Rapport om tillväxten för crowdfunding i Europa

Rapport om tillväxten för crowdfunding i Europa

Varje år samlar Cambridge Centre for Alternative Finance in data om crowdfunding i Europa och i världen och redovisar dessa i en benchmarking-rapport. I maj i år, publicerades den fjärde rapporten i ordningen - den för 2017 - och vi har tittat närmare på hur branschen utvecklats. Vi börjar med ett inlägg om Europa och följer sedan upp med ett inlägg om Sverige och Norden.

Hur har marknaden för crowdfunding och P2P Lending utvecklats under 2017? Vi har grottat ned oss i den rapport som publicerats av Cambridge Centre for Alternative Finance och tagit reda på just det. Detta inlägg är också en uppföljning på vad vi skrev för ett år sedan - om utvecklingen 2016.

Tessin

Tessin är Nordens största investeringsplattform för fastigheter med 45 000 registrerade medlemmar. Företaget tar avstamp i att det finns många potentiella lukrativa fastighetsprojekt som inte genomförs eftersom det saknas finansiering. Samtidigt finns det gott om kapital som investerare vill placera till rimliga avkastningsnivåer. Sedan starten har Tessin rest 1,4 miljarder i kapital fördelat på över 130 projekt.

Skapa ett konto här!

På grund av att crowdfundingfenomenet har växt kraftigt de senaste åren, har de årliga rapporterna numera viss eftersläpning, varför rapporten för 2017 inte publicerades förrän i maj 2019. Däremot, är siffrorna fortfarande intressanta, eftersom de ger en bild av både den gångna tillväxten samt en indikation om utvecklingen framgent.

24 000 företag mottog 2017 finansiering via någon form av crowdfunding eller P2P Lending, vilket är ett tydligt tecken på att dessa alternativa finansieringsformer gör verklig skillnad för europeiska företag. Alternativ finans har haft som uttalat mål att hjälpa små och medelstora företag att växa, men har ofta haft begränsad verkan av att inte kunna sätta ihop tillräckliga mängder kapital. Detta håller dock på att förändras.

Vad händer på marknaden?

Under 2017, växte den europeiska marknaden för crowdfunding med 36 procent, mätt på transaktionsvolym, och uppnådde för första gången volymer på över 10 miljarder euro (varav 7 miljarder härstammar från Storbritannien). Detta tyder på att marknaden är under fortsatt stark tillväxt, även om tillväxttakten sjunkit något från höga nivåer på 102 procent under 2016.

Fortfarande, är Storbritannien alltså den absolut största enskilda marknaden med en marknadsandel på 68 procent (en minskning med 5 procentenheter från föregående år). Därefter återfinns Frankrike, Tyskland och Nederländerna mätt på volym, men ser man till volym per capita, är Storbritannien fortsatt i topp, men åtföljs av Estland, Lettland, företagarvänliga Georgien och sedan Finland.

Av de många olika former av crowdfunding och P2P Lending, är konsumentlån alltjämt det största segmentet. Denna form har dubblats i volym till 1,4 miljarder euro och uppgår till 41 procent av all mätt alternativ finans (Storbritanniens siffror exkluderade).

Vad gäller Real Estate Crowdfunding, ökar denna form av finansiering med hela 136 procent på årsbasis och stod 2017 för en sammanlagd volym på 259 miljoner euro. Något anmärkningsvärt för de 35 plattformar som är förknippade med fastighetsfinansiering av denna form, är att bara 3 av dem hade internationell aktivitet. Tillväxtsiffrorna kan dock visa sig vara i underkant, eftersom en del plattformar som borde falla in under denna kategori, förefaller ha identifierat sig som Equity Crowdfunding-plattformar.

Särskilt för plattformar som är verksamma med fastighetsfinansiering (Real Estate Crowdfunding), är att dessa plattformar har en hög grad återkommande klientel, alltså att företagen som brukat dessa plattformar för finansiering, i stor utsträckning återvänder. Hela 25 procent av fastighetsbolagen återvänder till plattformarna (sidan 40 i rapporten).

Däremot är det synligt att dessa plattformar har en mycket låg grad av automatisering av selekteringen av kapitalsökande bolag - bara 3 procent av plattformarna har på något sätt automatiserat processen (sidan 41). Detta kan jämföras med 82 procent av konsumentlåneplattformarna.

