Vem har vilket ansvar?

Ansvarsfördelning

Tessin

Tessin tillhandahåller en plattform för digital fastighetsfinansiering där möjligheten att investera i fastighetsrelaterade lån erbjuds. Fastighetsbolag i behov av finansiering kan därmed marknadsföra emissioner av fastighetsrelaterade lån mot Tessins användarbas.

Tessin ansvarar för att bolagen som reser kapital via plattformen uppfyller de intagningskriterier som ställts enligt Tessins kreditpolicy.

Enligt de krav på informationsgivning som låntagaren har åtagit sig, ansvarar Tessin för att tillhandahålla plattformen till låntagaren för löpande kommunikation. Tessin ansvarar ej för att låntagaren uppfyller de krav på informationsgivning som låntagaren har åtagit sig enligt lånevillkoren.

Tessin agerar ej rådgivande och ansvarar inte för vare sig projekten och/eller låntagaren. Tessin upplåter endast ett tekniskt verktyg till låntagaren och har inte någon direkt eller indirekt koppling, inflytande eller ansvar över låntagaren eller investeringserbjudandet.

Låntagare

Låntagaren omfattar fastighetsbolag och fastighetsutvecklare i behov av finansiering som marknadsför emissioner av fastighetsrelaterade lån på Tessin.com.

För att få marknadsföra en emission via Tessins plattform krävs att låntagaren uppfyller de intagningskriterier som ställs i enlighet med Tessins kreditpolicy.

Låntagaren är ansvarig för att all information som presenteras på plattformen och i investeringsmaterialet är sanningsenlig och att ingen relevant information har utelämnats som skulle kunna påverka ett investeringsbeslut.

Låntagaren åtar sig att använda de medel som investerats för det syfte som anges och att ställa de säkerheter till långivarna som avtalats.

Låntagaren är även skyldig att löpande informera om projektstatus till de som valt att investera i emissionen.

Långivare

Användarna på Tessins plattform är en del av det investerarnätverk, bestående av fysiska och juridiska personer, som utgör potentiella långivare i de fastighetsrelaterade lånen.

Som användare på plattformen finns möjligheten att anmäla sitt intresse för de specifika emissionerna av fastighetsrelaterade lån. Den enskilda användaren, och potentiella långivaren, ansvarar dock alltid för att göra sin egen bedömning och analys av emissionerna som marknadsförs på Tessin.com.

Som långivare åtar man sig att investera det belopp som följer av skuldebrevet.

Agent

Agenten företräder samtliga långivare och tillvaratar deras gemensamma intressen gentemot den låntagare som upptagit lånet. En enskild långivare kan därför inte agera på egen hand mot låntagaren.

Agenten har också hand om de säkerheter som ställts för ett lån, t.ex. i form av aktiebrev eller pantbrev i fastigheter.

Det är agenten som administrerar omröstningar kring ändringar och/eller tillägg till avtalet under lånets löptid.

Om en låntagare inte uppfyller sina förpliktelser enligt avtal kan agenten (om tillräckligt många långivare samtycker) agera för att säga upp lånet i förtid.

Betalningsinstitut

Zimpler är ett betalningsinstitut som har till uppgift att tillhandahålla en tjänst för betaltransaktioner hänförliga till emissioner av de fastighetsrelaterade lån som marknadsförs på plattformen.

Zimpler har tillstånd från Finansinspektionen i Sverige att utföra betaltransaktioner samt är anmälda hos Finansinspektionen i Finland som betalningsinstitut med gränsöverskridande verksamhet inom EES.