Dessa är FN:s sex principer för hållbara investeringar

Dessa är FN:s sex principer för hållbara investeringar

Hållbara och etiska investeringar är minst sagt på modet. Allt fler kapitalförvaltare och professionella investerare har tagit till sig detta och implementerar förändringar i sina verksamheter för att investera mer ansvarsfullt. För att hjälpa dem på traven, har FN tagit fram sex principer som ska styra hur förvaltare ska agera för att investera hållbart. Vi tittar närmare på dessa och hur de påverkar dig som investerare och fastighetsutvecklare.

Har du ännu tagit en titt på din portfölj och dina investeringar ur ett hållbarhetsperspektiv? Allt fler investerare gör numera en översyn över sina innehav för att städa ut bruna och miljöförstörande placeringar.

Exempelvis Norska Oljefonden har gjort just detta. Under 2019 har fonden gått ur 42 investeringar som inte lever upp till fondens krav på hållbarhetsredovisning, vilket har rapporterats i Dagens Industri. Detta är bara ett av flera exempel på stora och institutionella investerare som gör förändringar i sin förvaltning för att portföljen ska vara mer hållbar och etisk.

Tessin

Tessin är Nordens största investeringsplattform för fastigheter med över 45 000 registrerade medlemmar. Företaget tar avstamp i att det finns många potentiella lukrativa fastighetsprojekt som inte genomförs eftersom det saknas finansiering. Samtidigt finns det gott om kapital som investerare vill placera till rimliga avkastningsnivåer. Sedan starten har Tessin rest mer än 1,5 i kapital fördelat på över 110 projekt.

Skapa ett konto här

Hållbara investeringar är viktigt för att få bukt på klimatförändringarna och att minska klimatriskerna i portföljen. Genom att vara en investerare som tar aktiva val, så kan man göra skillnad när man röstar med fötterna. Börsbolagens tillgång till kapital på aktie- och obligationsmarknaderna är vitalt för deras överlevnad. Om bolag därför skulle stängas ute från kapitalmarknaderna för att investerare ger dem kalla handen som en följd av dåligt hållbarhetsarbete, står de inför valet att förändra verksamheten för att åter locka investerare, eller att gå under.

Vad som definieras som gröna investeringar är kanske inte alltid helt självklart. Det finns nämligen många sätt att se på saken. Vi har redan skrivit om hållbarhetskriterier i två inlägg på sistone. Då har vi dels diskuterat vad ESG-kriterier är och dels tittat närmare på EU:s taxonomi för hållbara investeringar.

Den här gången däremot, gör vi en djupdykning i FN:s principer för hållbara investeringar, eller “UNPRI”, som är akronymen för UN Principles for Responsible Investment. De här principerna är främst riktade till kapitalförvaltare och institutionella investerare för att dessa ska kunna ta aktiva åtgärder för att bidra till ett mer hållbart samhälle genom ansvarsfulla investeringar.

Vad är FN:s principer för hållbara investeringar?

I syfte att få finansbranschen att verkligen ta till sig hållbarhet och att få det att genomsyra finansbolagets verksamheter, har FN redan 2005 tagit fram sex principer som ledstjärnor för kapitalförvaltare när de ska investera hållbart och etiskt. Kapitalförvaltare följer dem för att implementera ESG-kriterierna när de placerar sitt förvaltade kapital. De kapitalförvaltare som följer dessa principer, lovar sina stakeholders och investerare att de ska placera det förvaltade kapitalet på ett sätt som är förenligt med vad som är bäst för samhället.

Principerna fungerar som långsiktiga riktlinjer för kapitalförvaltare och organisationer för hur det ska verka för att bidra till ett hållbart samhälle. Principerna ska också hjälpa institutionella investerare och förvaltare att finna konkreta sätt att ta fram och implementera interna policys och riktlinjer för att arbeta på ett sätt som tar mer hänsyn till samhället och miljön.

Så hur hänger FN:s principer för hållbara investeringar (UNPRI) samman med ESG-kriterier och EU:s taxonomi för hållbara investeringar? Det kan kanske verka som att FN:s principer och EU:s taxonomi är ungefär samma sak. Bägge riktas till kapitalförvaltare och institutionella investeringar och båda bygger på att dessa investerare ska placera sina pengar med hänsyn till ESG-kriterierna.

Skillnaden mellan FN:s principer och EU:s taxonomi är att taxonomin definierar vilka investeringar som betecknas som gröna och ansvarsfulla. FN:s principer, å andra sidan, gör inte några närmare definitioner för vad som är gröna investeringar, utan snarare sätter upp ett ramverk för hur investerare bör tänka när man implementerar ESG-kriterierna när man förvaltar kapital.

Vilka är de sex principerna för hållbara investeringar?

Formen för FN:s principer, är att kapitalförvaltare och institutionella investerare världen över åtar sig att följa dem. Förvaltaren undertecknar ett åtagande att följa principerna, och de förvaltare och investerare som har gjort detta publiceras också på UNPRI:s hemsida. Också många svenska kapitalförvaltare och institutionella investerare finns med på denna lista.

Så vad innebär principerna? Som sagt, består FN:s principer för hållbara investeringar av sex principer. Tanken med dessa är att förtydliga för investerare vilket förhållningssätt man bör ha till ansvarsfulla investeringar och hur man får verksamheten och investeringsbesluten att genomsyras av en medvetenhet om ESG-frågor. De sex principerna som kapitalförvaltarna ska följa finns på UNPRI:s hemsida med förtydliganden och kommentarer men kan översättas till nedan:

Princip 1. “Vi kommer att införliva ESG-frågor i vår investeringsanalys och beslutsfattningsprocess.”
Princip 2. “Vi kommer att vara aktiva ägare och införliva ESG-frågor i våra riktlinjer och vårt agerande för vårt ägande.”
Princip 3. “Vi kommer att begära ändamålsenlig utgivning av information om ESG-frågor från de bolag vi investerar i.”
Princip 4. “Vi kommer att arbeta för att främja acceptans för och implementering av dessa principer inom investeringsbranschen.”
Princip 5. “Vi kommer att arbeta tillsammans för att förbättra vår effektivitet i implementeringen av principerna.”
Princip 6. “Vi kommer att genom rapportering följa upp våra aktiviteter och framsteg mot att implementera principerna.”

Varför är FN:s principer för hållbara investeringar viktiga för dig?

När kan du ha nytta av dessa principer? Det beror lite på hur du investerar eller hur du jobbar som fastighetsutvecklare. Som investerare, är det värt att känna till hur exempelvis fondförvaltare jobbar med ESG-frågor och således hur de jobbar när de allokerar dina besparingar.

Som fastighetsutvecklare, kan du emellanåt komma i sådana situationer att du behöver söka kapital från professionella investerare. Det gäller främst när ditt fastighetsbolag har vuxit sig någorlunda stort och du behöver större mängder kapital. Då är det värt att känna till hur de som du vill ska investera i ditt bolag arbetar när de allokerar sitt kapital. På så vis kan du förbereda dig och ditt bolag för att kunna vara en attraktiv investering som uppfyller de kriterier som den professionella investeraren har åtagit sig att uppfylla. Genom att tänka proaktivt och forma ditt bolag som en hållbar investering, underlättar du din egen tillgång till kapital när du skalar upp.


Vill du också ta dig in på fastighetsmarknaden? Registrera dig på Tessin.com och bli uppdaterad med nya investeringsmöjligheter och branschnyheter varje vecka.


Du kanske även gillar: