Aktieägarna i Tessin Nordic AB (publ) kallas härmed till årsstämma

Tid och plats
Aktieägarna i Tessin Nordic AB (publ), org. nr 556965-9187 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämmas måndag den 17 juni 2019 kl. 10.30 i Bolagets lokaler på adressen Olof Palmes Gata 31, 8 tr, 111 22 Stockholm. Registrering av deltagande vid årsstämman avbryts när stämman öppnas. Lokalen öppnas kl. 10.00.

Rätt att delta vid årsstämman
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen tisdag den 11 juni 2019. Vänligen anmäl deltagande på årsstämman via e-post till christina@tessin.se senast 11 juni 2019. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta vid årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 11 juni 2019. Detta innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela sin önskan därom till förvaltaren.

Ombud och biträden
Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) angivits i fullmakten. För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman. Aktieägare eller ombud får vid årsstämman medföra ett eller två biträden.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman.

 2. Val av ordförande vid stämman.

 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

 4. Godkännande av dagordning.

 5. Val av en eller två justeringsmän.

 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

 8. Beslut om

  1. fastställelse av resultaträkning och balansräkning;

  2. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och

  3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna, de tidigare styrelseledamöterna samt den verkställande direktören.

 9. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna.

 10. Val av styrelse, registrerat revisionsbolag samt huvudansvarig revisor.

 11. Beslut om nyemission av aktier.

 12. Beslut om emission av teckningsoptioner.

 13. Beslut om att bemyndiga styrelsen att notera Bolagets aktier på Nasdaq

 14. First North Stockholm.

 15. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Förslag till styrelse- och revisorsarvode (punkt 9)
Föreslås att oberoende ledamöter arvoderas med 100.000 kronor per år för ordförande respektive 80.000 kronor per år för ordinarie ledamot. Till övriga ledamöter i styrelsen förslås ingen ersättning utgå. Avseende revisorsarvode föreslås att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse, registrerat revisionsbolag samt huvudansvarig revisor (punkt 10)
Föreslås omval av samtliga styrelseledamöter, av registrerat revisionsbolag samt huvudansvarig revisor.

Förslag till beslut om nyemission av aktier (punkt 11)
Föreslås att besluta om emission av högst 500.000 aktier till en kurs om kontant 53 kronor per aktie, vilket skulle öka Bolagets aktiekapital med högst 44.327,5 kronor samt totalt sett tillföra Bolaget högst 26.500.000 kronor. De nya aktierna ska tecknas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Aktier som tillkommer vid teckningen ger rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Giltigt beslut fordrar att detta förslag biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner (punkt 12)
Föreslås att besluta om emission av högst 141.000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie, vilket skulle öka Bolagets aktiekapital med högst 12.500,35 kronor. De nya teckningsoptionerna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma anställda, styrelseledamöter och/eller andra nyckelpersoner. Teckningsoptionerna ska emitteras på marknadsmässiga villkor. Aktier som tecknats genom utnyttjade av teckningsoption ger rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Giltigt beslut fordrar att detta förslag biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Beslut om notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Stockholm (punkt 13)
Det föreslås att styrelsen ges i uppdrag att vidta samtliga åtgärder och fatta samtliga beslut som är nödvändiga för att för att börsnotera Bolagets aktier på First North Stockholm.

Tillgängliga handlingar
Fullständiga beslutsförslag och övrig dokumentation inför årsstämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, Olof Palmes Gata 31, 111 22 Stockholm, i enlighet med ABL:s krav samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på årsstämman.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Aktieägare har vid stämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen samt förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation.

Behandling av personuppgifter
För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman, se Bolagets integritetspolicy som finns tillgänglig på www.tessin.se.

Övrig information
Bolaget har för närvarande 5.639.840 utestående aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stockholm i maj 2019, Tessin Nordic AB (publ)
Styrelsen