Trender

Slutsatsens om kan dras från rapporten, är att marknaden för crowdfunding och P2P Lending i Europa mognar än mer. Tillväxttakten avtar något, men ligger fortfarande på höga nivåer, men är inte längre över 100 procent när man mäter årlig volymtillväxt. Även andra faktorer tyder på en mognande marknad, och särskilt två ska här nämnas, nämligen institutionellt deltagande samt plattformarnas produktutveckling och innovation.

Institutionella investerare, alltså pensionsbolag, försäkringsbolag och andra typer av fonder, har en viktig del i crowdfundingekosystemet. Däremot minskar deras andel av den totala transaktionsvolymen till 13 procent, vilket befäster att crowdfunding och P2P Lending i grund och botten är en alternativ finansieringsmetod skiljd från traditionella kanaler. Däremot växte institutionellt deltagande i nominella termer, och volymen mätte 452 miljoner euro.

Plattformarnas innovation, eller “R&D", var stor under 2017, vilket tyder på att första generationen produkter har passerat, och en ny era tar vid för många av plattformarna. R&D-utvecklingen bestod av främst tre nyckeldelar: effektivitetsförbättringar, kundtjänst och kundupplevelse. Automatisering och streamlining av processen var märkbart den största förbättringen som de europeiska plattformarna arbetat med. Störst benägenhet att arbeta med R&D har varit för de modeller som rör fastighetsinvesteringar. Samtliga Property Lending-plattformar (främst konsumentlån för fastighetsköp) hade förnyat sig, medan för Real Estate Crowdfunding var siffran 95 procent.

Internationaliseringen av plattformar är på framfart. Med detta menas att allt fler plattformar får inflöde av kapital från utlandet till sina projekt, men också att utländska projekt finansierar från inhemska investerare. Därutöver började allt fler plattformar att söka sig till andra länder än hemlandet i allt större utsträckning under 2017.

Vad händer härnäst?

Med största sannolikhet, är de ting som nämndes under trender inte tillfälliga företeelser, utan marknaden kan förväntas fortsätta utvecklas i den riktningen. Således, kan vi vänta oss fortsatt växande deltagande av institutioner när marknaden fortsätter att mogna. Detta är Tessin också ett tydligt exempel på, då vi lanserat en institutionell fond efter en tids förberedelser. Det som är tydligt, är att det finns synergier att hämta mellan aktörer inom traditionell finans och plattformar för alternativ finans. Med verklig sjösättning av EU-direktivet PSD2, kan detta öka än mer när fintech-företag kan få tillgång till gammelfinansens data.

Om 2017 var ett år då många plattformar innoverade sina plattformar, lösningar och produkter, så lär denna förnyelsevåg inte ha nått sitt slut. Det är av största vikt för varje plattform att ha ett finger i luften och förbättra upplevelsen för investerarna och projektägarna på plattformen. Därför, är det sannolikt att förädling av produktutbudet och plattformarnas användbarhet kommer att fortsätta förbättras.

Den innevarande trenden om internationalisering som vi sett både 2016 och 2017 kommer i allra högsta grad fortsätta. Detta gäller kapitalflöden över landsgränser både in till och ut från hemlandet, men också att många plattformar tar steget att expandera internationellt. Detta såg vi på nära håll under 2018, då Tessin också var i färd med att förbereda för expansionen till Finland.

Summa summarum, crowdfunding, P2P Lending och alternativ finans har blivit väletablerade företeelser och det finns inget som pekar på att dessa kommer att minska, eller ens stagnera i tillväxt. Denna demokratisering av finans och de möjligheter för småföretag att söka finansiering är viktiga element när banker är allt mer återhållsamma med sin utlåning. Därför, är vi övertygade om att tillväxten kommer att fortsätta.

Du kan läsa rapporten i sin helhet på Cambridge Centre for Alternative Finance


Vill du också ta dig in på den nordiska fastighetsmarknaden? Registrera dig på Tessin.com och bli uppdaterad med nya investeringsmöjligheter och branschnyheter varje vecka.


Du kanske även gillar: