Kommentar till rådande läge samt frågor och svar

Kommentar till rådande läge samt frågor och svar

På kort tid har coronapandemin skakat om världsekonomin, vilket drabbat den svenska samhällsekonomin och finansmarknaden. I det rådande läget uppstår många investeringsrelaterade frågor. Nedan besvaras de vanligaste frågorna som inkommit från Tessins medlemmar.

Sverige och omvärlden genomgår för närvarande en utmaning som vi inte genomlevt i modern tid. Den pågående krisen påverkar alla på ett eller annat sätt. Det är å ena sidan ett folkhälsoproblem med ett ökande antal smittade, å andra sidan ett samhällsproblem eftersom åtgärderna för att hindra smittspridningen påverkar vardagen för företag, myndigheter och privatpersoner.

Tessin har avsatt ytterligare resurser för att intensifiera kontakten med våra låntagare för att försäkra oss om att projekten löper enligt plan. Glädjande nog kan vi än så länge konstatera att förutom ett mindre antal förseningar på grund av materielleveranser från utlandet verkar projekten inte drabbats nämnvärt.

För att skydda våra medarbetare och följa Folkhälsomyndighetens råd arbetar Tessins personal hemifrån tills vidare vilket på intet sätt inverkar på vår effektivitet eller leveransförmåga och som sagt vi har bildat en särskild grupp som fokuserar på att löpande ha kontakt med projektägare. Vi kan inte utesluta att vissa projekt kan komma att påverkas om begränsningarna i samhället blir mycket långvariga.

Samtidigt som rådande situation slår mot näringslivet med full kraft kan jag konstatera att Tessin gör ett starkt resultat i fråga om tecknade avtal om finansieringslösningar. Till och med dagens datum har vi under första kvartalet 2020 vuxit med 137 procent i tecknade avtal med fastighetsutvecklare. Värdet på tecknade avtal motsvarar ett värde på 290 MSEK i utlåning (under motsvarande period 2019 hade vi en lånevolym motsvarande 122 MSEK) när alla lånen är finansierade. Det är glädjande att se hur vi fortsätter att växa trots den rådande marknaden och vår ambition är att fortsätta på den strategi som lades fast redan våren 2018.

Se till att besöka vår hemsida de kommande veckorna då det kommer komma många intressanta projekt som behöver er finansiering.

Tessins syn:

  • Kortsiktigt kan den rådande turbulensen på finansmarknaden ha viss påverkan på investeringsvilligheten i lån till fastighetsprojekt. Med det sagt är vi förvissade om att bra projekt, i bra lägen med trygga och erfarna projektägare samt säkerheter i form av minst fastighetspant alltid kommer vara attraktiva.

  • Med det fortsättningsvis stora gapet som råder på marknaden för fastighetsinvesteringar och bankernas fokus på insatser för att rädda och stärka företags kassaflöden, kommer Tessins roll att öka i betydelse. Bankerna kommer sannolikt i mindre utsträckning låna ut pengar till fastighetsutveckling i närtid när de sannolikt har tusentals kunder som behöver stöd för att verksamheterna inte skall gå omkull.

  • Det fortsatt mycket stora underskottet i förhållandet mellan behov av nya bostäder och produktionstakten kommer stimulera till att mindre och medelstora utvecklingsprojekt kommer söka kapital från aktörer som Tessin.

  • Tessin har under 2019 skapat underlag för och byggt strukturer som möjliggör för finansiering av större projekt upp till cirka 100 MSEK. Detta är möjligt genom de institutionella investerare som nu kompletterar våra användare på plattformen.

  • Genom lanseringen av Fastighetsräntefonden tillsammans Alfakraft Fonder har vi säkrat ytterligare en finansieringskälla som exklusivt kommer bidra till kapitalförsörjningen av våra projekt.

  • Investeringar i fastighetslån med säkerheter i fastighetspant är en investering med balanserad risk och fast avkastning under en kort till medellång sikt. Fastighetslån är i tider av turbulens på aktiemarknaden ett bra alternativ och komplement till en sparande.

Med vänliga hälsningar,

Thomas Ahlerup
Chef för investerarrelationer
info@tessin.com

Frågor och Svar

Q: Omfattas Tessins projektägare av de åtgärder som regeringen har sagt att de kommer hjälpa ekonomiskt?

