Hur EU:s gemensamma riktlinjer för hållbara investeringar påverkar dig som investerare

Klimatförändringar och hållbara investeringar står högt på agendan för många investerare och hos EU. Däremot har det varit svårt att finna någon enhetlig beteckning på vad som faktiskt är hållbart och inte. I december 2019 har EU och dess medlemsländer jobbat intensivt på att ta fram gemensamma riktlinjer för detta: “EU Taxonomy for sustainable activities”. Vi tittar på vad det innebär för dig som investerare.

EU:s medlemsländer och parlament har under två intensiva veckor i december 2019 förhandlat om gemensamma riktlinjer för vad som ska betecknas som gröna och hållbara investeringar. Detta är en viktig del av EU:s mål att nå klimatmålen om att vara koldioxidneutralt 2050.

Klimatförändringar skulle påverka stora delar av ekonomin när företag måste vidta dyra åtgärder för att anpassa verksamheten eller lider skador av effekterna av ett förändrat klimat. För dig som fastighetsinvesterare, kan klimatrisker annars bli mycket dyra om du inte kan försäkra dina fastigheter mot exempelvis översvämningar och får själv stå för skadorna som uppstår. Försäkringsbolag kan nämligen ändra din försäkring vid din årliga förnyelse, så att riskerna för skador är dina egna och inte uppbärs av försäkringsbolaget.

Som en del av denna omställning finns det mycket som ska göras. På finansmarknaden, uppmuntras fonder, pensionsbolag och investerare att investera i gröna och hållbara investeringar. Det har däremot varit mycket oklart vad som faktiskt varit en “grön investering”. Därför har EU tagit fram gemensamma riktlinjer om detta (EU Taxonomy for sustainable activities) för finansområdet. Dessa träder i kraft i januari 2020.

Varför behövs gemensamma riktlinjer för hållbara investeringar?

Innan EU:s nya riktlinjer trätt i kraft, har finansmarknaden varit splittrad om definitionen av vad som faktiskt utgör en grön investering. Nu finns flera enskilda företag som tillhandahåller olika egna riktlinjer för vad som kan kallas för en hållbar investering. Samtidigt ställer många investerare krav på att fondförvaltare ska placera kapitalet på ett hållbart sätt. Många fondprodukter betecknas numera med märkningar som “ESG”, “Sustainable”, “etisk” eller med Svanenmärkning som fondförvaltaren kan köpa.

Det har dock varit utmanande när definitionen varit otydlig om vad en hållbar investering är för något. Problemet är att det inte har funnit några gemensamma kriterier för att ett bolag eller en investering ska betecknas som grön.

Exempelvis inkluderar nu många ESG-fonder oljebolag som BP och Shell för att de har gröna initiativ, trots att bolagen i sin helhet inte sysslar med grön verksamhet. Biltillverkaren Volkswagen har också toppat listorna för de mest gröna bolagen. Bolag som inte är miljövänliga, har alltså stämplats som sådana, eftersom det varit möjligt med de gamla och otydliga riktlinjerna.

Sådan “Greenwashing”, alltså att genom små gröna initiativ tvätta bort en annars brun stämpel, har varit ett stort problem då bara symboliska handlingar krävts för att få ett bolags hela verksamhet att uppfattas som positiv bland investerare. För Volkswagens del, har bolaget, tack vare att det utvecklar en del elbilar, betecknats som en grön investering, trots att absoluta majoriteten av intäkterna fortsatt kommer från bilar som drivs med fossila bränslen.

Greenwashing har varit en nödvändig åtgärd för bolaget för att fortsatt locka investeringar i dess aktier och företagsobligationer. Investerare söker i större utsträckning hållbara investeringar och många fonder har numera interna regelverk att kapitalet måste investeras hållbart. Då riskerar många bolags tillgång till finansiering strypas om man inte framstår som grön.

Lösningen för att få bort greenwashing och göra skillnad på riktigt för klimatet

Syftet med EU:s gemensamma riktlinjer är att göra faktisk skillnad för klimatet. Man vill få bort all greenwashing och istället förmå bolagen och näringslivet att göra riktig skillnad genom att fatta långtgående strategiska beslut om att anpassa hela sin verksamhet istället för att bara göra små justeringar för att få en grön stämpel.

Klimatfrågan är viktig och bör enligt EU tas på allvar. Då finns inte utrymme för godtycklighet och symboliska handlingar som nu är vanligt.

Därför arbetade EU:s medlemsländers regeringar och EU-parlamentet intensivt i december 2019 med att ta fram gemensamma riktlinjer för och en enhetlig måttstock om hur man mäter att en investering eller ett bolag är grön.

I Volkswagens fall, innebär förändringen att istället för att hela Volkswagen ska klassas som grön för att de har en del miljöpositiv verksamhet, så får Volkswagen bara betecknas sig som grön procentuellt sett för den del av omsättningen som den gröna verksamheten omfattar. Det innebär något förenklat att om elbilsförsäljningen står för 10 procent av omsättningen, så är Volkswagen ett grönt bolag till 10 procent.

Tidigare har Volkswagen alltså ansetts vara 100 procent grönt i investerarnas ögon. Denna förändring kan därför göra stor skillnad på hur företag arbetar med att klimatanpassa sin verksamhet och kommer att påverka hur investerares kapital allokeras till Volkswagen. Nu måste nämligen fondförvaltare redovisa hur gröna deras investeringar i Volkswagen och andra bolag är. Detta är något som kan få investerare att fly från fonden, om bolagen som den investerar i inte är tillräckligt gröna.

Vad blir effekterna av EU:s gemensamma riktlinjer?

I praktiken, kommer effekterna av EU:s riktlinjer att synas i dels hur European Investment Bank (EIB) kommer att investera i europeiska projekt och dels hur fonder och kapitalförvaltare kommer att placera sitt förvaltade fondkapital för sina investerare. EU räknar med att moroten och piskan för de europeiska företagen blir mer påtagliga, för att de ska arbeta mer aktivt med klimatfrågan. Detta är ett viktigt steg på vägen för att EU ska bli klimatneutralt år 2050.

Det kommer också bli tydligare för dig som privatinvesterare och småsparare om du investerar hållbart. Fonder som du investerar i kommer kunna redovisa detta tydligare och och de kan komma att allokera fondförmögenheten annorlunda. Dessutom kommer bolagen som du köper aktier i också ha krav på sig att redovisa i vilken utsträckning deras verksamhet är grön. Sådana krav ställs på större bolag, däribland många av börsbolagen.

Du som investerare kan alltså göra skillnad för klimatet och rösta med fötterna. Det kan du göra genom att göra en översyn över din portfölj och välja bort sådana verksamheter som inte uppfyller kriterier om hållbarhet.

Lär dig mer om EU:s nya riktlinjer och hur det kommer att påverka dig som investerare på Europaparlamentets hemsida.

Liknande artiklar

Du kanske även gillar: