Vem har vilket ansvar?

Ansvarsfördelning

Tessin

Tessin tillhandahåller en plattform för digital fastighetsfinansiering där möjligheten att investera i fastighetsrelaterade lån erbjuds. Fastighetsbolag i behov av finansiering kan därmed marknadsföra emissioner av fastighetsrelaterade lån mot Tessins användarbas.

Tessin ansvarar för att bolagen som reser kapital via plattformen uppfyller de intagningskriterier som ställts enligt Tessins kreditpolicy.

Enligt de krav på informationsgivning som låntagaren har åtagit sig, ansvarar Tessin för att tillhandahålla plattformen till låntagaren för löpande kommunikation. Tessin ansvarar ej för att låntagaren uppfyller de krav på informationsgivning som låntagaren har åtagit sig enligt lånevillkoren.

Tessin agerar ej rådgivande och ansvarar inte för vare sig projekten och/eller låntagaren. Tessin upplåter endast ett tekniskt verktyg till låntagaren och har inte någon direkt eller indirekt koppling, inflytande eller ansvar över låntagaren eller investeringserbjudandet.

Låntagare

Låntagaren utgörs av fastighetsbolag och fastighetsutvecklare som söker finansiering för fastighetsprojekt. Finansieringserbjudandena utgörs i regel av säkerställda fastighetslån med fastighetspant, andra typer av säkerheter samt eventuella borgensåtaganden.

De investeringserbjudanden som presenteras på Tessins plattform måste alltid uppfylla samtliga krav som definieras i Tessins intagningskriterier. Låntagaren är ansvarig för allt innehåll, definitioner, dokumentation, kalkyler och övrig information som presenteras på plattformen och i relevant investerings-material. Låntagaren ansvarar också för att all information är sanningsenlig samt att ingen relevant information som skulle kunna påverka ett investeringsbeslut har utelämnats.

Låntagaren åtar sig att använda det kapital som ställts till förfogande av långivarna för det syfte som anges i låneavtalet samt att ställa avtalade säkerheter till långivarna via låneagenten. Låntagaren är enligt låneavtalet skyldig att löpande informera om projektstatus till långivarna.

Långivare

Användarna på Tessin utgör potentiella långivare i de fastighetsrelaterade lån som presenteras på plattformen och består av fysiska och juridiska personer, som anmält intresse av att direktinvestera i fastighetsprojekt genom att låna ut kapital mot en i förväg bestämd ränta. Lånen är i regel säkerställda med fastighetspant samt kan amorteras av låntagaren enligt de villkor som framgår av låneavtalet.

För att få investera via plattformen krävs att långivaren uppfyller de krav som framgår av Tessins användarvillkor, inklusive men inte begränsat till att fylla i Tessins kundkännedomsformulär. Efter icke bindande anmälan erhålls investeringsmaterial inklusive digitala låneavtal. Vid tidpunkt för distribuering av låneavtalen förbinder sig den långivare som signerar låneavtalet till att betala in det belopp som anges.

Användaren ansvarar alltid för att göra sin egen bedömning och analys av fastighetslånen som marknadsförs på Tessin.com. De lån som presenteras är förenade med risker och långivare som investerar är inte garanterade avkastning och/eller återbetalning av hela det insatta kapitalet.

Agent

Agenten företräder samtliga långivare och tillvaratar deras gemensamma intressen gentemot låntagaren och har hand om de säkerheter som ställts för ett lån, t.ex. pantbrev i fastigheter och/eller aktiebrev.

För de fall en låntagare inte uppfyller sina skyldigheter enligt låneavtalet eller något sker som avviker från den initiala tidsplanen, för låneagenten dialog kring potentiella åtgärder såsom t.ex. förlängd löptid, ytterligare säkerheter till förmån för långivarna, alternativt andra åtgärder för att tillvarata långivarnas intressen.

Agenten administrerar även omröstningar kring ändringar, tillägg och/eller uppsägning av låneavtalet under lånets löptid. Detta innebär att beslut kring lånet fattas av långivarkollektivet tillsammans enligt de regler som framgår av låneavtalet. En enskild långivare kan därför inte agera på egen hand mot låntagaren.

Betalningsinstitut

Zimpler är ett betalningsinstitut som har till uppgift att tillhandahålla en tjänst för betaltransaktioner. Zimpler har tillstånd från Finansinspektionen i Sverige att utföra betaltransaktioner samt är anmälda hos Finansinspektionen i Finland som betalningsinstitut med gränsöverskridande verksamhet inom EES.

Zimpler ansvarar för att tillhandahålla klientmedelskonto för de låntagare som reser kapital via Tessin.com. Långivarna överför sin del av lånebeloppet till det konto som tillhandahålls av Zimpler. När samtliga inbetalningar skett utbetalas lånebeloppet till låntagaren. Zimpler ansvarar för att överföringen sker till det bangiro som tillhandahålls av låntagaren.

Vid återbetalning till långivarna hanterar Zimpler samtliga transaktioner med hjälp av information från Tessin i egenskap av administrationsagent enligt låneavtal.