A: Vi har inte tillgång till annan information än den som är publik och finns att läsa på Finansdepartementets, Skatteverkets och Tillväxtverkets respektive webbplatser. Så vitt vi förstår omfattas alla företag i Sverige av åtgärder för att minska kostnaderna för anställda och löneuttag som till exempel möjligheten för företag att permittera anställda med ekonomisk ersättning i sex månader. Samma sak gäller övertagande av sjuklön samt möjlighet att få uppskov med skatter i maximalt tre månader (inklusive redan inbetalda skatter). Åtgärder kommer löpande och dessa redovisade åtgärder har eller kommer sannolikt kompletteras med fler.

Q: Om en fastighetsutvecklare får en möjlighet att skjuta upp betalningar av sina skatter som stödpaketet anger, finns det någon risk att det missbrukas och kan det komma att påverka återbetalningar till era investerare?

A: För det första har regeringens paket ingenting med skuldsidan i balansräkningen hos företag att gör utan riktar helt in sig på att stärka kassaflöden i bolagen för att man skall klara av att betala löner, räntor och leverantörer. För det andra är det inga bidrag som bolagen får utan när det gäller skatterna så lånar ju bolagen av sig själva genom den skatt man redan betalt och då till en ganska saftig ränta om 6,6 procent. Dvs. alla pengar skall tillbaka till staten. Om en projektägare väljer att gå i konkurs, oavsett anledning, så har ni som långivare ofta den starkaste säkerheten man kan ha, nämligen fastighetspant. Era fordringar är prioriterade och om en fastighet tvingas till försäljning så är det i princip bara skatt och moms som ska betalas innan lån till er och andra långivare.

Q: Vad kommer hända med mina aktuella investeringar till följd av Coronapendemin?

A: Coronakrisen i sig kommer inte föranleda några speciella åtgärder eller aktiviteter. Inte heller har krisen i sig någon direkt påverkan på våra projektägares verksamhet än på det sätt som alla företag drabbas, då främst av sjukdomar. Vi förstår att det uppstår många frågor i nuläget och att ni som investerare vill känna er trygga med er investering. Tessin arbetar skyndsamt med att kontakta alla låntagare för att erhålla en statusuppdatering avseende projekten, bolagen och deras verksamhet.

Q: Hur länge tror vi denna kris varar?

A: Det är svårt för någon att veta säkert eller att ha en uppfattning om. Det man kan se är att i Kina verkar man ha fått kontroll och fabrikerna har sakta dragit igång igen vilket också är fallet i Sydkorea. Tessins uppfattning är att man ska ställa in sig på att det andra kvartalet fortsätter som nu. Längre än så är det omöjligt för någon att ha en uppfattning om.

Q: Vad är status i de olika projekten?

A: Tessin kommer under de kommande dagarna att kontakta alla projektägare för att bilda sig en uppfattning om nuläget i respektive projekt och ambitionen är att rapportera detta till långivare via våra vanliga kanaler inom kort. Skulle det visa sig att någon projektägare signalerar allvarliga problem så kommer vi att rapportera detta till respektive långivare i det aktuella projektet. Glöm inte att som långivare hos Tessin (gäller inte de som investerade tidigare via preferensaktier) har man ofta en stark säkerhet i form av en fastighetspant.

Q: Hur hanterar Tessin det rådande läget i förhållande till pågående projekt?

A: Tessin har initierat en grupp som följer utvecklingen noggrant. Vi har engagerat en besiktningsspecialist som vi med kort varsel kan skicka ut till den faktiska byggarbetsplatsen för att på plats gå igenom aktuellt läge med berörd projektägare. Utifrån den bedömning vi gör med utgångspunkt från platsbesöket utarbetar vi en handlingsplan för respektive projekt. Arbetsgruppen består av kreditchef, chef fastighetsrådgivning, bolagsjurist, Tessins operativa chef, Tessin chef investerarrelationer samt Tessins kommunikationsansvarige för relationen till projektägare.

Q: Påverkar rådande marknadsoro direkt eller indirekt det projekt ni bedriver eller er verksamhet?

A: Kortsiktigt kan den oro som råder skapa en viss osäkerhet bland bostadsköpare som i sin tur kan påverka försäljningstakten i de projekt där det fortfarande är många osålda bostäder. I Tessins fall och de projekt Tessin bidragit till att finansiera har många projekt redan vid investeringstillfället en hög försäljningsgrad vilket sannolikt bidrar till att minska risken för att ett projekt inte fullföljs som avtalat.

Q: Givet läget just nu, ser ni en ökad sannolikhet för att projektet kan komma att fördröjas och/eller försenas?

A: I och med att den absoluta majoriteten av våra projekt redan innan utmaningarna som den rådande marknaden representerar följer sin plan och dessutom utgörs av mindre byggbolag så är risken för förseningar på grund av stora sjukskrivningar sannolikt liten. I de flesta fall är de bostäder som producerats redan sålda med bindande avtal varför vi ser en mindre risk för att dessa projekt inte kommer att följa uppsatta tidsplaner. Om det skulle hända har vi en bra beredskap för att hantera dessa situationer och kommer löpande att kommunicera med våra medlemmar.

Q: Hur påverkar det i sådana fall återbetalningen till investerarna?

A: Alla fastighetsutvecklingsprojekt löper vid olika tillfällen risken att drabbas av förseningar på grund av omständigheter som ingen kunnat förutse. Det gäller inte bara Tessins projekt utan drabbar små som stora fastighetsutvecklingsprojekt. Vi har sedan start en tydlig policy för hur vi arbetar med projekt som inte håller tidsplanen. I tider som dessa har vi tagit tillfället i akt och skärpt kraven på projektägarens rapportering. Vi följer upp eventuella problem på plats och med en speciell grupp som hanterar förseningar. Tessin har till dags dato finansierat snart 200 projekt och förmedlat lån på mer än 2 miljarder kronor. Vi har återbetalt snart 1,3 miljarder och färre än fem projekt har inte slutförts som planerat. Alla aktuella lån idag har oftast minst en fastighetspant som säkerhet vilket innebär att man som långivare har en stark säkerhet om projektet mot förmodan inte färdigställs som planerat.

Q: Hur arbetar Tessin med att förmedla uppdaterad information till oss investerare gällande pågående investeringar?

A: Informationsgivningen till våra medlemmar och investerare är del av vårt dagliga arbete. I det läge som råder kommer Tessin i större utsträckning att aktivt informera om pågående projekt och inte invänta rapporter från projektägaren.

Q: Jag är orolig för marknaden och för min investering i det senaste projektet. Behöver jag betala in för investeringen?

A: En intresseanmälan är inte bindande men om du har tecknat andelar och undertecknat ett låneavtal är det bindande. Om du väljer att avstå från att betala in pengar för investeringen du tecknat dig för kan låntagaren komma att vidta åtgärder för att säkerställa att de som tecknat avtal också betalar enligt villkoren.

Q: Finns det möjlighet för projektbolagen att återkoppla om återbetalningsstatus till oss investerare inom kort?

A: Tessin arbetar skyndsamt för att möjliggöra informationsutskick så snart som möjligt i samtliga projekt.

Q: Skulle projektbolagen ni samarbetar med kunna kommentera bolagets betalningsförmåga?

A: Tessin kommer under de kommande dagarna att kontakta alla projektägare för att bilda sig en uppfattning om nuläget i respektive projekt och ambitionen är att rapportera detta till långivare via våra vanliga kanaler inom kort. Skulle det visa sig att någon projektägare signalerar allvarliga problem så kommer vi att rapportera detta till respektive långivare i det aktuella projektet. Glöm inte att som långivare hos Tessin (gäller inte de som tidigare investerade via preferensaktier) har man oftast en stark säkerhet i form av en fastighetspant.

Q: När kommer nästa projektuppdatering i mina aktuella investeringar? – Jag är orolig för min återbetalning.

A: Tessin kommer under de kommande dagarna att kontakta alla projektägare för att bilda sig en uppfattning om nuläget i respektive projekt och ambitionen är att rapportera detta till långivare via våra vanliga kanaler.

Q: Vilka strategier kommer Tessin tillämpa nu i närtid för att rädda återbetalningen till oss investerare och vårda förtroendet mot oss investerare?

A: Tessin kommer under de kommande dagarna att kontakta alla projektägare för att bilda sig en uppfattning om nuläget i respektive projekt och ambitionen är att rapportera detta till långivare via våra vanliga kanaler inom kort. Om det skulle visa sig att det finns något projekt där det finns anledning att tror att en kommande återbetalning riskerar att försenas kommer vi informera långivarna om detta och vilka åtgärder Tessin vidtar för att säkerställa betalning.

Q: Finns det möjlighet för Tessin att uppdatera aktuell situation på hemsidan? - Jag eftersöker mer transparens från Tessin.

A: Tessin går förnärvarande igenom samtliga pågående projekt och kommer kommunicera status direkt till långivarna i respektive fastighetslån. Vi kommer dessutom att publicera en genomgång av hur Tessin ser på den rådande situationen och svara på ett antal vanligt förekommande frågor.

Du kanske även gillar: