper över 12 månader med sju procent årsränta och säkerställs med fastighetspant och proprieborgen.

De avgörande styrkorna i det aktuella projektet utifrån ett investerarperspektiv var:

  • Kapitalstark fastighetskoncern

  • 8,5 procent direktavkastning

  • Fastighetspant

Investerarnätverket visade ett starkt intresse för projektet och bolaget valde därför att ta in ytterligare 100 000 kr via platttformen. Återbetalningen av det aktuella lånet planeras ske genom kassaflöden från den löpande koncernverksamheten som redovisade en omsättning på ca 37 mkr med en balansomslutning om ca 77 mkr per det senaste bokslutet. Bolaget som ställer borgen för det aktuella lånet redovisade en balansomslutning om ca 21 mkr.

Första steget mot digital fastighetsfinansiering

På Tessin arbetar vi aktivt för att kartlägga intressanta bolag med fastighetsrelaterade projekt som söker finansiering. Om du är intresserad av att erhålla finansiering genom Tessins nätverk av investerare är det första steget att kontakta en finansieringsrådgivare för att diskutera förutsättningarna för lånet. Inför en kapitalresning gör vi en översiktlig helhetsbedömning av med särskilt fokus på erbjuden säkerhetsmassa utifrån fastighetens nuvarande eller framtida marknadsvärde. Vi har genomfört allt från refinansieringar, till delfinansierngar av renoveringar, nyproduktion och konverteringar. Om du är intresserad av att investera eller läsa mer om genomförda projekt kan du skapa ett konto på Tessin.

Kontakta mig idag för ett upplägg som passar din fastighetsaffär.

Alexander Forsgren
+46 70-265 31 22


Vill du också ta dig in på fastighetsmarknaden? Registrera dig på Tessin.com och bli uppdaterad med nya investeringsmöjligheter och branschnyheter varje vecka.


Du kanske även gillar: